Ceev Kev Sib Txuas Nrog Vajtswv Thiab Lwm Tus – 1/2/2023

250

 

 

I Kauleethaus 11:23-32

Nqe cim:  

“… Hmo uas luag ntxeev siab rau Tswv Yexus, nws muab ib lub ncuav los, nws ua Vajtswv tsaug, nws muab lub ncuav ntawd ntais thiab hais tias, lub ncuav no yog kuv lub cev uas kuv muab rau nej. Nej ua li no nej thiaj yuav nco ntsoov kuv. Thaum noj hmo tas nws muab ib lub khob los ua ib yam  nkaus li ntawd, thiab nws hais tias, lub khob no yog Vajtswv tej lus cog tseg tshiab uas muaj kuv cov ntshav ua lub cim nias rau. Thaum nej haus lub khob no, nej thiaj yuav nco ntsoov kuv ”( I Kauleethaus 11:23-25)

 

 Lus nug sawvdaws xav:

  • Tswv Yexus qhia ua rooj mov nco txog Nws licas?
  • Tus Tswv rooj mov ua rau cov los koom noj nco txog yam dabtsi?
  • Los ntawm tus Tswv rooj mov qhia peb txog yam dabtsi ntawm kev sib txuas nrog Vajtswv thiab lwm tus?

Thaum Tswv Yexus los ua Nws tes haujlwm hauv ntiajteb, Yexus qhia Nws cov thwjtim yuav tau coj thiab ua ob txoj kevcai tshwjxeeb yog: Kevcai Raus Dej (Mathais 28:19) thiab Kevcai Noj Tus Tswv Rooj Mov. Ntawm pluas hmo yuav sib ncaim, Tswv Yexus “muab ib lub ncuav los thiab ua Vajtswv tsaug, cev rau cov thwjtim thiab hais tias lub ncuav no yog kuv lub cev, nej cia li txais mus noj…” (Mathais 26:26-28). Yog li ntawd, lub ncuav uas Tswv Yexus tuav ntawm tes yeej tsis yog Nws cov nqaij tseeb thiab khob cawv txiv hmab kuj tsis yog Yexus cov ntshav tseeb, tiamsis ntawd yog ua piv txog Yexus lub cev thiab Nws cov ntshav, uas yog Nws txoj sia raug tuag this tibneeg lub txim. Tswv Yexus kheev muab nws piv hais tias; “Kuv yog lub rooj nkuag yaj” (Yauhas 10:7), “Kuv yog tsob hmab thiab nej yog cov ceg” (Yauhas 15:5). Dhau ntawd, Tswv Yexus tsuas raug tuag tib zaug xwb pab tau txhua tus tibneeg txhaum (Henplais 7:27; 9:28; 10:10), tsis yog raug tuag rau txhua zaus ua kevcai noj tus Tswv rooj mov.

 Muaj peb yam samfwm rau cov noj tus Tswv rooj mov li no: Tim ib, noj tus Tswv rooj mov yog ua kom nco txog tus Tswv txoj kev tuag txhiv peb dim kev txhaum los txais kev cawm dim (nqe 24-25). Tim ob, noj tus Tswv rooj mov yog rhaub kom peb nco ntsoov qhia tus Tswv rau lwm tus los ntawm tej lus hais thiab lubneej (nqe 26). Tim peb, thaum noj tus Tswv rooj mov yuav tau ua zoo xav thiab tso kev txhaum tseg tso mam li txais lub ncuav thiab khob dej liab (nqe 27-32). Ntawm sab ntsujplig, thaum koom noj tus Tswv rooj mov yog los koom tus Tswv Yexus Khetos cev nqaij thiab Nws cov ntshav. Yog li ntawd, tus uas saib tsis taus Yexus rooj mov yog nws ua txhaum tus Tswv lub cev thiab yuav raug tus Tswv rau txim vim qhov nws ua txhaum ntawd, ib yam li leej txiv rau txim rau nws tus menyuam.

Tswv Yexus yog tus rhawv tsim muaj rooj mov kom noj nco txog Yexus thiab coj peb los sib txuas nrog Yexus, los nrog Yexus sib koom thiab lwm tus sib koom. “Peb ua Vajtswv tsaug rau qhov peb muaj lub khob koobhmoov no. Thaum peb los haus cov cawv txiv hmab hauv lub khob no, twb yog peb qhia hais tias peb koom Yexus Khetos cov ntshav. Thaum peb muab lub ncuav los ntais noj twb yog peb qhia hais tias, peb koom Yexus Khetos lub cev” (I Kauleethaus 10:16). Thov tus Tswv pab peb txhua tus ceev zoo txojkev sib txuas nrog tus Tswv thiab lwm tus los ntawm tus Tswv tes haujlwm pab cawm, paub tso kev txhaum tseg thiab qhia txog tus Tswv pub rau txhua tus.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug uas vim kev hlub Koj tau los tuag txhiv nyuam yaus. Thov Koj pab kom nyuam yaus nco ntsoov ceev kev sib txuas nrog Koj thiab lwm tus los ntawm tus Tswv rooj mov. Thov pab kom nyuam yaus ua lubneej hlub Koj los ntawm tso kev txhaum tseg thiab qhia Txojmoo Zoo rau lwm tus.  Amees.

Peb kev sib txuas nrog tus Tswv zoo licas lawm? Peb yuav tsum nco ntsoov ua licas thiaj tuav tau kev sib txuas nrog tus Tswv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exekees 23:35-24:14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐức Chúa Giê-xu Có Thật Sự Bị Cám Dỗ?
Bài tiếp theoDjă Pioh Klei Bi Mguôp Hŏng Khua Yang Leh Anăn Hdơ̆ng Pô – 1/2/2023