Đại Sứ Của Đấng Christ – 26/9/2022

4243

 

 

II Cô-rinh-tô 5:17-21

“Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân Danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều kiện để một người được làm đại sứ của Đấng Christ là gì? Đại sứ của Đấng Christ nhận lãnh trách nhiệm gì? Tại sao con người cần phải hòa thuận lại với Đức Chúa Trời? Bạn đã thực hiện trách nhiệm đại sứ của Đấng Christ như thế nào?

Chức khâm sai hay đại sứ là một chức vụ đại diện chính thức của một quốc gia này đối với một quốc gia khác. Tất cả những ai được “dựng nên mới” và được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, đều được “giao chức vụ giảng hòa” (câu 17-18). Nhờ đâu chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời? Nhờ sự chết thay của Đấng Christ đã trả xong nợ tội của nhân loại nên Đức Chúa Trời cho thế gian được hòa thuận với Ngài và Ngài không kể tội lỗi cho loài người nữa, đồng thời ủy thác cho chúng ta rao ra sứ điệp giảng hòa (câu 19). Trong chương trình tuyệt vời của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ là “Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta”, để qua đó chúng ta được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và từ đó, những người nhận được công giá cứu chuộc từ Đấng Christ thì trở nên đại sứ của Đấng Christ, nhận trách nhiệm nài khuyên mọi người “Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” (câu 20). Hòa thuận bằng cách nào? Bằng cách tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng vô tội đã bằng lòng gánh chịu tội lỗi chúng ta và chịu chết trên cây thập tự đền tội thay cho chúng ta (câu 21).

Đại sứ của Đấng Christ được “giao chức vụ giảng hòa” và được “phó đạo giảng hòa” với trọng trách đem thông điệp thiên đàng đến với mọi người trong thế gian. Con người tội lỗi chống nghịch Chúa, vì thế trở nên kẻ thù nghịch với Ngài và ở trong cơn thịnh nộ của Ngài (Rô-ma 1:18). Đức Chúa Trời yêu thương đã ban thông điệp hòa bình trên cây thập tự, cho nên con người cần phải hòa thuận lại với Đức Chúa Trời bằng cách tiếp nhận sự chết thay của Chúa Giê-xu cho tội lỗi của chính mình. Thế gian rất cần được nghe sứ điệp giảng hòa để được hòa thuận lại cùng Đức Chúa Trời.

Mỗi chúng ta đều là những đại sứ của Đấng Christ. Được làm đại sứ của Đấng Christ là một đặc ân và cũng là trách nhiệm vô cùng quan trọng, cho nên đừng ai xem nhẹ trách nhiệm của mình. Sa-tan đang tìm cách hủy phá thế gian, lôi kéo con người chống nghịch Chúa. Mỗi đại sứ của Đấng Christ cần phải thấy được đặc ân Chúa ban, hết lòng yêu kính Chúa và yêu thương đồng bào đang đắm chìm trong tội lỗi để trung tín rao truyền sứ điệp cứu rỗi, đem mọi người trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời.

Bạn có trung tín làm tròn trách nhiệm đại sứ của Đấng Christ chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu, là Đấng đã làm cho con được hòa thuận với Ngài qua Đức Chúa Giê-xu, lại còn tín nhiệm trao cho con chức vụ làm đại sứ của Đấng Christ. Xin giúp con luôn nhận biết địa vị Chúa ban và trung tín rao truyền Danh Chúa cho mọi người.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 19:1-20:6

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDĭng Ktang Kơ Krist – 26/9/2022
Bài tiếp theoThánh Nhạc Truyền Giảng Tại Phan Thiết