Đăo Knang Kơ Khua Yang Hlăm Djăp Mta Klei – 7/4/2021

375

 

Klei Aê Diê Blŭ: Philip 4:5-6

Êlan kliăng:

“Đăm ênguôt hnĭng kơ sa mta klei ôh, ƀiădah hlăm djăp mta klei hŏng klei wah lač, klei kwưh, leh anăn klei bi mni, akâo bĕ kơ Aê Diê klei diih čiăng.” (Philip 4:6).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei khua ƀĭng kna Y-Pôl mtă kơ Phung Sang Aê Diê Philip? Si klei mblang kơ klei mtă anei? Ya ngă brei mâo klei thâo săng bi djŏ hĕ kơ klei wah lač? Si ngă klei drei bi êdah klei đăo knang kơ Khua Yang hlăm djăp mta klei?

Hră čih Philip arăng khăng pia “Hră Hơ̆k Mơak”, khădah snăn knhal tuč hră čih, khua ƀĭng kna ăt lŏ brei sa klei mtă mơh: “Đăm ênguôt hnĭng kơ sa mta klei ôh”. Phŭn knhal klei anei kyuadah Phung Sang Aê Diê Philip mâo lu mta klei ênguôt hnĭng: klei arăng mă ngă jhat (kdrêč 1), klei đăo soh (kdrêč 3), leh anăn klei bi kah hdơ̆ng pô hlăm Phung Sang Aê Diê (kdrêč 4). Klei mtă đăm ênguôt hnĭng “kơ sa mta klei ôh” kluôm djăp mta klei hlăm klei hdĭp. Khua ƀĭng kna Y-Pôl amâo lăm hĕ ôh mâo sĭt klei ênguôt hnĭng. Mta čuăn kơnei jing hdră mdruh phung đăo tlă anăp hŏng klei ênguôt hnĭng leh anăn hdră êlan bi mghaih mkra hĕ čiăng dưi dôk kjăp hlăm Khua Yang.

Êlâo hĭn, brei thâo săng hĕ bi djŏ kơ Aê Diê: “Khua Yang giăm truh leh”, kyuanăn drei đăm “ênguôt hnĭng kơ sa mta klei ôh”. Hlăm djăp mta klei truh hlăm klei hdĭp, brei mâo klei thâo săng Khua Yang ăt dôk mbĭt leh anăn kiă kriê djăp mta klei, Ñu dôk mbĭt nanao leh anăn thâo săng jih djăp mta klei truh hlăm klei hdĭp drei, leh anăn sĭt nik Ñu srăng lŏ hriê hlăm sa hruê amâo adôk sui ôh. Klei ênguôt hnĭng bŏ dlai klei hdĭp tơdah drei bi ƀuh drei dôk kŏ krei asei hjăn, amâo mâo klei dưi leh anăn amâo mâo pô đru, kyuanăn klei thâo săng bi djŏ kơ Aê Diê jing kliăng phŭn hĭn čiăng bi knal klei êđăp ênang.

Tui tluôn, ăt brei thâo săng djŏ kơ klei wah lač mơh. Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi êdah tlâo mta kơ klei wah lač: wah lač, kwưh, leh anăn bi mni. “Wah lač” mâo klei mblang jing mpŭ mni, leh anăn kkuh mpŭ. Brei hdơr nanao Aê Diê êlâo hĭn jing Pô brei drei mpŭ mni, kkuh mpŭ, amâo djŏ ôh jing Pô kăp wĭt lač kơ djăp mta klei drei čiăng mâo. Klei mpŭ mni atăt drei mŭt hlăm klei thâo săng Aê Diê jing Pô Ti Dlông Hĭn, Ñu ăt jing Pô Khăp, jing Pô dôk ti krah klei hdĭp drei, brei klei Ñu čiăng srăng jing. Klei mpŭ mni đru drei đăo knang kơ Aê Diê hlăm djăp mta klei Ñu wĭt lač kơ klei truh kơ drei. Tơdah nao kơ Khua Yang knŏng čiăng akâo ƀiădah kƀah klei mpŭ mni leh anăn kkuh mpŭ snăn drei pô yơh jing pô ti krah hlăm klei drei wah lač amâo djŏ Aê Diê ôh. Êdei tinăn “kwưh”, mblang jing thâo săng kơ knŏng hjăn păn Khua Yang yơh jing Pô wĭt lač jăk hĭn kơ ya mta klei drei kƀah. Kƀah ai tiê klei mĭn kwưh snăn klei drei wah lač jing knŏng bi leh mă hdră bhiăn klei đăo. Knhal tuč jing “bi mni”. Mnuih mpŭ mni kơ Khua Yang brei đăo knang leh anăn hdơr knga bi mni kơ Khua Yang. Drei amâo dưi ôh čuôn kơŭt kwưh akâo ƀiădah hlăm lam ai tiê đing kơ Khua Yang Pô leh anăn klei myang Ñu, amâodah hŏng ai tiê phĭ, ƀuah ăl kơ Khua Yang. Anăn yơh jing kliăng pŏk čiăng kơ drei dưi mă tŭ klei êđăp ênang.

Si ngă drei mâo klei êđăp ênang mơ̆ tơdah đăo knang leh anăn hưn mdah djăp mta klei kơ Khua Yang?

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo rŭ mdơ̆ng klei hdĭp klei đăo kâo pô čiăng kơ wăt tơdah tuôm hŏng ya mta klei truh dưn kâo ăt đăo knang kơ klei Ih kiă kriê jăk leh anăn mă tŭ djăp mta klei wĭt lač mơ̆ng Ih.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Bài trướcQuảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tháng 04/2021
Bài tiếp theoTin Cậy Chúa Trong Mọi Sự – 7/4/2021