Čŏng Ksiêm Dlăng Ai Tiê Pô – 25/6/2023

5380

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 20:8-9

Êlan kliăng: “Hlei dưi lač, “Kâo djă pioh leh ai tiê kâo doh, kâo doh jăk leh amâo mâo klei soh ôh?” (Klei Bi Hriêng 20:9)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si anak mnuih khăng ksiêm dlăng ai tiê pô ? Si ngă anak muih dưi yap jing doh leh mơ̆ng klei soh? Si drei čŏng ksiêm dlăng ai tiê pô čiăng dưi mâo klei pap mơ̆ng klei khăp Aê Diê ?

Klei Bi Hriêng 20:9b jing klei blŭ kơ klei čŏng ksiêm dlăng mơ̆ng grăp čô. Mtao mâo klei dưi phat kđi (êlan 8) ƀiădah amâo djŏ ôh grăp mmông dưi phat kđi djŏ sơăi, kpă ênô. Năng ai anak mnuih amâo mâo klei soh ôh ti anăp sang phat kđi, ƀiădah hlăm ai tiê diñu pô kơh thâo klă jing doh amâodah hơăi. Êngao anăn, anak mnuih khăng mâo klei mĭn phat kđi phung mkăn ƀiădah amâo đei ksiêm dlăng ôh pô hŏng klei klă mngač. Diñu ênưih ƀuh ƀruih hlăm ală arăng hĭn ƀuh kơ êda hlăm ală pô (Y-Luk 6:42). Mta phŭn jing hnơ̆ng mkă dlăng ai tiê, knuih hdĭp anak mnuih kƀah klei thâo mĭn leh anăn khăng dlăng amâo mtăp mđơr: “Jih jang êlan mnuih jing doh kơ ală ñu pô, ƀiădah Yêhôwa ksiêm klei ai tiê čiăng.” (Klei Bi Hriêng 16:2). Klei kpă ênô brei ngă mơ̆ng kna ti dlông hnơ̆ng čuăn, klei bhiăn Aê Diê.

Hlăm boh sĭt amâo mâo ôh hlei pô ksiêm dlăng kơ pô hŏng klei sĭt nik leh anăn jhŏng lač: “Kâo djă pioh leh ai tiê kâo doh, kâo doh jăk leh amâo mâo klei soh ôh?” Ti anăp klei jăk Aê Diê, anak mnuih amâo dưi čŏng lač ôh pô jing doh jăk. Tơdah klei soh mŭt leh hlăm lăn ala, “Snăn, si sa čô mnuih dưi jing kpă ênô ti anăp Aê Diê lĕ? Si ngă sa čô kkiêng mơ̆ng mniê dưi jing doh jăk?” (Y-Yôp 25:4).

Lu mnuih gĭr hriăm, gĭr djă pioh ai tiê doh jăk, ƀiădah diñu pô ăt thâo mơh bruă djă pioh ai tiê doh jăk jing bruă amâo dưi ngă ôh. Anei jing klei thâo mơ̆ng Mtao Y- Salômôn: “Sĭt nik ti lăn ala amâo mâo ôh sa čô mnuih kpă ênô, pô ngă jăk leh anăn amâo tuôm ngă soh ôh” (Khua Pô Mtô 7:20).

Jing leh anak mnuih grăp čô ngă soh leh sơăi leh anăn amâo mâo ôh hlei pô dưi ngă ya mta bruă čiăng amâo mâo klei soh. Anak mnuih knŏng dưi yap jing kpă ênô tơdah thâo ksiêm dlăng ai tiê pô, thâo klei soh pô, kmhal, leh anăn duah klei bi mtlaih mơ̆ng Khua Yang Yêsu. Klei Aê Diê Blŭ lač: “Kyuadah jih jang mnuih soh leh sơăi leh anăn amâo tơl mâo klei guh kơang Aê Diê ôh, leh anăn diñu mâo hơăi mang klei yap kpă hŏng klei Aê Diê pap, hlăm klei Krist Yêsu bi tui” (Rôm 3:23-24). Wăt tơdah snăn, tơdah phung đăo mâo leh Aê Diê bi mtlaih brei ksiêm dlăng nanao ai tiê pô, wah lač kmhal klei soh leh anăn akâo kơ Yang Mngăt Jăk đru ñĕ kơ klei mplư, klei soh. Kyua Aê Diê jing klei mngač, kyua anăn tơdah drei lač pô bi mguôp hŏng Khua Yang ƀiădah êbat nanao hlăm klei mmăt jing čŏng blŭ luar pô, luar hŏng Khua Yang (I Y-Yôhan 1:5-6).

Akâo kơ Khua Yang đru kơ grăp čô drei thâo ksiêm dlăng ai tiê pô, thâo kral pô jing anak mnuih soh jhat, ai tiê pô amâo dưi doh jăk ôh, ai tiê pô mâo klei soh, čiăng kơ drei knang kơ Klei Aê Diê Blŭ bi doh nanao, dưi mâo klei khăp, klei pap Aê Diê êbeh dlai pap brei.

Drei čŏng ksiêm dlăng ai tiê pô hŏng Khua Yang grăp blư̆ blŭ hrăm hŏng Ñu mơ̆ ?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih ktrâo kơ kâo ƀuh klei soh kâo ngă leh, leh anăn đru kâo thâo kmhal hŏng Ih. Akâo kơ Ih mñă kơ kâo, bi hriăm kâo êbat hlăm klei mngač doh jăk Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Luk 8:26-56

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTshuaj Saib Yus Lub Siab – 25/6/2023 
Bài tiếp theoTự Xét Lòng Mình – 25/6/2023