Tshuaj Saib Yus Lub Siab – 25/6/2023 

6093

 

 

Pajlug 20:8-9

Nqe cim:

“Puas muaj leejtwg hais tau hais tias, nws lub siab ncaj ncees thiab tsis muaj txhaum?” (Pajlug 20:9).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tibneeg pheej txiav txim rau tus kheej li cas?

–       Yuav ua li cas kom tibneeg tau suav hais tias tsis muaj txhaum?

–       Peb xwbtim tshuaj saib yus lub siab zoo li cas kom tau txais kev zam txim los ntawm tus Tswv txojkev hlub?

Pajlug 20:9b yog kev tawm lus hais txog qhov uas txhua tus tibneeg xwbtim tshuaj saib tus kheej. Vajntxwv muaj hwjchim txiav txim (nqe 8) tiamsis tsis yog thaum los txiav txim nws txiav txim tau ncaj ncees thiab yog. Tej zaum tibneeg raug suav hais tias tsis muaj txim nyob hauv tsev tu plaub, tiamsis hauv lawv lub siab thiaj paub meej tias muaj txim lossis tsis muaj xwb. Dua li ntawd, tibneeg muaj yamntxwv nyiam txiav txim rau lwm tus heev dua li uas xwbtim txiav txim rau tus kheej (Lukas 6:42). Qhov vimchiv yog tus tshim ntsuas lub siab, kev ua zoo ntawm tibneeg tsis ntse lossis xaiv ntsejmuag: “Neeg kuj pom tias txhua yam uas lawv ua puavleej dawbhuv, tiamsis Yawmsaub tshuaj hauv lub siab” (Pajlug 16:2 -HMOWSV). Txojkev ncaj ncees yuav tsum raws li tus Tswv txoj kevcai.

Hauv kev ua neej, tsis muaj leejtwg kav tshuaj saib tus kheej thiab kav hais tias: “nws lub siab ncaj ncees thiab tsis muaj txhaum”. Sawv ntawm Vajtswv tus uas dawbhuv, tibneeg yog neeg txhaum xwb. Thaum kev txhaum los rau hauv ntiajteb, Puas muaj ib tug neeg twg ncaj ncees lossis dawbhuv tabmeeg Vajtswv?(Yauj 25:4). Ntau leej siv zog ua zoo, tswj lub siab kom dawbhuv, tiamsis lawv tus kheej kuj zeem paub qhov uas tswj kom lub siab dawbhuv yog qhov uas nyuaj ua tau. Qhov no yog yam uas Vajntxwv Xalumoos tau ntsib: Nyob hauv lub ntiajteb no yeej tsis muaj ib tug ua zoo txhua lub sijhawm lossis tsis ua txhaum li(Tej Lus Qhia 7:20).

Los ua tibneeg nyob, leejtwg los kuj ua txhaum thiab tsis muaj leejtwg xwbtim ua tau kom nws tsis muaj txim li. Tibneeg tau suav hais tias yog neeg ncaj ncees thaum xwbtim paub tshuaj saib tus kheej, lees paub yus qhov txhaum, tso kev txhaum tseg, thiab los nrhiav kev cawm dim ntawm Tswv Yexus xwb. Vajtswv Txojlus hais tias: rau qhov txhua tus puavleej ua txhaum thiab tu ncua Vajtswv lub tshwjchim lawm. Vajtswv txojkev hlub uas Nws muab pub dawb rau neeg yog Nws txib Yexus Khetos los tuag txhiv neeg kom dim txim, Vajtswv thiaj suav hais tias neeg ncaj ncees tabmeeg Vajtswv(Loos 3:23-24). Txawm yog li ntawd los, thaum tus ntseeg uas tau tus Tswv cawm paub tshuaj saib lub siab, thov Vajtswv lees txim thiab thov Vaj Ntsujplig pab kom qaij deb tej kev sim siab, kev txhaum. Vim Vajtswv yog qhov kaj, yog peb hais tias peb nrog Nws sib raug zoo tiamsis tseem ua neeg nyob hauv kev txhaum ces yog peb rov dag peb tus kheej thiab dag Vajtswv (I Yauhas 1:5-6).

Thov Vajtswv pab kom peb txhua tus paub tshuaj saib yus lub siab, zeem paub yus yog neeg txhaum, ua tsis tau neeg dawbhuv, cia peb vamkhom Vajtswv Txojlus los ntxuav kom peb tau txojkev zam txim thiab kev hlub uas Vajtswv pub.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, thov qhia nyuam yaus zeem paub tej kev txhaum, thiab lees txim rau Koj. Thov Koj coj nyuam yaus taug Koj txojkev kaj, dawbhuv. Amees.

Peb puas tshuaj saib yus lub siab ua ntej thaum thov Vajtswv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Lukas 8:26-56

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTp HCM: Bồi Linh, Hiệp Nguyện Quý 2/2023
Bài tiếp theoČŏng Ksiêm Dlăng Ai Tiê Pô – 25/6/2023