Ceevfaj Tej Uas Tus Kheej Ntshaw – 7/3/2023 

702

  Pajlug 19:1-2

 “Tus neeg siab kub tiamsis tsis muaj kev txawj ntse tsis zoo dabtsi. Tus uas tsis ua siab ntev yuav ua rau nws raug teebmeem.”( Pajlug 19:2)

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Xalumoos muaj lus ceebtoom li cas?
  • Peb poob rau qhov yuam kev no li cas lawm?
  • Cov lus ceebtoom no pab kom peb tig ntsia thiab kho yus tus kheej li cas?

 “Siab” (nqe 2) raws li hauvpaus lus yog “rau siab, xav tau, ntshaw”, yog li ntawd “lub siab uas tsis muaj kev txawj ntse” txhais tau hais tias yog “rau siab tiamsis tsis totaub”. Vajntxwv Xalumoos hais hnyav zuj zus raws li tsheej qib hauv cov Pajlug no: Yog txaus siab muab qhov “ncaj ncees” mus “hais dag” kom npluanuj ces tsis zoo (nqe 1), maj nroos ua raws li tej uas yus ntshaw, nyiam ces haj yam phem dua (nqe 2). Hais ua lwm seem lus, tus neeg ntse ua neej ncaj ncees txawm yog nws txomnyem, tiamsis “tus neeg ruam” maj roos mus ua tej yam uas nws nyiam. Tus neeg ntse tsis kam ua raws li siab nyiam, tiamsis lawv ua tej uas lawv xav tau los ntawm qhov tseeb. Vajntxwv Xalumoos ceebtoom rau cov neeg uas maj maj mus ua li lub siab nyiam yuav “raug teebmeem”, lo lus no txhais tau hais tias ua txhaum lossis mus txhaum homphiaj. Thaum tus neeg ruam uas maj maj siv tej tswvyim tsis ncaj ua kom tau qhov uas nws lub siab nyiam, ces yuav poob rau kev txhaum, taug tsis tau lub homphiaj uas Vajtswv muab rau nws.

Lub ntiajteb tamsim no tej neeg nyias ua raws li nyias xav. Peb ibtxwm hnov lo lus: Cia li uas raws li koj xav, cia li ua qhov uas koj ibtxwm ua. Yog koj nyiam ib tug txivneej lossis ib tug pojniam ces cia li ua li ntawd ntag. Yog koj xav tau txhua yam ces cia li caum kev nrhiav nyiaj… Tiamsis raws li qhov tseeb uas Vajtswv Txojlus qhia, peb cheemtsum zeem paub hais tias txojkev ntshaw, xav tau yuav ntxias peb ua tsis zoo.

Ntau zaus peb saib qhov uas kub siab loj dua qhov tseeb, qhov uas yus paub loj dua Vajtswv Txojlus. Thaum kawg peb thiaj dhia caum pab pawg, tsis los nrhiav Vajtswv Txojlus saib qhia li cas rau peb. Ntau zaus peb mus caum tej kev hloov tshiab ntawm lub ntiajteb, tsis daws tej teebmeem raws li qhov tseeb uas Vajtswv Txojlus hais. Pivtxwv zoo li ntshaw kom lwm tus los ntseeg tus Tswv yog qhov zoo, tiamsis cia kom ua tau qhov kev ntshaw no, ntau leej cia li tawm mus qhia ib Txojmoo Zoo txawv tsis raws li Vajtswv Txojlus qhia. Cia li ceevfaj nyob tsam peb ua timkhawv rau tus Tswv, tiamsis lub keebtiv tsis yog ua rau Vajtswv lossis tsis yog hlub neeg txhaum, yus tsuas ua los ntawm qhov kev kub siab, thiab lub siab khavtheeb xwb. Yog li ntawd, tagnrho tej uas peb caum thiab ua hauv lub neej ntseeg Yexus yuav tsum yog ua raws li Vajtswv Txojlus, tsis txhob “muab qhov tseeb los hais daws yus zaj”.

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pub kev txawj ntse kom nyuam yaus paub cais qhov twg yog kev ntshaw tus kheej thiab qhov twg yog Koj lub siab nyiam, kom nyuam yaus thiaj tsis ua txhaum. Amees.

 Peb puas tau ua yuam kev vim yus qhov kev kub siab tsis paub?

  Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Daniyees 8:23-9:19

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhông Gợi Ý Lễ Thương Khó – Phục Sinh 2023
Bài tiếp theoRăng Kơ Klei Kđeh Tluh – 7/3/2023