Anôk Đuĕ Dăp Êđăp Ênang – 25/9/2022

641

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 18:9-13

Êlan kliăng: “Anăn Yêhôwa jing kđông kjăp, mnuih kpă ênô êran đuĕ tinăn leh anăn mâo klei hơĭt.” (Klei Bi Hriêng 18:10).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ti anôk mâo anôk đuĕ dăp êđăp ênang? Si klei tŭ mdê sĭt knang kơ ngăn prăk leh anăn knang kơ Khua Yang? Ya klei brei drei bi mĭn leh anăn knuih brei mâo sĭt tuôm hŏng klei dleh dlan?

Anak mnuih mâo nanao klei čang hmăng êđăp ênang ƀiădah ƀiă snăk mâo klei êđăp ênang sĭt. Mtao Salômôn bi mklă klei êđăp ênang sĭt knŏng mâo sĭt anak mnuih thâo knang kơ Yêhôwa, kyua Aê Diê jing anôk êđăp ênang kơ anak mnuih đuê̆ dăp. Čiăng dưi mâo klei êđăp ênang sĭt, mtao mtă kơ anak mnuih brei ngă :

Tal sa, brei đăo leh anăn knang kơ Yêhôwa (êlan 10). Klei Aê Diê Blŭ brei thâo mnuih kpă ênô ăt kăn tlaih mơh hŏng klei dleh dlan, lông dlăng ƀiădah hlăm klei truh diñu mâo Aê Diê mgang. Klei Aê Diê mgang dưi msĕ hŏng kđông kjăp. Kđông kjăp bi knăl kơ sa ƀuôn prŏng kjăp ktang leh anăn phung ti êngao amâo dưi mŭt ôh. Tal dua, đăm alah ôh ƀiădah brei păn kjăp bruă ngă pral, kriăng (êlan 9). Knuih ngơi mang, alah dưi lač jing ayŏng adei hŏng phung bi rai kyua ñu bi rai klei sĭt nik klei năng ai dưi bi leh. “Phưi tha hlăm bruă mă” ba klei amâo tŭ jing kơ pô leh anăn kơ êpul. Tal tlâo, đăm bi mĭn ôh ngăn drăp srăng răng mgang anak mnuih mâo klei êđăp ênang (êlan 11). Phung mdrŏng khăng mĭn prăk msĕ si mnư̆ dlông mgang diñu, ƀiădah Khua Yang dưi ngă kơ mnư̆ anăn dlưh rai (Klei Bi Hriêng 11: 18). Prăk mah, ngăn drăp amâo ba klei êđăp ênang sĭt leh anăn sui ôh. Tal pă, brei mâo klei luă gŭ (êlan 12‑13). Klei mgao ba klei hêñ msĕ si Klei Aê Diê Blŭ čih: “ƀiădah Yêhôwa srăng bi êbuh klei mgao digơ̆, mbĭt hŏng klei mbruă kngan digơ̆. Yêhôwa srăng bi klưh hĕ anôk mgang kjăp ti dlông mnư̆ gơ̆, klư̆ tơl êbuh kơ ƀruih lăn.”(Y‑Êsai 25:11b‑12). Hĭn mơh, klei mgao ngă kơ anak mnuih đăo kơ pô hĭn kơ knang kơ Aê Diê snăn amâo êran nao mdăp hlăm Ñu ôh.

Klei ruă tưp, klei bi blah, yan adiê ngă… ƀiă lu ăt ngă kơ anak mnuih rŭng răng. Prăk mah, ngăn drăp wăt klei thâo ăt kăn dưi jing anôk mdăp êđăp ênang kơ anak mnuih rei. Knŏng Aê Diê yơh lă lar jing Boh Tâo Kjăp kơ grăp čô drei mdăp êđăp ênang. Bruă jing drei đăo kơ Aê Diê mơ̆, luă gŭ mă tŭ Aê Diê mơ̆ amâodah hơăi. Lu blư̆ hrô kơ bruă drei pral nao mdăp hlăm Aê Diê snăn drei lŏ knang hĕ kơ prăk mah leh anăn tuôm hŏng klei truh. Akâo kơ Aê Diê đru kơ grăp čô drei hlăm djăp klei truh thâo tui hlue Mtao Đawit kwưh hŏng Aê Diê: “Yêhôwa jing boh tâo kâo, kđông mgang kâo, leh anăn pô bi êngiê kâo, Aê Diê kâo, boh tâo kâo, hlăm Ih kâo đuĕ dăp, khil kâo, ki kơ klei bi mtlaih kâo, anôk sang tum kâo kđap” (Klei Mmuñ Hđăp 18:2).

Drei dôk tui duah Aê Diê êlâo hĭn sĭt tuôm hŏng klei truh mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, jing Ama Pô Myang kâo, klă sĭt Ih jing anôk kđap êđăp ênang, anôk kâo mâo klei êđăp ênang lă lar. Akâo kơ Ih đru kâo đăo knang kơ Ih kluôm dhuôm, mđing tal êlâo tui duah Ih hrô kơ duah anak mnuih amâodah knang kơ ngăn prăk.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Êsai 17:1 – 18:7

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQhov Chaw Nkaum Ruaj Khov – 25/9/2022
Bài tiếp theoNơi Trú Ẩn An Toàn – 25/9/2022