Amâo Lŏ Mâo Anôk Kơ Klei Jhat Ôh – 16/7/2021

452

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y- Mathiơ 7:12.

 

Êlan Kliăng: “Snăn ya klei diih čiăng phung mnuih ngă kơ diih, brei diih ngă msĕ snăn mơh kơ digơ̆; kyuadah klei anăn jing djŏ tui si klei bhiăn leh anăn klei phung khua pô hưn êlâo čih leh.” (Y-Mathiơ 7:12)

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei bhiăn Khua Yang Yêsu bi hriăm drei ngă hŏng phung ka đaŏ? Ya klei yuôm bhăn mơ̆ng bruă anei? Mâo mơ̆ ya klei mdê hjăn plah wah klei bhiăn hdĭp mnuih Yuđa hŏng klei Khua Yang Yêsu bi hriăm ti nei? Si ngă drei hluê ngă klei hriăm anei?

Hdruôm hră Talmud mnuih Yuđa bi hriăm: “Đăm ngă ôh kơ arăng ya bruă diih amâo čiăng arăng ngă brei kơ pô”. Năng ai dưi lač, anei jing sa klei mtă yuôm bhăn jăk, ᵬiădah amâo jing jăk ôh: “Đăm ngă ôh”. Khădah snăn, klei bhiăn Khua Yang Yêsu bi hriăm phung ƀĭng kna tinei tui si klei jăk: “Snăn ya klei diih čiăng phung mnuih ngă kơ diih, brei diih ngă msĕ snăn mơh kơ digơ̆.”. Klei anei brei ƀuh, Khua Yang Yêsu čiăng drei thâo hdĭp jăk hŏng phung riêng gah, ngă êlâo hlăm klei bi mguôp hŏng digơ̆ leh anăn ngă ya mta bruă pô čiăng kơ digơ᷃.

 Hlăm klei bi mguôp mnuih hdơ᷃ng mnuih, sĭt nik grăp cô mâo klei êpa hmao mbĭt: klei khăp, pap brei, sĭt suôr… Kyua snăn, Khua Yang Yêsu bi hriăm drei brei ngă kơ pô mkăn ya klei drei čiăng arăng ngă kơ pô. Klei bhiăn leh anăn ai tiê Khua Yang Yêsu bi hriăm drei hlăm klei hdĭp hŏng phung mkăn kñăm čiăng bi mtlaih phung drei mơ̆ng klei ngêñ leh anăn luič čang hmăng, kyua ya klei drei čiăng arăng ngă kơ pô, snăn drei pô ngă leh klei anăn kơ digơ̆. Amâo mâo ôh sa čô mnuih čiăng arăng ngă jhat kơ pô, kyua anăn hlăm sa boh lăn ala jih jang mnuih knŏng čiăng ngă jăk sơăi hdơ̆ng mnuih, snăn anăn jing sa boh lăn ala jăk siam, anôk amâo lŏ mâo ôh klei jhat.

Hlăm klei hdĭp, klei jhat khăng mâo hlăm djăp klei bi mguôp kyua kbiă mơ᷃ng klei pô bi hmăng  čiăng kơ mâo, ᵬiădah amâo dưi mâo mă ôh. Sĭt sa čô mô̆ bi hmăng yơh kơ ung khăp kơ pô, ƀiădah amâo dưi mâo ôh, snăn klei jhat truh mtam. Amâodah, ung bi hmăng yơh kơ mô̆ mpŭ kơ pô, ƀiădah amâo mâo ôh snăn srăng mâo klei amâo thâo bi djŏ. Tơdah jih dua čô bi dôk guôn pô anei dôk guôn pô dih ngă klei pô čiăng, sĭt nik klei bi mguôp anăn ƀrư̆ hruê ƀrư̆ đuě nao kơ klei luč čhuč čhuê. Hrô kơ bruă dôk guôn, Khua Yang Yêsu bi hriăm phung drei hdĭp hŏng ai tiê hur har hlăm klei bi  mguôp mnuih hdơ᷃ng mnuih, brei bi ngă êlâo dŭm bruă pô čiăng arăng ngă kơ pô. Klei bhiăn hdĭp anei amâo djŏ knŏng bi mđĭ klei bi mguôp đuč ôh, ƀiădah ăt đru kơ drei mâo klei jăk mơak hĭn. Tơdah drei čiăng pô mkăn đru kơ pô, brei drei đru kơ digơ̆ êlâo hĭn. Tơdah drei čiăng pô mkăn êdu êun hŏng pô, brei drei êdu êun hŏng digơ̆. Tơdah drei amâo čiăng ôh pô mkăn yăl dliê jhat kơ pô, brei drei yăl dliê klei jăk kơ digơ̆… Klei bhiăn hdĭp anei đru phung drei thâo răng hĭn hlăm ya klei pô ngă kơ mnuih mkăn. Kyuadah, sĭt nik amâo amâo ôh hlăm phung drei čiăng phung mkăn ngă klei jhat kơ pô, anăn brei drei pô ăt kăn ngă leh klei anăn kơ pô mkăn.

Ya klei drei ƀuăn srăng ngă kơ pô mkăn mơ̆ng hruê anei?

 

Ơ Khua Yang, jing Pô bi hriăm kâo klei yuôm bhăn hruê anei. Akâo kơ Ih đru kâo thâo ngă klei jăk êlâo kơ phung riêng gah kâo, kyua anăn ăt jing klei kâo čiăng digơ̆ ngă kơ kâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 30:1-31:8

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

 

 

Bài trướcChiến Thắng Bởi Ơn Chúa – 15/7/2021  
Bài tiếp theoSự Dữ Không Còn Chỗ Dung Chứa – 16/7/2021