Yehauyadas Tau Qhuas – 11/3/2024

1455

 

 

II Xwmtxheej Vajntxwv 24:15-16

Nqe cim

“…Kuv Txiv yuav qhuas tus uas ua Kuv tus tubtxib…” (Yauhas 12:26b).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus povthawj Yehauyadas tuag thaum nws muaj pestsawg xyoo?

–       Nws tau faus zoo li cas?

–       Qhov no qhia paub dabtsi hais txog nws?

–       Zaj kawm no pab kom peb muaj kev txiav txim ua tus Tswv haujlwm zoo li cas?

Tus povthawj Yehauyadas hnubnyoog “laus heev”, nws tuag thaum nws “muaj ib puas peb caug xyoo”. Qhov no qhia paub nws yog tus tau Vajtswv foom koob hmoov (Phau Ntawv Nkauj 91:16). Nyob rau tiam Vajluskub Qub, cov neeg uas tau tus Tswv foom koob hmoov lawv ua neej nyob ntev (Chivkeeb 24:1; Yauj 42:12-16). Tus povthawj Yehauyadas yog tus neeg tshwjxeeb uas tau Phau Ntawv Xwmtxheej Vajntxwv sau hais txog qhov uas nws tuag thiab faus, txawm tias nws tsis yog vajntxwv. Cov lus siv thiab sau hais txog nws kuj yog cov lus sau rau cov vajntxwv xeem Yudas (I Xwmtxheej Vajntxwv 29:27-28), thiab qhov no qhia paub lub sijhawm uas tus povthawj Yehauyadas ua neej nyob thiab lub sijhawm cov vajntxwv kav. Qhov no qhia paub Yehauyadas yog ib tug neeg uas tus sau Phau Ntawv Xwmtxheej Vajntxwv qhuas thiab kuj yog tus uas tau Vajtswv saib tsimtxiaj vim Phau Ntawv no yog Vajtswv tshoov kom neeg sau.

Tus povthawj Yehauyadas tau tus Tswv pub koob npe zoo los ntawm qhov uas nws tau faus nrog cov vajntxwv uas ntseeg tus Tswv lub toj ntxas. Txawm tsis yog vajntxwv los nws kuj tau faus nrog “cov vajntxwv lub toj ntxas hauv Daviv lub nroog”, qhov no qhia paub nws yog neeg tseemceeb rau tus Tswv thiab txhua tus tibneeg. Yehauyadas tau qhuas li ntawd yog vim “nws muaj txiaj ntsig zoo rau cov Yixalayees”, nrog tuav Daviv cajces, thiab nws tas siab, tas zog kho tus Tswv lub Tuamtsev, txhim tsa dua kev pehawm Vajtswv nyob hauv lub Tuamtsev (II Xwmtxheej Vajntxwv 24:14).

Qhov nqi zog uas tus povthawj Yehauyadas tau tsis yog tibneeg muab tiamsis yog tus Tswv muab, rau qhov nws rau siab ntso ua tus Tswv tes haujlwm. Nws ua neej nyob ntev vim tus Tswv coglus rau cov neeg uas ua raws li Nws tej lus samhwm yuav ua neej nyob ntev (II Kevcai 6:2). Vajtswv yog tus uas ua rau cov neeg ua Nws tes haujlwm tau qhuas (Phau Ntawv Nkauj 3:3). Tswv Yexus hais rau cov thwjtim, Kuv Txiv yuav qhuas tus uas ua Kuv tus tubtxib…” (Yauhas 12:26). Lub ntiajteb no thuam cov neeg ua Vajtswv haujlwm tiamsis tus Tswv qhuas tus tubtxib uas ncaj ncees thiab ua zoo rau Nws.

Yog peb tabtom raug tej kev txomnyem, fij tus kheej… thaum ua tus Tswv haujlwm, txawm yog thaum peb raug tej no tsis muaj leejtwg paub, los thov kom peb yeejmeem ruaj siab ua haujlwm, rau qhov tus Tswv tsis hnov qab tej uas peb ua rau Nws li. Tswv Yexus yuav nrog nraim peb nyob (Yauhas 12:26) thiab muab nqi zog rau peb tamsim no thiab saum ntuj ceebtsheej. Txog lub sijhawm, yuav zoo li tus povthawj Yehauyadas, tus Tswv yuav ua rau txhua tus nyob hauv ntiajteb no pom qhov kev qhuas uas tus Tswv muab pub rau peb.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus ncaj ncees ua Koj tes haujlwm mus txog thaum kawg, txawm yog txomnyem thiab tau zoo. Nyuam yaus muab lub neej no fij tagnrho rau Koj siv mus ua raws li Koj lub siab nyiam. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Thaum xaus lub neej no, tus Tswv thiab Nws cov menyuam nyob puag ncig peb yuav ntaus nqi zoo li cas txog peb tus kheej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLàm Điều Ngay Thẳng -10/3/2024
Bài tiếp theoY-Jêhôida Mâo Klei Mpŭ – 11/3/2024