Y-Jêhôida Mâo Klei Mpŭ – 11/3/2024

1423

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 24:15-16

Êlan kliăng: “Hlei pô mă bruă kơ Kâo, Ama Kâo srăng mpŭ kơ ñu” (Y-Yôhan 12:26b)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Khua ngă yang Y-Jêhôida djiê hlăk ñu dŭm thŭn? Hlăm klei anăn, ya mta drei ƀuh hlăm ñu? Klei hriăm anei đru hŏng si ai tiê ih čuăn ngă bruă kơ Khua Yang?

Khua ngă yang Y-Jêhôida “mduôn jŏk”, ti hruê ñu djiê ñu mâo “sa êtuh tlâo pluh thŭn.” Anei jing klei bi knăl brei ƀuh kơ ñu mâo klei Aê Diê hơêč hmưi (Klei Mmuñ Hđăp 91:16). Hlăm ênuk Klei Bi Mguôp Hđăp, phung mâo klei Aê Diê hơêč hmưi khăng hdĭp jŏk snăk (Klei Mphŭn Dơ̆ng 24:1; Y-Yôp 42:12-16). Knŏng hjăn kơ Khua ngă yang Y-Jêhôida yơh hdruôm hră Klei Yăl Dliê čih kơ klei djiê leh anăn klei dơr wăt tơdah gơ̆ amâo djŏ sa čô mtao ôh. Wăt snăn dưn, jih jang boh blŭ leh anăn hdră arăng yua pioh čih yăl dliê kơ ñu ăt msĕ si čih yăl dliê kơ phung mtao mơh (dlăng I Klei Yăl Dliê 29:27-28), leh anăn tinei hrô kơ čih brei thâo thŭn mtao kiă kriê snăn arăng čih brei thâo thŭn Khua ngă yang Y-Jêhôida dôk hdĭp. Klei anei brei ƀuh pô čih hdruôm hră Klei Yăl Dliê mpŭ snăk kơ ñu leh anăn wăt Aê Diê pô ăt mpŭ mơh kyuadah klei čih hdruôm hră anei kbiă mơ̆ng klei Aê Diê ƀhur êwa.

Aê Diê brei klei dơr Khua ngă yang Y-Jêhôida bŏ hŏng klei guh kơang msĕ si klei dơr phung mtao dôk sĭt suôr hŏng Aê Diê mơh. Wăt tơdah amâo djŏ sa čô mtao dưn, ƀiădah arăng ăt dơr ñu “hlăm ƀuôn Y-Đawit mbĭt hŏng phung mtao”, brei ƀuh ñu mâo klei mpŭ snăk ti anăp Khua Yang leh anăn ti anăp mnuih. Khua ngă yang Y-Jêhôida mâo klei mpŭ snăn kyua “klei jăk” gơ̆ ngă “hlăm čar Israel” tơdah đru djă pioh găp djuê Mtao Y-Đawit, leh anăn kyuadah ñu lŏ mkra Sang Aê Diê hŏng jih ai tiê, jih ai ktang, wăt lŏ bi mrâo klei kkuh mpŭ jêñ jêñ hlăm Sang Aê Diê hlăm djăp mta klei (II Klei Yăl Dliê 24:14).

Klei mưn yuôm bhăn kơ Khua ngă yang Y-Jêhôida amâo djŏ klei mưn mơ̆ng mnuih ôh, ƀiădah jing klei mưn mơ̆ng Aê Diê kyuadah ñu mă bruă sĭt suôr kơ Aê Diê. Ñu hdĭp jŏk kyuadah Aê Diê ƀuăn leh hlei pô gưt klei Aê Diê mtă srăng hdĭp sui (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:2). Aê Diê jing Pô brei klei guh kơang kơ hlei pô mă bruă kơ Ñu sĭt suôr msĕ mơh (Klei Mmuñ Hđăp 3:3). Khua Yang Yêsu lač kơ phung ƀĭng kna snei, “Hlei pô mă bruă kơ Kâo, Ama Kâo srăng mpŭ kơ ñu” (Y-Yôhan 12:26). Wăt tơdah lăn ala anei amâo mpŭ ôh kơ phung mă bruă kơ Aê Diê, ƀiădah sĭt nik Aê Diê srăng mpŭ kơ phung dĭng buăl jăk leh anăn sĭt suôr Ñu.

Tơdah drei dôk găn klei dleh dlan, klei knap mñai, leh anăn lu klei mkăn đa đa… êjai drei mă bruă kơ Khua Yang, wăt tơdah drei tŭ klei knap mñai anei hŏng klei kriêp ñăt amâo mâo pô thâo dưn, brei drei ăt dôk kjăp sĭt suôr kyuadah Khua Yang amâo tuôm wơr bĭt ôh ya bruă phung anak Ñu ngă leh kơ Ñu. Drei srăng dôk mbĭt hŏng Khua Yang Yêsu nanao hlŏng lar (Y-Yôhan 12:26), leh anăn srăng mă tŭ klei Ñu mưn ti lăn ala msĕ si hlăm adiê mơh. Mâo sa hruê, msĕ si Khua ngă yang Y-Jêhôida, Aê Diê srăng brei jih jang mnuih ti lăn ala anei ƀuh klei Aê Diê mpŭ kơ drei.

Tơdah klei hdĭp anei ruê̆, si Khua Yang leh anăn phung anak čô Khua Yang jŭm dar drei srăng ksiêm lač kơ drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, đru kâo mă bruă kơ Ih sĭt suôr tơl knhal tuč măng ai ya klei truh dưn. Kâo myơr jih klei hdĭp kâo kơ Ih brei Ih yua tui si Ih čiăng. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 17

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYehauyadas Tau Qhuas – 11/3/2024
Bài tiếp theoGiê-hô-gia-đa Được Tôn Quý – 11/3/2024