Vim Yexus Khetos Kev Hlub – 25/8/2022

382

 

 

II Kauleethaus 5:14-15

Nqe cim:

“Yog li ntawd, kuv twb nrog Yexus Khetos tuag saum tus ntoo khaublig lawm, txojsia uas nimno kuv muaj tsis yog kuv txoj, tiamsis yog Yexus Khetos txoj. Qhov uas nimno kuv muaj txojsia nyob twb yog vim kuv ntseeg Vajtswv tus Tub, tus uas hlub kuv thiab muab nws txojsia los txhiv kuv” (Kalatias 2:20).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vim dab tsi ua rau Paulus tas siab ua haujlwm pab cov neeg uas tsis tau los txais kev cawm dim?
  • “Txojsia uas nimno kuv muaj tsis yog kuv txoj, tiamsis yog Yexus Khetos txoj” lub ntsiab yog li cas?
  • Yuav ua cas peb thiaj ua tau lub neej raws li tej lus hais ntawd?

Tom qab tau txais kev cawm dim lawm, Timthawj Paulus fij tas nrho nws lub neej mus qhia Moo zoo tshwjxeeb rau lwm haiv neeg. Paulus ua haujlwm tas siab, txawm yog ciaj thiab tuag los nws ua rau tus Tswv uas cawm nws dim lawd txaus siab. Dhau ntawd, vim yog fwm tus Tswv, Paulus tsis muab tus Tswv kev pab cawm npog cia, tiamsis nws siv zog coj txoj Moo zoo mus qhia rau lwm tus. Nyob hauv nqe 14, Timthawj Paulus hais tias, qhov uas nws siv zog ua tus Tswv tes haujlwm yog los ntawm: “Yexus Khetos tus uas muaj lub siab hlub”. Nws hais tias, qhov uas Yexus Khetos tuag saum ntoo khaublig tsis yog tuag pab nws tib leeg xwb, tiamsis yog pab txhua tus, yog li ntawd, cov uas ntseeg txog Yexus twb tuag theej nws lub txhoj lawm, yuav tsum suav hais tias yus twb tuag nrog Yexus lawm, yus yuav tau ua lub neej tshiab muaj Yexus ua tus tswj kav (nqe 15, Kalatias 2:20). Qhov ntawd yog kev ua lub neej ntseeg uas ua txhua yam vim tus Tswv Yexus lub npe.

Timthawj Paulus xam pom qhov uas Tswv Yexus muab Nws txoj sia los tuag txhiv ib tug tibneeg txhaum li nws, thiab sawv rov los pub tau txoj sia rau nws, Paulus thiaj tas siab ua lub neej vim tus Tswv. Tsis yog Paulus lub ncauj khav qhuav txog qhov uas nws hlub tus Tswv xwb, tiamsis Paulus yeej ua lub neej qhia txog nws kev hlub tus Tswv los ntawd ciaj tuag mus qhia txog kev cawm dim uas tus Tswv hlub nws lawm pub rau lwm tus.

Thaum sau tsab ntawv mus rau cov ntseeg tim nroog Loos, Paulus qhia txog kev ua neeg ntsigtxog tej neeg ib ncig hais tias: “Nej tsis txhob tshuav leejtwg nqi, tib qho uas nej tshuav luag nqi ces yog ib leeg yuav tsum hlub ib leeg” (Loos 13:8a). Peb txhua tus ntseeg Yexus puavleej tau txais Tswv Yexus kev hlub lawm, peb tshuav tus Tswv nuj nqis kev hlub, qhov uas peb kev them nqi kev hlub rau tus Tswv yog ua neej vim tus Tswv lub npe thiab vim tej neeg uas tsis tau los txais kev cawm dim hauv tus Tswv. Tswv Yexus tab tom siv peb txhua tus ntseeg ua lub neej pub rau Nws, yuav tsum cia tus Tswv txoj kev hlub peb ua lub zog ntawm peb kev ua neej pub rau tus Tswv.

 

Thov Vajtswv,

Tswv Yexus tus uas hlub nyuam yaus! Ua Koj tsaug uas vim kev hlub Koj tuag theej nyuam yaus tej kev txhaum thiab sawv rov los pub txoj sia ibtxhis rau nyuam yaus lawm. Thov Koj txoj kev hlub txhawb nyaum yaus ua lub neej vim Koj lub npe qhia Koj zaj rau cov uas tsis tau txais kev cawm dim kom lawv tau los cuag Koj. Amees.  

Peb puas tab tom ua neej vim Yexus Khetos txoj kev hlub lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 30

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHTTL Tân Minh: Thông Báo Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Tân Minh
Bài tiếp theoKlei Krist Khăp – 25/8/2022