Vajtswv Txojlus Nyob Ruaj Khov – 23/7/2022

618

 

 

Yelemis 36:27-32

Nqe cim:

“Txhua tus neeg zoo ib yam li tej nroj tsuag; lawv ua neej nyob ntev ib yam li tej paj ntoos xwb… Tej nroj yeej txawj qhuav thiab tej paj yeej txawj zeeg; tiamsis peb tus Vajtswv txojlus nyob mus ibtxhis li” (Yaxayas 40:6b, 8).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vim licas vajntxwv Yehauyakees thiaj hlawv thooj ntawv uas tus Tswv hais kom sau?
  • Tomqab uas thooj ntawv raug hlawv lawm, tus Tswv hais licas rau tus cev lus Yelemis?
  • Pawg Ntseeg keebkwm qhia pom hais tias, Vajtswv Txojlus nyob ruaj khov mus ibtxhis licas?

Vajntxwv Yehauyakees tsis txais yuav tej lus uas Vajtswv qhia nws los ntawm tes haujlwm “…muab chais hlais tej ntus uas nyeem tas lawm pov hlawv. Nws pheej hlais ib ntus zuj zus li ntawd pov hlawv mus txog thaum thooj ntawv ntawd tas” (nqe 23). Vajntxwv hlawv thooj ntawv sau txog tej kev txhaum uas vajntxwv thiab tus Tswv haivneeg tau ua tawmtsam Vajtswv, nrog rau lub txim uas lawv yuav raug phim rau lawv tej kev txhaum. Xav hais tias hlawv thooj ntawv lawm, ces vajntxwv yuav rhuav tau tej lus qhuab ntuas txog nws tej kev txhaum thiab tej lus ceebtoom txog nws lub tebchaws yuav raug poob rau cov Npanpiloos txhais tes. Tiamsis txhua yam yeej yuav muaj tiav raws li txhua lo lus uas tus Tswv hais tseg lawm, tsis tas li ntawd xwb, Vajtswv tseem muaj dua ib zaj txiavtxim pub rau vajntxwv: “…kuv uas yog tus TSWV hais rau koj uas yog Vajntxwv Yehauyakees paub hais tias koj cov xeebntxwv yuav tsis muaj ib tug tau nyob saum Daviv lub zwmtxwv kav tebchaws li lawm. Luag yuav muab koj lub cevtuag pov rau sab nraud, nruab hnub tshav ntuj yuav ziab thiab hmo ntuj yuav tsau lwg tsawv. Kuv yuav rau txim rau koj, koj cov xeebntxwv thiab koj cov nomtswv, vim tej kev txhaum uas nej ua. Tsis hais koj lossis koj cov pejxeem uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees thiab cov Yudas puavleej tsis mloog kuv tej lus ntuas; yog li ntawd, kuv yuav ua kom nej puastsuaj raws li kuv tau hais tseg lawm” (nqe 30-31).

Tomqab ntawd, tus Tswv hais kom sau dua lwm thooj ntawv, Yelemis hais tias: “Npalus uas yog Neliyas tus tub sau txhua yam raws li kuv piav rau nws. Nws sau txhua yam lus raws li cov lus uas kuv piav rau nws sau rau thawj thooj ntawd lawm” (nqe 32b). Thooj ntawv uas siv tawv tsiaj sau raug vajntxwv Yehauyakees hlawv tiamsis Vajtswv Txojlus yeej tsis raug hlawv. Vajntxwv nrhiav txhua txoj haukev rhuav Vajtswv Txojlus tiamsis thaum kawg Vajtswv Txojlus hais tawm rhuav tau vajntxwv thiab nws lub tebchaws raug puastsuaj.

Pawg Ntseeg keebkwm kuj qhia pom hais tias, muaj ntau lub tswvyim xav rhuav Vajtswv Txojlus los ntawm tes haujlwm hlawv Vajluskub zoo li vajntxwv Yehauyakees, lossis tsimtxom, txwv tsis pub qhia Vajtswv Txojlus. Tiamsis xav tsis thoob hais tias, yim raug tsimtxom ces Pawg Ntseeg yim huamvam. Yim raug txwv, raug hlawv ces Vajluskub yim tau txhais ua ntau yam lus thiab luam tawm ntau ntxiv. Luag rhuav tau tibneeg tej lus, tiamsis rhuav tsis tau Vajtswv Txojlus ib zaug li. Ib yam li tus cev lus Yaxayas tau hais hauv Yaxayas 40:8 hais tias: “Tej nroj yeej txawj qhuav thiab tej paj yeej txawj zeeg; tiamsis peb tus Vajtswv txojlus nyob mus ibtxhis li.” Ua Vajtswv tsaug, vim peb txhua tus puavleej muaj Phau Vajluskub  uas yog Vajtswv Txojlus; cia li nyeem, kawm thiab ua tib zoo xav txog Nws Txojlus txhua hnub kom tau txais lubneej koobhmoov.

Peb tau nyeem tagnrho Phau Vajluskub pestsawg zaus lawm?

 

Vajtswv! Thov ua Koj tsaug, vim Koj tau pub Koj Txojlus los qhia nyuam yaus ua neej hauv ntiajteb no. Thov pab nyuam yaus nyeem, kawm Koj Txojlus thiab ua tib zoo xav txog tus kheej, kom nyuam yaus paub kev txhaum thiab lees txim. Amees.

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Phau Ntawv Nkauj 142:1-143:12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuảng Nam: HTTL Hội An Cảm Tạ Chúa 100 Năm Thành Lập
Bài tiếp theoKlei Aê Diê Blŭ Dôk Kjăp Nanao – 23/7/2022