Ua Tus Tswv Tsaug – 16/3/2024

717

 

 

II Kevcai 26:5-11

Nqe cim

Peb cia li ua Vajtswv tsaug, rau qhov Vajtswv twb pub Vajtswv txoj koob hmoov uas muaj nqis kawg nkaus rau peb lawm.” (II Kauleethaus 9:15).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Thaum fij cov thawj qoobloo rau Vajtswv, tus neeg fij yuav tau hais rau tus Tswv yam dabtsi?

–       Tus Tswv xav qhia rau Nws haivneeg yam dabtsi thaum uas Nws rov hais txog tej uas tus Tswv tau ua rau lawv cov yawgkoob?

–       Nimno peb yuav pehawm thiab fij khoom li cas kom haum tus Tswv siab?

Thaum tus Tswv haivneeg tau mus nyob rau hauv lub tebchaws coglus tseg, lawv yuav tsum nqa tej qoobloo uas lawv khwv tau mus fij rau Vajtswv, qhov no nws tsis yog ib txoj cai hauv kev ntseeg tiamsis tseemceeb dua, yog tus neeg muab qoobloo fij nco txog tej uas Vajtswv tau ua zoo rau cov yawgkoob thaum ub los lawm. Cov neeg uas fij qoobloo yuav tau hais rau tus Tswv tabmeeg cov povthawj zaj lus uas hais txog keebkwm pib ntawm cov neeg Yixalayees. Hauv cov lus lees paub no, tus neeg fij khoom muab tej uas Vajtswv ua rau cov Yixalayees los sib piv kom qhia tawm Vajtswv lub hwjchim thiab Nws txojkev ua siab ntev. Hais txog yawgkoob Yakhauj mus nyob nram tebchaws Iziv tsawg tus xwb, tiamsis lawv huamvam coob ua tau ib haivneeg muaj zog. Hais txog qhov uas cov Iziv tsimtxom, quab yuam cov Yixalayees ua qhev, tiamsis Vajtswv cawm lawv dim kev ua qhev, thiab pub rau lawv cheebtsam av rog thiab zoo qoob ua lawv tug.

Txojcai uas tus Tswv qhia txog kev fij tej qoobloo qhia paub tus Tswv xav kom txhua tus neeg Yixalayees yuav tsum niaj hnub nco ntsoov hauv lub siab hais txog tej kev zoo uas tus Tswv twb ua pub rau lawv yav dhau los, kom lawv saib lub neej nyob hauv lub tebchaws coglus muaj nqis, thiab ua neej nyob nco ntsoov hais tias txhua yam yus muaj yog tus Tswv pub rau yus haivneeg xwb. Nqi zog ntawm txojkev fij thawj cov qoobloo rau tus Tswv yog tagnrho cov pejxeem puavleej muaj kev zoo siab rau txhua yam koob hmoov tus Tswv pub (nqe 11).

Ib qhov uas txaus tu siab yog muaj ntau leej thaum txomnyem ces vamkhom tus Tswv, tiamsis thaum lub neej muaj ces tsis nco tus Tswv txiaj ntsig. Muaj ibtxhia thaum txomnyem tus Tswv foom koob hmoov rau mas ua tsaug heev heev, tiamsis thaum tus Tswv pub lub neej muaj ces tsis ua tus Tswv tsaug li lawm. Tus uas tsis nco tus Tswv txiaj ntsig ces tus Tswv kuj tsis foom koob hmoov rau nws.

Zaj kawm hnub no qhia rau peb txhua tus yuav tsum nco ntsoov tus Tswv txiaj ntsig uas Nws ua rau yus lub neej, rau tsevneeg thiab Pawg Ntseeg mus tas sim neej. Peb txojkev pehawm Vajtswv, tej khoom muab fij rau tus Tswv, txawm yog tej qoobloo zoo tshaj los, tej ntawd tsuas muaj nqis thaum fij pehawm Vajtswv ntawm tus cwjpwm “ua tus Tswv tsaug”. Thov tus Tswv pab kom peb tsis txhob hnov qab tus Tswv tej koob hmoov.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj zam txim rau nyuam yaus thaum hnov qab tej koob hmoov uas Koj pub. Thov Koj pab kom nyuam yaus nco ntsoov thiab piav Koj tej koob hmoov rau Pawg Ntseeg hauv kev ua neej, pehawm thiab fij tej khoom ntawd rau Koj los ntawm lub siab “ua tus Tswv tsaug”. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas nco ntsoov ua tus Tswv tsaug nyob hauv peb lub neej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 22

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: HÃY NHỚ LẠI…
Bài tiếp theoHdơr Nanao Kơ Klei Jăk Khua Yang – 16/3/2024