Hdơr Nanao Kơ Klei Jăk Khua Yang – 16/3/2024

1947

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 26:5-11

Êlan kliăng: “Bi mni kơ Aê Diê kyua mnơ̆ng Ñu brei arăng amâo dưi mblang ôh” (II Kôrantô 9:15).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Tơdah myơr boh hlâo hlang kơ Aê Diê, ya klei brei pô myơr lač hŏng Khua Yang? Ya klei Khua Yang čiăng bi hriăm phung ƀuôn sang Ñu mơ̆ng klei lŏ bi hdơr kơ klei jăk Ñu ngă leh kơ phung aê digơ̆ đưm? Hruê anei si ngă ih srăng kkuh mpŭ leh anăn myơr čiăng bi mơak kơ Khua Yang?

Tơdah phung Israel mŭt dôk phĭt leh hlăm Čar Aê Diê Ƀuăn, digơ̆ ba boh hlâo hlang myơr kơ Aê Diê, klei ngă anei amâo djŏ knŏng ngă tui si klei bhiăn klei đăo ôh ƀiădah yuôm hĭn, anei jing mmông pô myơr hdơr kơ jih jang bruă yuôm bhăn Aê Diê ngă leh kơ phung aê digơ̆ mơ̆ng mphŭn dơ̆ng. Jih jang klei pô myơr lač hŏng Khua Yang ti anăp khua ngă yang jing msĕ si sa klei yăl dliê klah čŭn kơ phŭn leh anăn klei hƀuê ênuk găp djuê Israel. Hlăm klei hưn anei, pô myơr bi êdah lu rup bi klăk čiăng bi êdah klă klei myang leh anăn klei sĭt suôr Aê Diê mơ̆ng jih jang klei Ñu ngă leh kơ phung Israel. Anăn jing rup hlăk aê diñu Y-Yakôp nao dôk hlăm čar Êjip knŏng jing sa phung ƀiă, ƀiădah êdei tinăn bliư̆ jing sa găp djuê prŏng, ktang leh anăn êngŭm. Rup phung Êjip ngă ƀai leh anăn bi knap phung Israel, brei mă bruă suăi, ƀiădah êdei tinăn Aê Diê bi mtlaih digơ̆ mơ̆ng klei jing hlŭn, leh anăn brei kơ digơ̆ čar mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnăm êbeh dlai jing ngăn dưn.

Klei bhiăn Aê Diê mtă kơ hdră myơr boh hlâo hlang brei ƀuh klei Aê Diê čiăng jing brei grăp čô phung Israel hdơr pioh hlăm ai tiê jih jang klei yuôm bhăn Aê Diê ngă leh kơ klei hƀuê ênuk găp djuê Israel, čiăng thâo mpŭ kơ klei hdĭp ară anei hin hlăm Čar Aê Diê Ƀuăn, leh anăn thâo săng nanao jih jang mnơ̆ng jăk digơ̆ mâo kluôm dhuôm kbiă hriê mơ̆ng klei Aê Diê sĭt suôr hlŏng lar hŏng găp djuê digơ̆. Boh tŭ mơ̆ng klei myơr boh hlâo hlang kơ Aê Diê jing jih jang phung ƀuôn sang hơ̆k mơak mbĭt mđrăm mă tŭ klei jăk Aê Diê brei (êlan 11).

Hruê anei ênguôt snăk, kyuadah lu mnuih hlăk mâo klei dleh dlan knang kơ Khua Yang, ƀiădah tơdah klei hdĭp mâo klei mbhă myun snăn diñu wơr bĭt mtam kơ klei jăk Aê Diê. Mâo lu mnuih êjai ƀun ƀin tơdah Aê Diê brei sa mta mnơ̆ng snăn lač jăk kơ Aê Diê amâo mdei ôh, ƀiădah tơdah Aê Diê brei kơ diñu klei hdĭp thâo mâo ƀiă snăn diñu lŏ ngă mgao amâo lŏ blŭ klei bi mni kơ Khua Yang ôh. Snăn yơh, hlei pô amâo thâo hdơr knga kơ Aê Diê kăn srăng thâo hdơr knga kơ mnuih rei.

Klei hriăm hruê anei mñă brei grăp čô drei hdơr nanao kơ klei jăk Aê Diê ngă leh hlăm klei hdĭp drei, gŏ sang drei leh anăn kơ Phung Sang Aê Diê drei. Klei drei kkuh mpŭ, mnơ̆ng drei myơr kơ Khua Yang, wăt tơdah anăn jing mnơ̆ng jăk hĭn dưn mơh, jih jang knŏng jing yuôm tơdah pô kkuh mpŭ leh anăn myơr hŏng tiê “hdơr nanao kơ klei jăk Khua Yang”. Akâo Khua Yang đru drei amâo srăng wơr bĭt ôh klei jăk Ñu leh anăn đru drei thâo hdơr knga bi mni kơ Ñu nanao.

Drei hdơr nanao kơ klei jăk Khua Yang hlŏng jih klei hdĭp mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, pap brei kơ kâo đa tơdah kâo wơr bĭt klei jăk Ih. Đru kâo hdơr nanao leh anăn lŏ bi hdơr klei jăk Ih ngă leh kơ kâo leh anăn kơ Phung Sang Aê Diê Ih, čiăng kơ kâo hdĭp, kkuh mpŭ leh anăn myơr hŏng ai tiê “hdơr nanao kơ klei jăk Ih”. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 22

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Tus Tswv Tsaug – 16/3/2024
Bài tiếp theoƠn Chúa Lòng Ghi Sâu – 16/3/2024