Ua Haujlwm Rau Cov Yixalayees – 19/5/2022

648

 

 

Mathais 10:5-8

Nqe cim

“Nej cia li mus qhia hais tias, Ntuj Ceebtsheej twb los ze lawm!” (Mathais 10:7).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Thaum Tswv Yexus txib cov timthawj tawm mus, Nws qhia licas rau lawv?
  • Vim licas tus Tswv qhia li ntawd?
  • Zaj uas tus Tswv xav kom lawv tshajtawm yog dabtsi?
  • Tes haujlwm uas lawv yuav tsum ua yog dabtsi?
  • Peb zeem paub tus Tswv xav txib peb mus qhov twg thiab mus ua dabtsi niaj hnub nimno?

Tomqab uas Tswv Yexus xaiv kaum ob tug timthawj, Nws txib lawv tawm mus, ntawm no yog tes haujlwm raws tus Tswv lub homphiaj tsis yog raws cov timthawj kev xav. Thaum tus Tswv txib lawv, Nws kuj muaj lus taw qhia tseeb meej txog lawv tes haujlwm. Lub homphiaj tawm mus zaug no yog tawm mus qhia cov Yixalayees. Tsis yog Tswv Yexus tsis hlub lwm haivneeg lossis tsis quav ntsej cov neeg Xamalis tiamsis cov neeg zaug no lawv tawm mus qhia yog cov Yixalayees xwb, lwm zaug Nws mam txib lawv mus qhia rau lwm haivneeg thiab cov Xamalis. Dhau zaug txib tawm mus no, peb pom txog Tswv Yexus txojkev hlub pub rau cov neeg Yixalayees, tus Tswv yeej xav kom Nws haivneeg xub lees yuav Nws ua ntej (Loos 1:16) txawm yog Timthawj Yauhas tau hais tias, “Nws los rau hauv nws lub tebchaws, tiamsis nws haivneeg tsis lees yuav nws” (Yauhas 1:11).

Tswv Yexus qhia kom cov timthawj thaum tawm mus, yuav tsum qhuab qhia hais tias Ntuj Ceebtsheej twb los ze lawm! kom cov Yixalayees totaub hais tias tus Tswv tsis yog los txhim kho lub tebchaws sab nqaij tawv tiamsis Nws los txhim tsa Lub Tebchaws sab ntsujplig. Timthawj Petus tau hais khov kho txog qhov no thaum nws nyob hauv cov thawj lub rooj sablaj: “Vajtswv kom nws mus nyob ntawm Vajtswv sab xis; Vajtswv tsa nws ua tus Thawj thiab ua tus Cawmseej. Vajtswv ua li ntawd kom cov Yixalayees tso lawv tej kev txhaum tseg, Vajtswv thiaj yuav zam txim rau lawv” (Tes Haujlwm 5:31). Tswv Yexus kuj qhia kom cov timthawj yuav tsum ua qhia tshwm Ntuj Ceebtsheej cov tubtxib lub hwjchim dhau los ntawm tes haujlwm “kho tej neeg uas muaj mob, tsa cov neeg uas tuag lawm sawv rov qab los, kho cov neeg mob ruas thiab ntiab dab tawm.Cov Yixalayees xav pom txujci tseemceeb (I Kauleethaus 1:22), Tswv Yexus thiaj pub hwjchim rau cov timthawj ua tau tej txujci tseemceeb, yog cov Yixalayees tseem tawv ncauj tsis txais yuav Ntuj Ceebtsheej ces lawv yuav hais tsis tau daws lawv zaj lawm.

Yam tseemceeb nyob hauv ntu Vajluskub no yog Tswv Yexus hais kom cov timthawj nco ntsoov Nws tej lus hais tias, “Kuv pub lub hwjchim dawb dawb rau nej, yog li ntawd, nej yuav tsum pub dawb rau lwm tus tsis txhob yuav nqi” (nqe 8b). Tus Tswv xav kom cov timthawj yuav tsum paub ua tus Tswv tsaug vim lawv tau txais “lub hwjchim dawb dawb” thiab yuav tsum hlub lawv haivneeg thaum kho mob, ntiab dab lawv thiaj tsis yuav luag nyiaj lossis taij kom luag ua lawv tsaug.

Tus Tswv tes haujlwm tau ua ntu zus los txog rau niaj hnub nimno. Pawg Ntseeg nimno lub homphiaj yog tshajtawm Ntuj Ceebtsheej. Peb txhua tus los cuag tus Tswv kom tau lub hwjchim Nws pub dawb, tawm mus pab cov neeg nyob ibncig, tsis yog ua kom peb tau ib yam dabtsi, tiamsis yog vim peb hlub tus Tswv thiab hlub lawv tej kev txomnyem. Thov tus Tswv txib peb cov uas twb tau cawmdim lawm coj txojkev cawmdim mus rau peb haivneeg.

Peb puas txaus siab hlo qhia thiab ua raws li tus Tswv txib?

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyob ibncig nyuam yaus tseem tshuav coob leej tsis tau txais kev cawmdim, thov Koj siv nyuam yaus coj Koj Txojmoo Zoo mus qhia rau lawv. Amees.

 

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 28:1-30:12

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHiệp Nhất Trong Đa Dạng – 18/5/2022  
Bài tiếp theoBruă Yuôm Bhăn Kơ Israel – 19/5/2022