Bruă Yuôm Bhăn Kơ Israel – 19/5/2022

812

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 10:5-8

Êlan kliăng: “Leh anăn êjai nao brei diih mtô, ‘Ƀuôn ala mtao adiê giăm truh leh” (Y‑Mathiơ 10:7).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Leh Khua Yang Yêsu tiŏ nao phung ƀĭng kna, Ya klei Ñu mtă kơ digơ̆? Ya ngă Ñu mtă snăn? Ya klei mtô brei diñu lač? Ya bruă brei diñu hlue ngă? Drei thâo ti anôk Khua Yang čiăng tiŏ nao drei leh anăn ya bruă ngă hruê anei?

Leh Khua Yang Yêsu ruah leh pluh dua čô ƀĭng kna, Ñu tiŏ digơ̆ nao, anei jing bruă ngă mâo hdră kñăm mơ̆ng Khua Yang amâo djŏ mâo mơ̆ng ai tiê hur har phung khua ƀĭng kna ôh. Leh Khua Yang tiŏ nao, Ñu ăt mâo klei ktrâo lač klă mngač kơ bruă diñu ngă. Hdră kñăm phŭn mơ̆ng nao čhưn anei jing nao kơ phung ƀuôn sang Yuđa. Amâo djŏ Khua Yang Yêsu amâo khăp kơ phung ƀuôn sang ti êngao amâodah amâo mđing kơ phung ƀuôn sang Samari ôh ƀiădah mnuih phŭn mơ̆ng gưl nao tal anei jing brei kơ phung ƀuôn sang Yuđa, Ñu srăng brei klei găl kơ phung ƀuôn sang mkăn leh anăn phung ƀuôn sang Samari hlăm dŭm gưl nao mkăn. Mơ̆ng klei tiŏ nao anei, drei ăt ƀuh klei khăp Khua Yang Yêsu brei kơ phung ƀuôn sang Yuđa, amâo mâo ôh hlei pô êngao kơ Khua Yang čiăng kơ djuê ana Ñu srăng tŭ mă Ñu êlâo hĭn (Rôm 1:16) wăt tơdah Khua ƀĭng kna Y‑Yôhan lač leh êlâo, “Ñu hriê leh kơ čar Ñu pô, ƀiădah phung ƀuôn sang Ñu pô amâo jum Ñu ôh” (Y‑Yôhan 1:11).

 Khua Yang Yêsu mtô phung khua ƀĭng kna sĭt nao ti êlan, brei hiu hưn klei mtô “Ƀuôn ala mtao giăm truh leh” čiăng kơ phung Yuđa thâo săng amâo djŏ Khua Yang hriê čiăng lŏ mkŏ mjing ala mtao kđeh asăr ôh ƀiădah Ñu hriê čiăng mkŏ mjing Ƀuôn Ala Mtao hlăm mngăt. Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs bi mklă leh klei anei hlăk tlă anăp hŏng sang phat kđi, “Aê Diê mđĭ brei Pô anăn dôk leh tĭng hnuă Ñu jing Khua Mil Čhil leh anăn Pô Bi Mtlaih, čiăng brei phung Israel kmhal leh anăn mâo klei pap brei kơ klei soh” (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 5:31). Khua Yang Yêsu ăt mtô phung khua ƀĭng kna bi êdah klei dưi mơ̆ng phung bi ala mơ̆ng Lăn Adiê mơ̆ng dŭm bruă ngă “bi hlao phung ruă duam, lŏ bi hdĭp phung djiê, bi doh phung djŏ phŭng, leh anăn suôt phung yang jhat.” Phung Yuđa čiăng ƀuh klei myang (I Kôrantô 1:22), Khua Yang Yêsu jao leh klei dưi kơ phung khua ƀĭng kna ngă klei bi knăl leh anăn klei myang, tơdah phung ƀuôn sang Yuđa ăt khăng ai tiê amâo tŭ mă Lăn Adiê, snăn amâo lŏ mâo ya klei dưi lač kơ diñu ôh.

Klei yuôm bhăn hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei jing Khua Yang Yêsu mtă kơ phung khua ƀĭng kna, “Diih mă tŭ leh hơăi mang, brei bĕ kơ arăng hơăi mang msĕ mơh” (êlan 8b). Khua Yang čiăng phung khua ƀĭng kna hdơr knga kơ Khua Yang kyua “tŭ leh hơaĭ mang” leh anăn khăp kơ djuê ana pô čiăng bi hlao, suôt yang jhat amâo guôn êmuh phung dưi bi hlao anăn prăk tla ai amâodah ai tiê hdơr knga.

 Bruă Khua Yang ngă ăt lŏ dơ̆ng čuê truh kơ hruê anei. Hdră kñăm phŭn mơ̆ng Sang Aê Diê hruê anei jing brei gĭr ktưn hlăm bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang jăk. Grăp čô drei nao kơ Khua Yang čiăng dưi mă tŭ klei myang Khua Yang brei, nao đru phung riêng gah amâo djŏ kyua hdră kñăm klei tŭ dưn kơ pô ôh, ƀiădah kyua drei khăp kơ Khua Yang leh anăn pap kơ klei hdĭp digơ̆ dleh dlan. Akâo kơ Khua Yang tiŏ nao drei jing phung dưi bi mtlaih leh mâo bruă klam ba klei mtlaih kơ djuê ana pô.

Drei srăng blŭ leh anăn ngă hlue si klei Aê Diê tiŏ nao mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, riêng gah kâo ăt adôk lu mnuih ka dưi tlaih, akâo kơ Khua Yang mơak yua kâo pô kơ bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang jăk Aê Diê hŏng phung riêng gah kâo.

Dlăng klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 28:1-9; 29:1-11; 30:1-12

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Haujlwm Rau Cov Yixalayees – 19/5/2022
Bài tiếp theoSứ Mạng Cho Y-sơ-ra-ên – 19/5/2022