Txojkev Tau Txojsia – 24/4/2022

604

 

 

Pajlug 15:19-24

Nqe cim:

Txojkev uas cov neeg txawj ntse taug coj mus tau txojsia, tsis yog coj mus rau hauv tubtuag teb.” (Pajlug 15:24).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Xav kom mus txog qhov kawg tau txojsia, vajntxwv Xalumoos qhia nws tej menyuam yuavtsum ua raws lub tswvyim txawjntse twg ?
  • Tus ciam tom kawg ntawm tus ntseeg txojkev raws tus Tswv qab yog dabtsi?
  • Tej kev txhaum twg tabtom tav peb txojhau kev raws tus Tswv qab?

Ib tsoom cov uas mloog txhua tus,

Puas muaj zaum twg uas peb mus txhaum kev vim saib raws duab qhia teb chaws kev taw qhia txhaum lawm tau? Tej zaum peb twb mus lawm deb heev, poob ntau sijhawm, dag zog, tiamsis qhov chaw uas peb mus txog ho yog tej lub pas iav uas tsis muaj kev tawm. Nyob rau sab ntsujplig los kuj zoo ib yam nkaus li ntawd, sawvdaws puav leej xav taug “txojkev tau txojsia”, xav tau nyob saum ntuj ceebtsheej, tiamsis muaj coob leej kawg li ho xaiv mus raws txojkev uas txhaum coj mus rau txojkev ploj kev tuag, poob rau hauv “tub tuag teb”.

Nyob hauv ntu Vajluskub no, vajntxwv Xalumoos qhia cov menyuam yuavtsum ceevfaj txojkev uas lawv taug. Xav kom mus txog qhov chaw tau txojsia, koj yuavtsum siv tej tswvyim txawjntse. Tim ib, yuavtsum ceevfaj, ua neeg nquag. Vajntxwv Xalumoos muab piv “Tus neeg tubnkeeg txojkev” mas “tuaj pos fab hnyo (nqe 19). Lo lus “Tus neeg tub nkeeg” xav hais txog tus neeg tsis mob siab, tsis rau siab ua nws tes haujlwm, thiab kuj ua neeg tsis zoo thiab. Tuaj pos fab hnyo yuav ua rau tus neeg uas taug txojkev ntawd txomnyem thiab mus tsis tau kom sai. Tiamsis, thaum koj ua lubneej ncajncees, ces txojkev mus yuav tiaj tus thiab mus yooj yim. Tim ob, koj yuavtsum ceevfaj ua tib zoo xav saib yus mus puas yog kev lawm lossis tsis yog. Thaum tseem me, yuavtsum mloog niam txiv qhuab ntuas, thaum loj hlob lawm koj yuavtsum kawm cov neeg txawjntse kev taw qhia. Koj tej kev txawjntse yeej muaj nrim, yog li ntawd yuavtsum mloog lus qhuab ntuas kom taug tau txojkev ncaj (nqe 21). Yog paub hais tias yus mus txhaum kev lawm, yuavtsum tso txojkev txhaum ntawd tseg thiab tig rov qab los taug txoj uas tseeb. Kev txawjntse yuav pab koj taug txojkev yooj yim thiab mus txog chaw. Qhov kawg, kuj yog qhov tseemceeb dua ntais, koj yuavtsum paub qhov chaw uas koj yuav mus txog. Tus neeg muaj tswvyim txojkev yuav coj mus tau “txojsia”, qaij dhau “tub tuag teb” qhov chaw uas muaj kev rau txim, kev quaj nyiav tom hniav qees.

Tsis yog txhua txojkev puavleej coj mus rau tib qhov kawg. Tsis yog txojkev ntseeg twg kuj coj tau tibneeg mus tau txojsia ibtxhis. Kev ntseeg, kev cai muaj peevxwm pab tau kom tibneeg ua neej zoo tiamsis coj tsis tau kom tibneeg mus tau txojsia ibtxhis. Tsuas muaj Tswv Yexus tibleeg xwb thiaj hais tau hais tias: “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau.” (Yauhas 14:6). Txojsia ibtxhis yog tus ciam kawg uas cov ntseeg Tswv Yexus yuav mus txog. Nyob hauv lubneej raws tus Tswv qab, peb yuavtsum muab “txojkev tuaj pos” uas yog kev txhaum tso pov tseg, tig rov qab los taug tus Tswv txojkev thaum paub tias yus mus txhaum kev lawm. Yuavtsum ua neeg nquag, tas siab tas ntsws mus kom txog tus ciam tom kawg zoo li Timthawj Paulus hais tias: “Yog li ntawd, kuv thiaj li khiav ncaj nraim mus rau tus ciam tom kawg kom kuv tau nqi zog. Qhov nqi zog ntawd yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas Vajtswv khaws cia rau saum ntuj ceebtsheej tos peb cov uas ntseeg Yexus Khetos.” (Filipis 3:14).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj qhia kom nyuam yaus zeem paub lub homphiaj uas nyuam yaus tabtom mus raws. Thov Vaj Ntsujplig qhia kom nyuam yaus paub muab tej kev txhaum tso povtseg, tas siab tas ntsws mus kom txog tus ciam tom kawg kom nyuam yaus tau txojsia ibtxhis. Amees.

Ib tsoom cov uas mloog hmov thiab tshua,

Peb puas tabtom taug txojkev txomnyem uas yog tus Tswv txojkev lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yauj 32

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhú Yên: HTTL Hòa Hiệp Trung Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ  
Bài tiếp theoÊlan Atăt Kơ Klei Hdĭp – 24/4/2022