Êlan Atăt Kơ Klei Hdĭp – 24/4/2022

807

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 15:19-24

Êlan kliăng: “Êlan mnuih thâo mĭn atăt phă dlông kơ klei hdĭp, čiăng kơ ñu tlaih mơ̆ng Ƀuôn Phung Djiê ti gŭ” (Klei Bi Hriêng 15:24).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Čiăng dưi truh klei kñăm kơ klei hdĭp, si hdră thâo mĭn Mtao Salômôn mtă kơ anak ñu brei ba yua? Ya hdră kñăm mơ̆ng Phung đăo kơ Krist hlăm hdră tui hlue Khua Yang? Ya klei soh dôk bi găn drei hlăm ktuê êlan tui hlue Khua Yang?

Drei tuôm wơr dliê kyua êlan atăt mơ̆ng hla kak ktrâo soh mơ̆? Năng ai drei êran êlan kbưi snăk, luč lu ai tiê, hruê mông, ƀiădah knhal tuč anôk truh jing sa krĭng lăn kdlŭt amâo mâo êlan kbiă. Kơ bruă mngăt ai tiê msĕ mơh, grăp čô mnuih čiăng sơăi “êlan atăt kơ klei hdĭp”, čiăng đĭ kơ ƀuôn jăk, ƀiădah lu đei mnuih ruah nao êlan soh ba truh kơ klei djiê, lĕ hlăm “Ƀuôn Phung Djiê ti gŭ”.

Hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei, Mtao Salômôn mtă kơ anak ñu brei răng hlăm hdră pô êbat nao. Čiăng dưi truh hdră kñăm jing klei hdĭp, brei anak ngă hdră thâo mĭn. Tal sa, brei thâo răng, kreh kriăng. Mtao bi hmô “Êlan mnuih alah bŏ hŏng êruê” (êlan 19). Boh blŭ “mnuih alah” čiăng lač kơ phung amâo mđing, amâo bruă klam hlăm bruă knuă, leh anăn ăt soh kơ knhuih hdĭp. Mnư̆ êruê srăng ngă kơ mnuih dleh dlan nao leh anăn amâo dưi êbat pral. Mklăk wĭt, tơdah anak hdĭp kpă ênô, êlan anak nao srăng dap leh anăn ênưih. Tal dua, brei anak răng ksiêm dlăng pô dôk êbat djŏ êlan mơ̆. Hlăk dôk điêt, brei hmư̆ klei amĭ ama mtô, truh prŏng brei anak thâo hriăm mơ̆ng phung thâo đru kčĕ. Klei thâo mĭn mơ̆ng anak mâo wưng kčah anăn mâo mmông brei hmư̆ klei ktrâo lač čiăng “sa čô mnuih thâo săng êbat hŏng klei kpă” (êlan 21).Tơdah thâo pô wơr dliê leh, brei lăm lui êlan soh leh anăn lŏ wĭt hlăm êlan kpă. Klei thâo mĭn srăng đru kơ anak êbat hlăm ktuê êlan hŏng klei jăk leh anăn tŭ dưn. Knhal tuč, ăt jing klei yuôm bhăn hĭn, brei anak thâo hdră kñăm. Êlan phung thâo mĭn srăng atăt truh kơ “klei hdĭp”, ñĕ kơ klei “ƀuôn phung djiê” anôk mâo klei bi kmhal, čŏk hia leh anăn kriêt êgei.

Amâo djŏ ôh djăp êlan atăt truh kơ sa hdră kñăm sơăi. Amâo djŏ ôh djăp klei đăo atăt anak mnuih truh kơ klei hdĭp lă lar sơăi. Klei đăo, klei blŭ jăk dưi đru anak mnuih hdĭp jăk hĭn ƀiădah amâo dưi ba anak mnuih truh kơ klei hdĭp lă lar ôh. Knŏng Khua Yang Yêsu jing Pô sa anăn lač leh:“Kâo jing êlan, klei sĭt nik, leh anăn klei hdĭp; amâo mâo pô dưi nao kơ Ama, knŏng hŏng kâo” (Y-Yôhan 14:6). Klei hdĭp lă lar jing klei phung đăo kơ Krist kñăm truh. Hlăm hdră êlan tui hlue Khua Yang, brei drei lăm lui dŭm “mnư̆ êruê” klei soh, kmhal wĭt hlăm êlan Aê Diê sĭt soh êlan. Brei kriăng, jih ai tiê gĭr ktưn truh hdră kñăm msĕ si Khua ƀĭng kna Y-Pôl: “Kâo hung čiăng truh kơ anôk bi kčah, čiăng mă klei mưn jing klei Aê Diê iêô hlăm Krist Yêsu kơ klei hdĭp ti dlông” (Philip 3:14).

Drei dôk êbat hlăm êlan Aê Diê čiăng mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua mñă kơ kâo brei thâo klă anôk kčah kâo dôk tui tiŏ. Akâo kơ Yang Mngăt Jăk Aê Diê mñă kơ kâo lăm lui klei soh, jih ai tiê hung kơ anôk kčah čiăng mâo klei hdĭp hlŏng lar.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôp 32

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxojkev Tau Txojsia – 24/4/2022
Bài tiếp theoCon Đường Sự Sống – 24/4/2022