Txojkev Sib Yuav Uas Tsis Zoo – 6/7/2023 

796

 

 

II Xwmtxheej 18:1-3

Nqe cim:

“Tus uas ntseeg Vajtswv tsis txhob mus nrog tus uas tsis ntseeg koom kwv ib tug quab, rau qhov nkawd yeej kwv tsis tau ua ke. Qhov phem thiab qhov zoo, qhov kaj thiab qhov tsaus yeej nyob tsis tau ua ke” (II Kauleethaus 6:14)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim dabtsi Vajntxwv Yehausafas thiaj nrhiav kev ua neej tsa nrog Vajntxwv Ahaj uas siab phem?

–       Nws txojkev txiav txim siab no ua teebmeem licas rau Vajntxwv Yehaulas?

–       Zaj kawm no ceebtoom peb txog yam dabtsi hauv kev sib yuav nrog cov neeg tsis ntseeg Vajtswv?

Chiv thawj Vajntxwv Yehausafas yog ib tug vajntxwv zoo thiab hwm Vajtswv, tiamsis thaum npluanuj thiab muaj koob meej lawm, vajntxwv ho ua ib qho kev txhaum loj heev uas yog nrhiav kev ua neej tsa nrog Vajntxwv Ahaj, uas yog ib tug vajntxwv siab phem uas kav tebchaws Yixalayees thiab tawmtsam Vajtswv. Nqe 2-3 qhia paub lub keebtiv uas tub vajntxwv Yehaulas kam yuav ntxhais vajntxwv Athaliyas, uas yog Yexenpees tus ntxhais los ua pojniam yog vim kev tswjkav tebchaws, thaum uas Vajntxwv Yehausafas xav koom tes nrog tebchaws Yixalayees tawmtsam tebchaws Xilias. Tiamsis, qhov uas tub vajntxwv Yehaulas xav tsis txog yog dhau ntawm txojkev sib yuav no nws coj tau ib tug nab muaj taug los rau hauv nws lub tsev, thiab tus nab muaj taug no ua rau nws lub neej raug kev puastsuaj (II Xwmtxheej 21:5-7), thiab tomqab ntawd ua rau Vajntxwv Daviv cajces yuav luag tu noob (II Xwmtxheej 22:10).

Tej zaum Vajntxwv Yehausafas thiab tub vajntxwv Yehaulas xav hais tias nkawd muaj tswvyim heev thaum ua neej tsa nrog Vajntxwv Ahaj tiamsis nkawd xav tsis txog hais tias nkawd twb poob mus rau Xatas lub voj hluas uas yog siv Athaliyas los rhuav kom tebchaws Yudas raug puastsuaj, tua Vajntxwv Yehaulas cajces tu noob, thiab rhuav Vajtswv txojkev npaj tseg cawm tibneeg los ntawm Tus Cawmseej yuav los yug ua neeg hauv Vajntxwv Daviv cajces (II Vajntxwv 8:19; Ntawv Nkauj 132:17). Tiamsis nyob hauv Vajtswv kev tswjkav, Xatas yeej ua tsis tiav tej uas nws tau npaj tseg (II Xwmtxheej 22:10-12).

Peb txhob hnov qab Xatas lub homphiaj uas yog rhuav tshem Vajtswv lub Tebchaws. Ib yam li Athaliyas xav tua Daviv cajces kom tu noob. Niaj hnub nimno Xatas kuj xav tua Vajtswv cov menyuam lub neej sab ntsujplig, thiab ib lub tswvyim zoo yog dhau ntawm kev sib yuav. Ntawd yog lub vimchiv uas Vajtswv txwv tsis pub Nws haivneeg yuav lwm haivneeg los ua pojniam thaum lawv nyob  hauv lub Tebchaws Coglus Tseg.

Kev sib yuav nrog cov tsis ntseeg txeeb tau qee leej hauv Pawg Ntseeg mus lawm, vim muaj qee leej tub ntxhais hluas tso kev ntseeg tseg thaum lawv mus yuav cov uas tsis ntseeg Vajtswv. Niaj hnub nimno, peb yuav tsum coj tus cwjpwm zoo li Exalas thiab Nehemis, uas yog paub nyuaj siab, quaj ntsuag, chim, thiab rau txim rau cov neeg mus yuav lwm haivneeg uas tsis paub Vajtswv (Nehemis 13:23-29). Yuav tsum paub nyuaj siab, quaj ntsuag, lees kev txhaum vim kev sib yuav nrog cov tsis ntseeg tabtom muaj nyob hauv cov tsevneeg ntseeg thiab hauv Pawg Ntseeg. Dhau ntawd, niam thiab txiv kuj yuav tsum txhawj rau lawv tej menyuam kev sib yuav, yuav tsum thov Vajtswv pab thiab qhuab qhia menyuam txog kev sib yuav uas haum Vajtswv siab puag thaum lawv tseem yau los. Pawg Ntseeg kuj yuav tsum muaj feemxyuam rau tes haujlwm no thaum qhuab qhia hauv tsev pehawm, tshwjxeeb yog thaum qhia rau cov tubntxhais hluas.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus tau txoj koobhmoov qhuab qhia txog kev sib yuav rau tej menyuam, kom Koj Pawg Ntseeg muaj cajces mob siab pehawm thiab ua neej hwm Koj. Amees.

Peb puas quavntsej thov Vajtswv thiab qhuab qhia menyuam txog kev sib yuav tau koobhmoov hauv tus Tswv lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Lukas 16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBà Rịa – Vũng Tàu: Hiệp Nguyện Phụ Nữ Tháng 7/2023
Bài tiếp theoSa Klei Bi Dôk Ung Mô̆ Jhat – 6/7/2023