Txojkev Hlub thiab Txojkev Ua Ncaj – 26/11/2023

1603

 

 

Pajlug 20:28; 14:34

Nqe cim:

“Tus vajntxwv uas yuav tau kav tebchaws ntev, yog tus uas muaj kev hlub, muaj siab zoo thiab kav ncaj ncees” (Pajlug 20:28).

Peb nyeem ntxiv nyob hauv Phau Txhais Tshiab:

“Txojkev hlub thiab txojkev ua ncaj, tuav tau vajntxwv cia, thiab txojkev ncaj ncees txhawb nqa nws lub zwm txwv.”

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Txojkev hlub thiab txojkev ua ncaj muaj lub ntsiab licas?

–       Tus thawjcoj lubneej muaj qabhau licas rau cov neeg ibncig?

–       Txojkev hlub thiab txojkev ua ncaj tseemceeb licas rau koj tus kheej?

Sob lus “Txojkev hlub thiab txojkev ua ncaj, tuav tau vajntxwv cia” (nqe 28a HMOWSV) qhia tshwm ob yam tsimtxiaj mus sib nrawg ua ke uas yog “kev hlub” thiab “kev ua ncaj” yuav ua rau vajntxwv dim ntawm tej teebmeem, cov pejxeem yuav hlub thiab muab siab npuab vajntxwv. Feem b ntawm nqe 28 hais khov kho hais tias, “txojkev ncaj ncees txhawb nqa nws lub zwm txwv.” Tus vajntxwv uas ncajncees yuav hlub nws cov pejxeem. Lub zwm txwv lossis lub tebchaws yuav nyob thajyeeb, ruaj khov vim tau txawb rau saum tus vajntxwv uas muaj lub siab hlub siab zoo. Tiamsis tshaj txhua yam, tus Tswv yog tus uas xaiv tsa thiab tiv thaiv vajntxwv. Tus Tswv coglus rau Vajntxwv Daviv hais tias: “Tiamsis kuv yuav tsis tshem kuv txojkev pab tawm ntawm nws ib yam li kuv tshem tawm ntawm Xa-ules, tus uas kuv muab txo kom koj thiaj tau ua vajntxwv. Koj yuav muaj xeebntxwv huamvam coob, thiab kuv yuav pub koj lub tebchaws nyob ruaj khov mus ibtxhis. Koj tus nom yuav tsis poob mus ib simneej li” (II Xamuyees 7:15-16). Muab sau zog hais tias, thaum vajntxwv muaj kev hlub thiab ua ncajncees raws li tus Tswv tej lus qhia, Nws yuav tivthaiv, saibxyuas lub tebchaws kom nyob ruaj khov thiab pub vajntxwv tau vammeej li tej lus qhia hauv  Pajlug 16:12 HMOWSV: “Qhov uas ua phem mas tej vajntxwv ntxub kawg li, rau qhov kev ncaj ncees ua rau lub zwm txwv nyob ruaj khov”

Raws li cov Yixalayees keebkwm, thaum lub tebchaws muaj cov vajntxwv hwm Vajtswv, tswjkav tebchaws raws li txojkev hlub thiab txojkev ua ncaj, xws li Vajntxwv Daviv, Hexekiyas lossis Yauxiyas,… ces tau Vajtswv foom koobhmoov rau vajntxwv thiab cov pejxeem muaj lubneej thajyeeb, vammeej. Tiamsis thaum muaj cov vajntxwv siab phem tswjkav, ces cov vajntxwv ntawd coj cov nomtswv, cov pejxeem mus ua txhaum, ua yam phem qias, pe dab pe mlom, ua rau lub tebchaws raug txiav txim. Tus Tswv tej lus cogtseg rau Nws haivneeg yeej mus raws tus cai: “Kev ncaj ncees ua rau lub tebchaws vammeej; kev txhaum ua rau lub tebchaws raug txajmuag” (Pajlug 14:34).

Tagnrho cov thawjcoj kav tebchaws lossis thawjcoj tswj Pawg Ntseeg, coj txhua pab pawg,… yuav tsis dim dhau Vajtswv txojkev txiav txim yog hais tias lawv coj cov pejxeem lossis Vajtswv pab yaj mus ua yam txhaum Vajtswv tus cai ncajncees dawbhuv. Vim li ntawd, peb txhua tus yuav tsum tas siab ntsws taij thov Vajtswv pab cov thawjcoj tswj teb kav chaw thiab cov thawjcoj Pawg Ntseeg kom tus Tswv cov menyuam “tau nyob kaj siab lug ua Vajtswv tes haujlwm thiab tau zoo ua peb lub neej kom phim qhov uas peb yog cov ntseeg” (I Timautes 2:1-3). Peb tus kheej kuj yuav tsum ua lub neej muaj kev hlub thiab ua ncaj, koom tes nrhiav kev vammeej rau lub cuabyig, Pawg Ntseeg thiab lub zej lub zos.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov zamtxim rau nyuam yaus vim ntau zaus tseem ua lubneej tsawg kev hlub thiab kev ncajncees. Thov pab nyuam yaus ua raws li Koj Txojlus qhia, ua lubneej qhia tshwm lubneej ntseeg kom coj tau kev kaj siab, zoo siab pub rau lub zej lub zos. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb lub neej qhia tshwm txojkev hlub thiab txojkev ua ncaj licas nyob hauv lub cuabyig thiab lub zej lub zos?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Henplais 7:11-8:13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông ĐIỂU GÁ
Bài tiếp theoKlei Khăp Leh Anăn Klei Sĭt Suôr – 26/11/2023