Klei Khăp Leh Anăn Klei Sĭt Suôr – 26/11/2023

2244

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 20:28; 14:34

Êlan kliăng: “Klei khăp leh anăn klei sĭt suôr mgang mtao, leh anăn klei jăk krơ̆ng jhưng mtao ñu” (Klei Bi Hriêng 20:28)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei yuôm bhăn mơ̆ng klei khăp leh anăn klei sĭt suôr? Si klei hmăi mơ̆ng klei hdĭp phung gĭt gai hŏng êpul êya? Si klei yuôm bhăn mơ̆ng klei khăp leh anăn klei sĭt suôr hŏng diih pô?

Pruê̆ blŭ “Klei khăp leh anăn klei sĭt suôr mgang mtao” (êlan 28a) bi êdah dua ênoh yuôm nao mbĭt jing “klei khăp” leh anăn “klei sĭt suôr” srăng ba klei êđăp ênang kơ mtao, mtao srăng mâo phung mnuih ƀuôn sang khăp hơiêng leh anăn sĭt suôr. Kdrêč b hlăm êlan 28 mñă, “leh anăn klei jăk krơ̆ng jhưng mtao ñu”. Mtao hdĭp sĭt suôr snăn srăng khăp kơ mnuih ƀuôn sang. Bruă jing mtao amâodah ala mtao dưi êđăp ênang, hơĭt kjăp kyua dưi mđĭ mơ̆ng ai tiê thâo khăp mơ̆ng mtao. Ƀiădah yuôm bhăn hĭn, Yêhôwa jing Pô ruah leh anăn răng mgang mtao. Yêhôwa lač leh hŏng Mtao Y‑Đawit snei: “Ƀiădah kâo amâo srăng sua hĕ ôh klei kâo khăp sĭt suôr mơ̆ng ñu, msĕ si kâo sua hĕ leh mơ̆ng Y‑Sôl, pô kâo suôt leh mơ̆ng anăp ih. Sang ih leh anăn ƀuôn ala mtao ih srăng jing kjăp hlŏng lar ti anăp kâo; jhưng mtao ih srăng jing kjăp hlŏng lar.’ ”(II Y‑Samuel 7:15-16). Klah čŭn, tơdah mtao mâo knuih hdĭp klei khăp leh anăn sĭt suôr hlue si klei Aê Diê mtô, Ñu srăng răng mgang mđĭ ala mtao kjăp leh anăn brei kơ mtao klei mdrŏng sah msĕ si klei mtô hlăm Klei Bi Hriêng 16:12 “Phung mtao bi êmut kheh ngă klei jhat, kyuadah jhưng mtao jing kjăp hŏng klei kpă ênô”. Hlăm hƀuê ênuk ƀuôn sang Israel, tơdah lăn čar mâo mtao huĭ mpŭ kiă kriê hlue si klei khăp leh anăn sĭt suôr, msĕ si Mtao Y‑Đawit, Y‑Jôsia, amâodah Y‑Êsêkia…, snăn Aê Diê hơêč hmưi kơ mtao leh anăn jih jang phung ƀuôn sang Ñu hdĭp hlăm klei êđăp ênang, mdrŏng sah. Mklăk wĭt, tơdah mtao ƀai kiă kriê, snăn mtao anăn atăt êlan kơ phung hlăm sang mtao ngă soh, phung ƀuôn sang ngă klei ƀai, kkuh kơ rup yang, boh jhat atăt ala čar tŭ klei bi kmhal. Klei bi mguôp Aê Diê hŏng phung ƀuôn sang Ñu hlue si klei bhiăn: “Phung wê srăng ƀơ̆ng boh klei wê diñu, leh anăn phung mnuih jăk srăng mâo klei mưn mơ̆ng bruă jăk diñu” (Klei Bi Hriêng 14:34).

Jih jang phung khua gĭt gai ala čar ăt msĕ mơh khua gĭt gai Sang Aê Diê, anôk bruă… amâo dưi tlaih ôh klei bi kmhal mơ̆ng Aê Diê tơdah diñu atăt phung ƀuôn sang, phung biăp klah đuĕ mơ̆ng dŭm hnơ̆ng čuăn doh jăk mơ̆ng Ñu. Kyua anăn, grăp čô drei brei jih ai tiê wah lač kơ phung khua gĭt gai ala čar leh anăn khua dlăng bruă Sang Aê Diê čiăng kơ phung ƀuôn sang Aê Diê “čiăng kơ drei dưi dôk hdĭp êđăp ênang leh anăn amâo mâo klei rŭng răng ôh, tui si klei đăo kơ Aê Diê leh anăn tui si klei arăng mpŭ. Klei anăn jăk leh anăn bi mơak kơ Aê Diê, Pô Bi Mtlaih drei.” (I Y‑Timôthê 2:1-3). Leh anăn grăp čô drei ăt brei hdĭp hlăm klei khăp leh anăn klei sĭt suôr čiăng đru ba klei jăk mơak kơ gŏ sang, Sang Aê Diê leh anăn ala ƀuôn.

Si klei hdĭp drei bi êdah klei khăp leh anăn klei sĭt suôr hlăm gŏ sang leh anăn ala ƀuôn?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih pap brei kơ kâo kyua lu blư̆ kâo ăt hdĭp kƀah klei khăp leh anăn klei sĭt suôr. Akâo Khua Yang đru kâo gưt hlue si Klei Aê Diê Blŭ mtô, hdĭp bi êdah knuih phung đăo kñăm ba klei êđăp ênang leh anăn jăk mơak kơ êpul êya. Kâo wah lač hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Hêbrơ 7:11-8:13

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxojkev Hlub thiab Txojkev Ua Ncaj – 26/11/2023
Bài tiếp theoNhân Từ và Chân Thật – 26/11/2023