Txhob Lam Ris Npe Ua Haivneeg Yudais – 18/12/2023 

857

 

 

Loos 2:17-24

Nqe cim

“Vajtswv txojlus hais tias, twb yog vim nej cov neeg Yudais, lwm Haivneeg thiaj thuam Vajtswv lub npe.” (Loos 2:24).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Neeg Yudas txaus siab rau yam dabtsi?

–       Txojkev sib txawv ntawm lawv qhov kev zeem paub thiab tes haujlwm ua yog dabtsi? Nqi zog li cas?

–       Cov neeg Yudais hnub thaud thiab cov ntseeg Tswv Yexus nimno muaj qhov twg zoo sib thooj?

Cov neeg Yudais txaus siab qhov uas lawv yog haivneeg uas tau tus Tswv xaiv, muaj tus Tswv txoj kevcai. Lawv khav rau lwm haivneeg tias lawv tus Vajtswv yog tus muaj hwjchim. Vim muaj Vajtswv txoj kevcai lawv thiaj paub tus Tswv lub siab nyiam thiab paub qhov zoo qhov phem. Muaj tseeb li ntawd, thiab tus Tswv xav kom Nws haivneeg yuav tsum ua haivneeg coj tau cov neeg digmuag kev, ua qhovkaj rau cov uas nyob hauv qhov tsaus ntuj pom kev, ua tus qhia cov tsis paub. Txawm yog li ntawd los, Vajtswv txoj kevcai tsis yog muab los ua ib daim ntawv ua khawvkoob lossis coj los khav, tiamsis yog coj los qhia kom lawv paub ua lub neej dawbhuv tshwjxeeb pub rau Vajtswv.

Timthawj Paulus hais rau cov neeg Yudais uas tau npe tiamsis tsis ua neej raws li hais tias, lawv yuav tsum kawm txoj kevcai tom qab ntawd mam coj mus qhia rau lwm tus. Txoj kevcai uas tus Tswv muab rau lawv, txoj cai ntawd qhia tawm lawv txojkev ua neej. Paulus hais meej qhov timkhawv sib txawv ntawm qhov uas lawv paub thiab ua, nws hais qee yam kev txhaum uas lawv ua xws li tubsab, ua nkauj ua nraug, txeeb lwm tus tej khoom uas lawv siv pehawm dab mlom. Lawv nyiag tej khoom uas coj tuaj fij hauv lub tuamtsev, siv lub npe ntseeg los ua kom tus kheej tau, ntxo tej uas yog lwm tus li, thiab mus hauv lwm haivneeg tej tsev pemlom muab tej mlom muaj nqis coj mus muag. Cov neeg no Lawv yuav hais tias lawv yog cov uas ntseeg Vajtswv. Tiamsis lawv yeej tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai(II Timautes 3:5). Timthawj Paulus xaus lus hais tias tus neeg uas paub txoj kevcai ua txhaum ces yog tabtom rhuav Vajtswv ntsejmuag. Vim tej uas lawv ua no ua rau lwm tus txob thuam tus Tswv lub npe (nqe 23-24). Ua neeg ntsejmuag ncaj siab nkhaus yog ua txhaum rau Vajtswv.

Cov ntseeg Tswv Yexus nimno tau lub npe hu ua neeg Yudais sab ntsujplig. Peb muaj txoj kevcai uas yog Phau Vajluskub, tau Vaj Ntsujplig nyob hauv lub siab coj qhia thiab ntxiv dag zog peevxwm ua kom haum Vajtswv siab. Peb tau suav hais tias yog ntsev las neeg ntiajteb, qhovkaj rau neeg ntiajteb pom kev, yog tus sawvcev ntawm Vajtswv, muaj feem xyuam ua timkhawv qhia tus Tswv zaj rau cov neeg uas tsis tau ntseeg. Tus Tswv cov menyuam yuav tsum ua neej kom raws li tus Tswv qhia tsis yog paub xwb! Peb txhua tus cheemtsum nug yus tus kheej hais tias: Kuv puas tau dim? Kuv puas tau ua neeg mloog tus Tswv lus? Cia li mloog Tswv Yexus tej lus hais: Tsis yog txhua tus uas hu kuv hais tias, ‘Tus Tswv! tus Tswv,’ ces yuav tau mus Ntuj Ceebtsheej. Tiamsis tsuas yog cov uas ua raws li kuv Txiv tus uas nyob saum ntuj lub siab nyiam, thiaj tau mus xwb” (Mathais 7:21).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, ua tsaug uas Koj pub muaj Koj Txojlus rau nyuam yaus. Thov Koj pab kom nyuam yaus paub hwm, zoo siab ua raws li tus Tswv lub siab nyiam, ua rau tus Tswv tau ntsejmuag thiab coj tau tibneeg los ntseeg. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb lub neej tabtom coj neeg los ntseeg tus Tswv lossis yog tabtom rhuav tus Tswv lub npe, ua pobzeb thaiv cov neeg los cuag tus Tswv haukev?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Tshwmsim 2:8-3:6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ MSNC HA CHANH
Bài tiếp theoĐăm Knŏng Yap Jing Sa Čô Yuđa – 18/12/2023