Tus Uas Hlub thiab Ncaj Ncees – 18/11/2023 

668

 

 

II Kevcai 24:16

Nqe cim:

“Yog menyuam ua txhaum, tsis txhob muab niam txiv tua theej menyuam; yog niam txiv ua txhaum, tsis txhob muab menyuam tua theej niam txiv; tus twg ua txhaum tsuas cia tus ntawd tuag xwb” (II Kevcai 24:16).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus Tswv txojcai txwv ua yam dabtsi thaum muaj neeg ua txhaum loj raug txim tuag?

–       Vim licas tus Tswv txwv li ntawd?

–       Peb yuav tsum ua lubneej licas thaum ntsib tej yam tsis ncajncees?

Thaum tus Tswv haivneeg mus nyob hauv lub Tebchaws Coglus Tseg, lawv yuav pom cov neeg nyob hauv tej kablis kevcai uas tsis ncaj ncees thiab tsis muaj kev hlub. Nyob rau cheebtsam Ze Sab Hnub Tuaj tiam ntawd, lawv muaj txojcai hais tias thaum luag ntes tau tus neeg tua neeg, ces nws lub tsevneeg thiab tej tub mab tub qhe puavleej yuav raug tua tuag nrog nws. Tsis tas li ntawd xwb, tseem muaj txojcai ua pauj txaus ntshai heev, thaum ib tug neeg tua lwm tus neeg tus menyuam, ces tus tua neeg ntawd raug txim tuag, nws tus menyuam kuj yuav tsum raug ntes thiab raug tua tuag pauj tus menyuam uas raug tuag lawm txojsia.

Twb yog vim tej kevcai tsis muaj kev hlub thiab tsis ncajncees ntawm lwm haivneeg zoo li ntawd, Vajtswv thiaj muab Nws tej kevcai rau Nws haivneeg kom txwv lawv tsis ua raws cov neeg ibncig tej kevcai. Tus Tswv haivneeg yuav tsum ua neej txawv lwm haivneeg, tus Tswv Txojlus qhia hais tias: “Yog menyuam ua txhaum, tsis txhob muab niam txiv tua theej menyuam; yog niam txiv ua txhaum, tsis txhob muab menyuam tua theej niam txiv; tus twg ua txhaum tsuas cia tus ntawd tuag xwb” (nqe 16). Tus Tswv txojcai feeb meej tus ua txhaum licas thiaj raug txim tuag. Yog leejtxiv ua txhaum, ces tsuas yog leejtxiv raug txim tuag xwb, tshuav cov menyuam yeej tsis muaj txim. Yog leejtxiv tsis yog txhob txwm tua neeg, ces nws muaj cai khiav mus nkaum hauv cov nroog cawm siav raws li txojcai uas twb qhia rau sawvdaws paub lawm. (II Kevcai 4:41-43; 19:1-13). Raws li tej kevcai saum no, peb pom hais tias Vajtswv yog tus ncajncees thiab puv npo txojkev hlub, Nws qhia rau Nws haivneeg paub hais tias txojcai tshwm muaj los yog qhia kom sawvdaws ua tej yam ncajncees xwb, tsis xav kom Nws haivneeg ua neej nyob nrog tus cwjpwm sib ntxub thiab ua pauj lwj liam.

Niaj hnub nimno, tus neeg tua neeg twb muaj txojcai hauv nyias lub tebchaws rau txim lawm. Txoj kevcai yog los nrhiav kev ncaj ncees rau cov neeg ncaj ncees  raug lwm tus tua tuag, tiamsis cov nom txiav txim tsuas yog tibneeg xwb qaij tsis dhau tej zaug txiav txim yuamkev ua rau cov pejxeem tsis txaus siab rau lawv tej kev txiav txim. Yog ib tug ntseeg, peb paub hais tias tsuas muaj Vajtswv tibleeg xwb thiaj yog tus txiav txim ncaj hauv lub ntuj lub teb, Nws yog tus totaub tej kev mob siab uas peb tiv, Nws ntsia pom txhua yam tibneeg zais cia hauv nruab siab thiab Nws yuav txiav txim ncaj ncees. Vim li ntawd, peb tsis txhob ua neej hauv kev sib ntxub thiab kev iab siab thaum ntsib tej yam tsis ncaj ncees, tiamsis peb yuav tsum ntseeg thiab muab txhua yam cia rau tus Tswv, Nws yuav ua haujlwm pab peb.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, Koj yog tus txiav txim ncajncees thiab muaj kev hlub. Thov pab nyuam yaus muaj kev ntseeg ruaj khov rau Koj txojkev txiav txim uas ncajncees kom nyuam yaus muab txhua yam kev nyuaj siab tso rau ntawm Koj thiab ua neej kaj siab. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb muab txhua yam  kev tsis ncajncees peb raug tso rau tus Tswv uas ncajncees thiab muaj kev hlub lossis peb ua raws tus kheej siabnyiam chim thiab ua pauj lwm tus?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: II Timautes 3:10-4:22

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Lắk: 571 Khoá Sinh Tốt nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Online
Bài tiếp theoPô Bŏ Hŏng Klei Khăp Leh Anăn Kpă Ênô – 18/11/2023