Pô Bŏ Hŏng Klei Khăp Leh Anăn Kpă Ênô – 18/11/2023

1366

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 24:16

Êlan kliăng: “Arăng amâo dưi bi mdjiê ama kyua phung anak ôh, kăn arăng dưi bi mdjiê phung anak kyua phung ama rei; arăng srăng bi mdjiê grăp čô kyua klei soh ñu pô” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 24:16)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei – klei bhiăn Aê Diê kăm tơdah mâo mnuih ngă klei soh prŏng srăng tŭ klei bi mdjiê? Ya ngă Aê Diê kăm msĕ snăn lĕ? Si ngă drei srăng hdĭp tơdah tŭ klei arăng ngă klei wê?

Tơdah phung Israel mŭt dôk phĭt hlăm Lăn Aê Diê Ƀuăn, digơ̆ srăng tlă anăp hŏng sa klei dhar kreh bŏ hŏng klei wê leh anăn kƀah klei khăp mơ̆ng phung găp djuê dôk leh tinăn êlâo kơ digơ̆. Hlăm krĭng Giăm Ngŏ ênuk anăn, klei bhiăn diñu kruak čua tơdah pô bi mdjiê mnuih arăng hmao ƀuh snăn jih gŏ sang leh anăn phung dĭng buăl pô ngă soh anăn srăng tŭ klei arăng bi mdjiê. Êngao kơ anăn lŏ mâo klei bhiăn rŭ ênua bŏ hŏng klei măk ƀai mơh, tơdah sa čô mnuih bi mdjiê anak pô mkăn, snăn êngao ti pô bi mdjiê mnuih anăn srăng tŭ klei arăng bi mdjiê, anak pô ngă soh anăn ăt arăng srăng mă leh anăn bi mdjiê mơh čiăng rŭ ênua brei kơ pô mâo anak arăng bi mdjiê leh.

Kyua klei bhiăn phung tue kƀah klei pap leh anăn amâo mâo mtăp mđơr msĕ snăn yơh kyuanăn Aê Diê mtrŭn lu klei bhiăn čiăng kăm phung ƀuôn sang Ñu tui hlue ngă msĕ si klei bhiăn phung găp djuê riêng gah. Phung ƀuôn sang Aê Diê srăng hdĭp mdê hŏng phung tue, Klei Aê Diê Blŭ mtă, “Arăng amâo dưi bi mdjiê ama kyua phung anak ôh, kăn arăng dưi bi mdjiê phung anak kyua phung ama rei; arăng srăng bi mdjiê grăp čô kyua klei soh ñu pô” (êlan 16). Klei bhiăn Aê Diê kruak čua klă ti mta klei soh pô ngă klei soh srăng tŭ klei arăng bi mdjiê. Tơdah ama ngă soh, snăn knŏng hjăn ama yơh srăng tŭ klei bi kmhal, bi phung anak kluôm dhuôm amâo mâo klei soh ôh. Tơdah pô jing ama anei tăm bi mdjiê hĕ pô mkăn hŏng klei amâo čŏng ciăng ôh snăn ñu dưi êran đuĕ dăp hlăm ƀuôn đuĕ dăp tui si klei bhiăn Aê Diê mtă leh kơ phung ƀuôn sang Ñu êlâo tinăn (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 4:41-43; 19:1-13). Mơ̆ng klei bhiăn ti dlông, drei ƀuh Aê Diê jing Pô kpă ênô leh anăn bŏ hŏng klei khăp. Aê Diê mtô kơ phung ƀuôn sang Ñu thâo klei bhiăn Ñu jing klei bhiăn pioh ngă bruă klei kpă ênô amâo djŏ pioh mtrŭt phung ƀuôn sang Ñu hdĭp hŏng klei bi roh leh anăn bi rŭ ênua tui si čiăng ôh.

Hruê anei, mnuih ngă soh mâo leh klei phat kđi leh anăn mkra tui si klei bhiăn grăp boh čar mdê mdê. Klei bhiăn ngă klei phat kđi kpă kơ pô arăng bi mdjiê amâo mâo klei soh ôh. Ƀiădah kyuadah phung khua phat kđi jing anak mnuih snăn amâo tlaih ôh kơ klei phat kđi soh ngă kơ đa đa gŏ sang amâo tŭ ôh hŏng kđi phat leh.

Jing phung đăo kơ Krist, drei thâo knŏng Aê Diê yơh jing khua phat kđi kpă hĭn ti lăn ala anei, Ñu jing Pô thâo săng kơ klei knap drei srăng tŭ, Ñu ƀuh anôk hgăm hlăm lam ai tiê mnuih leh anăn Ñu srăng phat kđi hŏng klei kpă. Kyuanăn đăm brei drei hdĭp hŏng klei bi roh leh anăn hŏng klei phĭ ôh tơdah tŭ klei arăng ngă klei wê, bi hrô kơ klei anăn, brei drei đăo leh anăn jao jih kơ Aê Diê pô srăng mă bruă.

Si ngă drei myơr jih klei amâo kpă kơ Pô Kpă Ênô leh anăn thâo khăp hĕ amâodah msir mkra mă drei pô hŏng klei bi roh leh anăn bi rŭ ênua?

Wah lač: Ơ Khua Yang, jing khua phat kđi kpă leh anăn thâo khăp. Đru kâo knang kjăp kơ klei Ih phat kđi kpă čiăng kơ kâo myơr jih klei wê kơ Ih leh anăn hdĭp êđăp ênang ti lăn ala anei.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Timôthê 3:10-4:22

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Uas Hlub thiab Ncaj Ncees – 18/11/2023 
Bài tiếp theoĐấng Yêu Thương và Công Bình – 18/11/2023