Tus Sawv Cev Rau Yexus Khetos – 06/12/2021 

859

 

 II Kauleethaus 5:18-20

18 Ib puas tsav yam no puavleej yog Vajtswv ua. Vajtswv coj peb rov los nrog Vajtswv sib raug zoo rau qhov peb ntseeg Yexus Khetos. Thiab Vajtswv muab txoj haujlwm uas mus coj neeg los nrog Vajtswv sib raug zoo rau peb ua. 19 Zaj uas peb niaj hnub qhia, zaj ntawd hais tias Vajtswv coj txhua haivneeg uas ntseeg Yexus Khetos los nrog Vajtswv sib raug zoo. Vajtswv tsis suav hais tias lawv muaj txim, thiab Vajtswv muab zaj uas hais tias Vajtswv coj neeg los nrog Vajtswv sib raug zoo rau peb qhia.

20 Yog li ntawd peb thiaj ua Yexus Khetos cov tubtxib, piv ib yam li Vajtswv qiv peb qhovncauj ntuas nej. Yexus Khetos kom peb ntuas nej hais tias nej yuav tsum cia Vajtswv coj nej los nrog Vajtswv sib raug zoo. 

 

Nqi cim: 

“Yog li ntawd peb thiaj ua Yexus Khetos cov tubtxib, piv ib yam li Vajtswv qiv peb qhovncauj ntuas nej. Yexus Khetos kom peb ntuas nej hais tias nej yuav tsum cia Vajtswv coj nej los nrog Vajtswv sib raug zoo.” (II Kauleethaus 5:20 – Phau Txhais Qub).

“Vim li no peb thiaj ua Khetos cov tub sawv cev, mas zoo li Vajtswv siv peb thov nej. Peb thiaj nyob Khetos chaw thov nej los nrog Vajtswv sib raug zoo.” (II Kauleethaus 5:20 – Phau Txhais Tshiab).  

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Los ntawm yam dabtsi ua rau peb muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv?
  • Vajtswv pub rau peb ua tes haujlwm dabtsi?
  • Peb yuavtsum ua licas kom ua tau ib tug sawv cev tsimnyog pub rau Vajtswv?

 

Txij thaum Adas thiab Evas ua txhaum, raug ntiab tawm hauv lub vaj Edees, ces tibneeg txawm tawmtsam Vajtswv thiab tsis muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lawm. Tiamsis ua Vajtswv tsaug, los ntawm Tswv Yexus txojkev tuag txhiv saum tus ntoo khaublig, peb thiaj rov tau los nrog Vajtswv sib raug zoo, tau sib txuas nrog Vajtswv, thiab ib qhov uas zoo heev ntxiv yog peb tau Vajtswv muab “txoj haujlwm uas mus coj neeg los nrog Vajtswv sib raug zoo” rau peb ua (nqi 18), ntawd yog txoj haujlwm ua rau tibneeg muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv dhau los ntawm tes haujlwm tshajtawm Txojmoo Zoo. Twb yog vim Tswv Yexus tuag txhiv, peb thiaj tau Vajtswv zam txhua yam kev txhaum thiab tau saib zoo li tibneeg ncajncees tabmeeg Vajtswv (Efexus 2:13-18).

Thaum uas ib tug neeg twg muaj kev ntseeg Tswv Yexus, tus ntawd tsis yog yeebncuab, tsis nyob deb thiab tsis sib tawmtsam nrog Vajtswv lawm, tiamsis nws tau los ua Vajtswv tus menyuam (Yauhas 1:12). Thiab thaum uas los nrog Vajtswv sib raug zoo lawm, ces tus ntawd tau cai tshwjxeeb los ua tus sawv cev rau Yexus Khetos coj txoj xov thajyeeb pub rau lwm tus (nqi 19). Nyob hauv no, Timthawj Paulus hais khov kho hais tias: “peb thiaj ua Yexus Khetos cov tubtxib” lossis “peb thiaj ua Khetos cov tub sawv cev” muaj lub ntsiab hais tias peb yog cov uas sawv cev rau Tswv Yexus coj kev thajyeeb los rau tibneeg. Vajtswv siv peb qhuab ntuas, coj lwm tus los lees kev txhaum, tig rov qab los cuag Vajtswv. Peb tuav Tswv Yexus lub npe los mus pab lwm tus muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv (nqi 20).

Ua tus sawv cev rau Yexus Khetos lub ntsiab yog peb sawv cev ntawm Tswv Yexus mus tshajtawm txog Nws rau tibneeg ntiajteb zoo li ib tug tubtxib (II Kauleethaus 4:5). Ntawd yog ib txoj koob hmoov uas zoo kawg nkaus rau txhua tus ntseeg thaum tau ua tus sawv cev rau Tebchaws Ceebtsheej, coj kev thajyeeb los rau lub ntiajteb. Tau tus Tswv cawmdim thiab tau cai los ua tus sawv cev yog ib  txoj koob hmoov thiab kuj yog ib lub nra lossis ib lub luag haujlwm rau peb. Vajtswv cov menyuam txhua tus puav leej sawv cev rau Vajtswv ua ib txoj haujlwm uas tseemceeb kawg li, ntawd yog tes haujlwm thajyeeb pab tibneeg txhaum tau los nrog Vajtswv sib raug zoo. Yuav kom ua tau ib tug sawv cev uas ua haujlwm tawg paj txi txiv, peb yuav tsum saib hlob peb tes haujlwm thiab niaj hnub nyob hauv kev sib raug zoo nrog Vajtswv kom tau txais lub dag zog tshiab ntawm Nws. Peb ua tes haujlwm no los ntawm lub siab fwm thiab hlub tus Tswv, hlub cov uas tsis tau ntseeg thiab ua los ntawm Vaj Ntsujplig txojkev txhawb zog.

Peb puas yog tus sawv cev ua haujlwm tsimnyog pub rau Yexus Khetos lawm?

 

Thov Vajtswv:

Vajtswv, thov qhia nyuamyaus nco ntsoov hais tias nyuamyaus yog tus sawv cev rau Koj, kom xwv nyuamyaus paub ua tes haujlwm uas koj muab cob zoo li ib tug sawv cev coj kev thajyeeb pab tau lwm tus rov los nrog Koj sib raug zoo. Ameeg.

 

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUBYTXH Thông Báo V/v Số Tài Khoản Của Uỷ Ban Y Tế Xã Hội TLH
Bài tiếp theoDĭng Ktang Kơ Krist – 6/12/2021