Tus Raug Saib Tsis Taus thiab Muab Povtseg – 14/4/2022 

400

 

 

Yaxayas 53:1-4

Nqe cim:

“Tiamsis nws ris peb tej kev txomnyem thiab ris peb tej kev mob kev nkeeg, txawm yog nws pab peb npaum li ntawd los peb tseem hais tias qhov uas nws raug kev txomnyem twb yog Vajtswv rau txim rau nws (Yaxayas 53:4).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus cev lus Yaxayas hais txog tej neeg tiam ntawd yuav saib Tswv Yexus zoo li cas?
  • Tej yam uas Tswv Yexus tiv vim peb tej kev txhaum yog li cas?
  • Peb muaj lub siab xav li cas txog Tswv Yexus txojkev hlub uas Nws muab pub rau peb?

Ib tsoom mloog txhua tus

Raws li cov neeg Yudas kev ntseeg txog tus Mexiyas yuav los, yog ib tug vajntxwv uas muaj fwjchim thiab nws tes haujlwm yog los ua kom cov neeg Loos kev tswjfwm tebchaws puas tsuaj mus. Tiamsis hauv Yaxayas 53 hais txog Tus Mexiyas yog ib tug raug poob qis, raug txomnyem thiab raug luag ua saib tsis taus. Cov neeg Yudas tsis ntseeg raws li Yaxayas hais ua ntej txog tus Mexiyas, nws thiaj hais tias: “Leejtwg yuav ntseeg tej uas peb tau hais…”, Yaxayas kuj hais txog cov Yudas yuav saib Yexus tsis muaj nqis; “…Nws lub cev ntaj ntsug tsis zoo nraug, peb thiaj tsis nyiam nws; nws tsis muaj ib qho zoo txaus nyiam, peb thiaj tsis ntshaw nws. Nathana-ees kuj tsis ntseeg Fili tej lus qhia nws thaum hnov hais txog Tswv Yexus (Yauhas 1:46).

Txawm hais tias, cov neeg Yudas tsis txais tos Tswv Yexus thiab tsis ntseeg Tswv Yexus tiamsis Yexus twb los hauv ntiajteb thiab ua tiav tes haujlwm cawm tibneeg lawm. Vim yog kev hlub, tus Tswv yeem tiv “luag ua saib tsis taus thiab muab tso povtseg”. Tswv Yexus los hnav cev nqaij tawv li tibneeg, Nws paub chim, paub mob”. Tus Tswv yeem tiv luag ua saib tsis taus, tiv luag txob thuam, “tsis muaj leejtwg yuav tig saib nws”. Tswv Yexus txaus siab los “ris peb tej kev mob kev nkeeg,” thiab“ris peb tej kev txomnyem”.

Hauv lub caij nco txog Yexus txomnyem thiab sawv hauv qhov tuag rov los xyoo no, peb cia li rov nug nyias tus kheej saib peb puas yog tus uas saib tsis taus Tswv Yexus? Qhov ntawd xav hais tias, peb puas hlub tus Tswv, puas mloog Nws lus, puas cia Nws ua tus Tswv kav peb lub neej thiab puas muaj lub siab kub lug qhia txog Nws txojkev cawm dim rau lwm tus lawm tau? Tej zaum cov tsis ntseeg lawv ua saib tsis taus tus Tswv ces muaj, tiamsis peb cov uas twb tau txais kev cawm dim lawd tseem muaj tus ua neej saib tsis taus tus Tswv tej lus samfwm thiab txojkev cawm dim uas nws tau txais lawm ces yog peb tabtom ua rau tus Tswv tu siab rau peb heev. Thiab yuav tsum nco ntsoov tus cev lus Yaxayas tej lus hais tseg ua ntej hauv nqe 4 txog Nws ris peb tej kev txomnyem thiab tej mob nkeeg ces peb ho hais tias: “twb yog Vajtswv rau txim rau nws”. Tus Tswv Yexus ris peb tibneeg uas tsimnyog yuav raug puastsuaj lub txim txhaum (nqe 5). Txhob muaj leejtwg xav hais tias nws tsimnyog tau txais kev cawm dim, cia li paub nco tus Tswv txiajntsig rau qhov Nws raug txomnyem vim peb thiab pab cawm kom peb dim txim. Cia li muaj lub siab kub lug hais txog tus Tswv Yexus txojkev txomnyem rau cov neeg uas tsis tau txais kev cawm dim.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv Yexus, nyuam yaus ua Koj tsaug rau qhov Koj tau los raug kev txomnyem tuag saum tus ntoo khaublig this nyuam yaus tej kev txhaum. Thov pab kom nyuam yaus nco ntsoov Koj tej kev txomnyem raug vim nyuam yaus thiab paub ua lub neej rau Koj zoo siab. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

 Peb puas paub nco tus Tswv txiajntsig rau qhov uas Nws raug luag ua saib tsis taus thiab tso povtseg vim peb tej kev txhaum? Peb puas muaj lub siab kub lug qhia txog tus Tswv txojkev txomnyem thiab kev sawv hauv qhov tuag los pub rau lwm tus lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yauj 19:21-20:29

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài giảng “MỖI TÍN HỮU LÀ MỘT CHỨNG NHÂN” – Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I HTTLVN
Bài tiếp theoPô Arăng Bi Êmut leh anăn Hngah – 14/4/2022