Tus Povthawj Hlob Lub Tsho Ntev – 27/1/2022 

1005

 

Khiavdim 28:31-35

Nqe cim: 

Muab lub tsho ntev ntawd rau Aloos hnav thaum nws mus ua tes haujlwm povthawj, thiaj yuav hnov tej tswb ntawd nrov thaum nws mus rau hauv Chav Dawbhuv tim ntsej tim muag tus Tswv thiab thaum nws tawm rov qab, nws thiaj tsis raug tua tuag (Khiavdim 28:35).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus Tswv qhia rau Mauxes yuav tsum xaws lub tsho ntev efaus zoo li cas?
  • Muab cov tswb kub dai rau ntawm tus povthawj hlob lub tsho thaum mus, los rau hauv Chav Dawbhuv muaj homphiaj thiab ntsiab lus li cas?
  • Zaj kawm hnub no qhia paub yam dab tsi txog Vajtswv?
  • Peb tau qhuab ntuas txog yam dabtsi?

Tus Tswv qhia kom muab cov ntaub xiav xaws tus Povthawj Hlob lub tsho ntev hnav npog lub tsho efaus. Muab ib daim ntaub los, tho lub caj dab rau ntawm nruab nrab lub tsho kom thaum hnav looj saum taubhau tuaj, foob lub cajdab tshos kom thoob plaws zoo ib yam li lub cajdab tshos hnav mus ntaus rog thiaj tsis ntuag. Lub tw tsho, dai pob xov txiv ntsiav kws muaj xim xiav tsamxem thiab xim liab nrog cov tswb kub, dai ib lub tswb kub quas ib lub txiv ntsiav kws, kom muaj suab tswb nrov thaum mus kev. Lub tsho ntev no yuav muab rau cov Povthawj Hlob hnav ib tug dhau tug. Tus qauv xaws lub tsho ntev uas tus Tswv qhia no haum rau txhua tus uas los ua Povthawj Hlob hnav huv tibsi. Cov xim daj, xim xiav, xim tsamxem thiab xim liab yog cov xim siv rau vajntxwv. Ntsia lub tsho ntev no ntxim zoo nkauj thiab muaj nqis heev, vim tus Tswv xav kom txhua tus saib taus tus Povthawj Hlob cev tsoos tsho (nqe 2-5).

Peb pom hais tias, tus Tswv nyiam tej xim zoo nkauj thiab tej suab zoo siab, qhov no kuj qhia tshwm thaum Vajtswv tsim lub ntuj, lub ntiajteb, thiab ib puas tsav yam, tej uas nws tsim tau zoo kawg nkaus, muaj txhua yam xim thiab suab nrov zoo siab heev.

Qhov uas tus Tswv qhia xaws lub tsho rau tus povthawj hlob hnav ua haujlwm ntxaws ntxaws ib yam zuj zus, kuj qhia paub hais tias tus Tswv yog tus uas dawbhuv kawg nkaus. Cov neeg uas tau cai mus ntsib Vajtswv yuav tsum ua tib zoo ua kevcai ntxuav tus kheej kom dawbhuv, yog tsis ua li ntawd ces yuav raug tus Tswv rau txim hnyav heev (Khiavdim 19:21-25). Qhov uas ua lub Tsevntaub mus txog rau tej kevcai puavleej tau tus Tswv qhia ua ntxaws ntxaws ib yam zuj zus thiab Nws xav kom yuavtsum tuag nthi ua raws li ntawd. Cov Povthawj, tshwjxeeb yog cov Povthawj Hlob ua haujlwm fij khoom theej txhoj hauv Chav Dawbhuv thiab Chav Dawbhuv kawg nkaus yuav tsum ua tib zoo ua kom los sim, hnav kom yog tsoos tsho thiab ua txhua yam kevcai raws li tus Tswv tau qhia. Tiamsis tus Tswv kuj tsis xav kom cov neeg tau cai mus cuag Nws muaj lub siab txhawj ntshai ib yam li mus cuag tus vajtswv uas nyaum nyaum. Tus Tswv qhia kom thaum mus ua kevcai hauv Chav Dawbhuv, Aloos yuav tsum hnav rawv cev tsoos tsho povthawj hlob thiab muab tswb dai ntawm lub tw tsho nrov kom Aloos paub ceevfaj, ua tib zoo ua haujlwm thaum mus rau hauv Chav Dawbhuv uas muaj Vajtswv tshwmsim, nws thiaj tsis tuag (nqe 35). Tsis tas li ntawd xwb, lub suab tswb kuj qhia rau tus Tswv haivneeg uas nyob sab nraud paub hais tias tus Povthawj Hlob tseem tabtom muab khoom hlawv fij theej lawv lub txhoj.

Zaj kawm hnub no qhia rau peb paub hais tias, Vajtswv yog Leej Txiv tus muaj kev hlub loj kawg nkaus thiab Nws kuj yog tus uas Dawbhuv kawg nkaus. Thaum peb nrog tus Tswv sib txuas lus tsis txhob lam tau lam ua saib tsis taus Nws, tiamsis tsimnyog yuav tsum hwm Nws.

Vajtswv yog tus zoo li cas ntawm peb tus kheej thiab hauv peb lub neej?

 

Thov Vajtswv:

Vajtswv tus dawbhuv, muaj kev hlub thiab yog nyuam yaus Leej Txiv! Thov Koj pab kom nyuam yaus paub tseeb txoj koob hmoov thiab lub meejmom uas Koj pub rau nyuamyaus, kom nyuam yaus paub hwm thiab paub hlub Koj. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: II.Xwmtxheej Vajntxwv 1:1-2:10

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNhận Lại Gấp Nhiều Hơn –  26/1/2022
Bài tiếp theoAo Jhung Kơ Khua Ngă Yang Prŏng – 27/1/2022