Ao Jhung Kơ Khua Ngă Yang Prŏng – 27/1/2022

852

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 28:31-35

Êlan kliăng: “Y-Arôn srăng hơô ao anăn kơ bruă ñu. Tơdah ñu srăng mŭt hlăm anôk doh jăk ti anăp Yêhôwa, leh anăn tơdah ñu kbiă mơ̆ng anôk anăn, arăng srăng hmư̆ êriâo mñê, huĭdah ñu djiê” (Klei Kbiă 28:35).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Aê Diê bi hriăm Y‑Môis kčoh ao jhung êphôt? Ya mta kñăm leh anăn klei yuôm bhăn mơ̆ng ênai asăr êriâo mñê sĭt Khua Ngă Yang Prŏng êbat nao hlăm anôk doh jăk? Ya klei drei thâo kơ Yêhôwa hlăm klei hriăm hruê anei? Ya klei mñă kơ drei?

Aê Diê kčah ao jhung Khua Ngă Yang Prŏng brei dưi kčoh hŏng ao mtah čiăng dưi hơô ti gŭ êphôt. Anăn jing sa blah mnal hrông, mâo ƀăng bi mŭt boh kŏ, leh anăn jŭm dar ƀăng anăn srăng să msĕ si ƀăng arăng riêm, čiăng kơ đăm tĭ ôh. Jŭm knhal ao ti gŭ boh pomgranat piơk, hrah jŭ, hrah huč bi kmlah hŏng êriâo mah điêt dưm bi kmlah, sa asăr êriâo mah leh anăn sa asăr boh pomgranat, ênai êriâo srăng kwang sĭt kpư̆ mgei. Ao jhung srăng dưi lŏ brei kơ pô lŏ čuê bruă leh Khua Ngă Yang Prŏng djiê. Klei ngă ao jhung Aê Diê ktrâo lač srăng djŏ guôp kơ djăp čô pô lŏ čuê. Dŭm êa mil kñĭ, piơk, hrah jŭ, hrah huč jing dŭm êa mil hlăm sang mtao. Ao jhung anei siam snăk leh anăn yuôm bhăn kyua Aê Diê čiăng grăp čô mnuih mpŭ kơ Khua Ngă Yang Prŏng hlăm kdrăp čŭt hơô (êlan 2-5).

Drei dưi ƀuh Khua Yang khăp kơ êa mil siam jăk leh anăn ênai hơ̆k mơak, klei anei ăt dưi bi êdah hlăm bruă Ñu hrih mjing, lăn êa êngĭt adiê, kyâo mtâo rơ̆k tơ̆k, čĭm čap hlô mnơ̆ng jăk siam snăk, bŏ hŏng lu mta êa mil leh anăn ênai jăk siam.

Dŭm klei kčah kơ kdrăp čŭt hơô ăt brei ƀuh Aê Diê jing Pô doh jăk. Phung Aê Diê ruah dưi brei nao giăm Ñu brei bi doh diñu pô, tơdah amâo bi doh ñu pô Aê Diê srăng bi kmhal (Klei Kbiă 19:21-25). Bruă mkŏ mjing Sang čhiăm êla truh kơ dŭm klei bhiăn Aê Diê ktrâo lač ƀhĭ klĭ leh anăn Ñu čiăng mâo klei đup gưt kluôm dhuôm. Phung khua ngă yang, boh nik Khua Ngă Yang Prŏng, ngă bruă hlăm anôk doh jăk leh anăn anôk doh jăk hĭn snăn brei thâo răng jih ai tiê, hơô djŏ kdrăp čŭt hơô leh anăn ngă djŏ klei bhiăn msĕ si Aê Diê kčah leh. Khădah snăn, Aê Diê ăt kăn čiăng phung dưi brei nao giăm Aê Diê huĭ hyưt msĕ si dôk ti anăp yang ƀai. Aê Diê mtô sĭt nao mŭt hlăm anôk doh jăk, brei Y‑Arôn hơô ao kơ Khua Ngă Yang Prŏng leh anăn ênai êriâo ti knhal ao ti gŭ mñê srăng đru kơ Y‑Arôn mdih, thâo răng sĭt mŭt hlăm anôk doh jăk ti anăp Aê Diê, kyua anăn ñu amâo djiê ôh (êlan 35). Êngao anăn, ênai êriâo mñê ăt đru kơ phung ƀuôn sang Aê Diê nah êngao thâo Khua Ngă Yang Prŏng dôk myơr mnơ̆ng ngă yang kơ diñu.

Klei hriăm mñă kơ drei, Aê Diê jing Ama klei khăp ƀiădah Ñu ăt jing Pô Doh Jăk. Drei bi mguôp sĭt suôr hŏng Aê Diê ƀiădah amâo dưi dlăng hơaĭ mang ôh brei drei mpŭ kơ Ñu msĕ si klei năng brei mâo.

Hlei Aê Diê jing hŏng phung drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang jing Pô doh jăk, bŏ hŏng klei khăp, Pô Myang Hĭn kơ kâo. Akâo kơ Ih đru kâo thâo săng hĭn klei pap leh anăn bruă dưi ngă kơ klei jing anak Ih, čiăng kơ kâo thâo brei kơ Ih klei huĭ mpŭ leh anăn klei khăp năng brei mâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Klei Yăl Dliê 1:1 – 2:10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Povthawj Hlob Lub Tsho Ntev – 27/1/2022 
Bài tiếp theoÁo Dài Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm – 27/1/2022