Tus Neeg Yws Taus – 2/6/2023 

4986

 

 

Pajlug 21:9 

9 Nyob saum rutsev zoo dua nrog tus pojniam uas yws taus nyob ua ke hauv tsev.

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Qhov teebmeem twg hauv tsevneeg tau hais tawm hauv nqe lus no?

–       Yam dabtsi ua rau tshwm muaj qhov teebmeem no?

–       Peb zeem paub yam twg cheemtsum qaij kom ua tau ib tsevneeg zoo?

Lub tsev yog qhov chaw rau tsevneeg nyob, yog qhov nyob nyabxeeb thiab ib leeg ua siab ntev rau ib leeg. Tiamsis tej ntawd muaj peevxwm poob taus mus yog thaum nyob hauv tsevneeg “muaj ib tug pojniam yws taus”. Lo lus “yws taus” txhais tau hais tias sib cav sib ceg, sib ntaus, nrhiav plaub ntug. Qhov no tsis yog pab qhia lossis hais vim tsis paub, tiamsis zoo ib yam li niaj hnub txiav txim, cem, thuam neeg, tsis muaj kev txaus siab, tsis mloog hais, tsis lees paub yus qhov txhaum, thiab hais tej lus chob siab.

Vajntxwv Xalumoos thiaj siv tus duab “nyob saum rutsev” los qhia paub kev ua neej nyob ib leeg, nyuaj siab thiab tsis muaj leejtwg pab. Txawm yog li ntawd los, “nyob saum rutsev” tseem zoo dua li uas nrog tus pojniam yws taus nyob hauv lub tsev muaj txhua yam txaus. Tsis zoo rau qhov uas tus txivtsev ua thawj tswj lub cuabyig los tseem raug mus nyob ib qhov chaw puag saum rutsev, tiv tshav tiv nag, ho cia tus pojniam tsim los pab tus txiv nyob hauv tsev.

Nqe lus “tus pojniam yws taus” hais txog ntau lub ntsiab. Thawj lub, tus pojniam tsis hwm lub meejmom ua txiv raws li tus Tswv tsim tseg. Txuas ntxiv, tus pojniam zoo li ntawd yog tus neeg qia dub, tsuas xav txog nws tus kheej heev dua tsevneeg, qhov no tsis zoo li tus pojniam tsimtxiaj hauv Pajlug 31:12 hais, Vajtswv Txojlus qhia rau peb paub ntau yam hais txog tus pojniam yws taus, cav ncauj ua rau tus txiv nyuaj siab ntsuav, zoo ib yam Yauj tus pojniam (Yauj 2:9-10), lossis Daviv tus pojniam hu ua Mikhas (II Xamuyees 6:20-23).

Tsevneeg yog niamtxiv thiab menyuam qhov chaw sov siab, chaw nkaum thiab so, tiamsis yog muaj kev yws, cem nyob hauv ces yuav ua rau tsevneeg pom hais tias ibncig yus tsis muaj kev sov siab ua neej, thaum muaj kev ntxhov siab tsis muaj chaw cia siab tau. Yog li Timthawj Petus thiaj hais txog kev“zoo nkauj” sab hauv lub siab yog yam uas cov pojniam ntseeg Yexus yuav tsum tau nrhiav, Petus qhia hais tias nej zoo nkauj yog qhov uas nej muaj lub siab dawb siab zoo thiab paub cai, thiaj yog qhov uas Vajtswv pom hais tias muaj nqis. (I Petus 3:4).

Hais rau ib seem twg, nqe Pajlug no kuj hais rau ib tug txivneej, ib tug txheebze, lossis ib tug ntseeg uas pheej yws taus. Ua lwm seem lus hais, yuav muaj kev nyuaj nyob hauv pab pawg neeg ntawd, yog hais tias hauv npoj neeg no muaj ib co pheej nrhiav lus los tawmtsam, sib cav, nrhiav plaub.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj qhia nyuam yaus paub tswj lub qhov ncauj kom hais tau tej lus zoo txhawb zog, thiab dhau tej lus ntawd ua rau tsevneeg muaj kev sib hlub ua tau zoo. Amees.

Peb pom yus puas tseem yog tus neeg yws taus?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Malakaus 7

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVĩnh Long: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tháng 06/2023
Bài tiếp theoMnuih Kreh Bi Mneh Msao – 2/6/2023