Mnuih Kreh Bi Mneh Msao – 2/6/2023

8271

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 21:9

Êlan kliăng: “Jăk hĭn dôk ti dlông kiêng čuôr găp, kơ dôk hlăm sang mbĭt hŏng sa čô mô̆ kreh bi mneh msao.” (Klei Bi Hriêng 21:9)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta klei dleh kpăk hlăm gŏ sang mâo hưn mdah tinei? Ya phŭn knhal atăt truh kơ klei dleh anei? Ya mta klei diih thâo kral kăp weh đuĕ hĕ, čiăng dưi mkŏ mdơ̆ng sa boh gŏ sang suaih ktang?

Sa boh sang jing anôk jưh dôk hơĭt ênang kơ jih jang phung hlăm gŏ sang, anôk ba hriê klei êđăp ênang leh anăn klei bi thâo săng. Ƀiădah lĕ jih jang mta klei anăn srăng luč tơdah hlăm sang anăn mâo “sa čô mô̆ kreh bi mneh msao”. Boh blŭ “bi mneh msao” jing klei bi tăng mgăl ngañ bañ, duah klei. Klei ngă anei amâo djŏ ôh đru bi kčĕ amâodah ƀuah lač hŏng klei thâo săng ƀiădah msĕ si klei kčŭt, phat kđi, ƀuah nanao amâo mdei, amâo tuôm thâo djŏ ai, amâo tŭ bi hmư̆, amâo tŭ kơ klei soh pô ngă, leh anăn wăt yua boh blŭ jhŏng ktang jhat ƀai.

Mtao Salômôn yua rup“dôk ti dlông kiêng čuôr găp” brei ƀuh sa klei boh gheh ghuêñ, dleh tŭ leh anăn kƀah wư. Ƀiădah lĕ,“Jăk hĭn dôk ti dlông kiêng čuôr găp” jing klei jăk hĭn dôk hlăm sa boh sang mâo djăp mta mnơ̆ng mnuă yua mbĭt hŏng sa čô mô̆ blŭ dŭñ dŭñ, ƀuah ăl, duah klei nanao. Klei bi mklăk tinei, êjai ung yơh jing khua kơ gŏ sang ƀiădah đuê̆ dôk hĕ ti dlông kiêng čuôr găp, tŭ klei mđiă hjan, êjai anăn sa čô mô̆ Aê Diê hrih mjing pioh đru ung ñu jing dôk hlăm sang.

Pruê̆ blŭ “sa čô mô̆ kreh bi mneh msao” mâo lu mta klei mblang. Êlâo hĭn, mô̆ anei amâo mâo mpŭ ôh kơ klei dưi ung tui si klei dăp pruê̆ hlăm gŏ sang Aê Diê mkŏ mjing leh. Hĭn mơh, mô̆ anei jing sa čô čuôt klih, knŏng uêñ mĭn kơ ñu pô hĭn kơ gŏ sang, klei anei bi mklăk hŏng rup sa čô mniê năng mpŭ lač hlăm Klei Bi Hriêng 31:12. Klei Aê Diê Blŭ brei kơ drei lu rup bi hmô kơ phung mô̆ kreh bi mneh msao, blŭ dŭñ dŭñ, tăng mgăl ba klei bi ruă ai leh anăn bi dleh kpăk kơ phung ung diñu, msĕ si mô̆ Y-Yôp (Y-Yôp 2:9-10), amâodah H’Mikal, mô̆ mtao Y-Đawit (II Y-Samuel 6:20-23).

Klei bi dôk ung mô̆ dlăng msĕ si hruh kơup hơĭt mđao pioh kơ amĭ ama leh anăn phung anak mâo anôk dôk jưh mdei, ƀiădah hŏng klei blŭ keh kiêp, ruă ai tiê, anôk anăn ngă kơ phung hlăm gŏ sang ƀuh jŭm pô amâo lŏ jing anôk kơup mđao sĭt ôh, amâo lŏ jing anôk đuê̆ dăp kơ angĭn êbŭ poh yă hlăm klei hdĭp ôh. Sĭt nik amâo jing klei bi kngăr ôh hlăk khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs lač kơ klei “mprăp bĕ ti hlăm lam ai tiê hŏng mnơ̆ng amâo thâo rai tuč ôh” jing kdrăp bi msiam kơ phung mniê đăo kơ Krist brei tui duah, ñu mtô leh đơ mta klei anăn jing “knuih êdu leh anăn êđăp ênang, leh anăn “knuih êdu leh anăn êđăp ênang” anei yơh jing ênoh “yuôm snăk ti anăp Aê Diê” (I Y-Pêtrôs 3:4).

Kơ sa nah tĭng mkăn, êlan Klei Bi Hriêng anei ăt lač djŏ wăt kơ phung ung, kơ sa čô pô riêng gah, amâodah kơ sa čô đăo kreh bi mneh msao tăng mgăl mơh. Blŭ mdê hĭn, hlăm djăp êpul êya ăt srăng bi tuôm hŏng klei dleh dlan lu snăk tơdah hlăm anôk anăn adôk mâo phung kreh duah klei bi mneh msao bi tăng mgăl.

Si ngă drei jing mnuih kreh bi mneh msao mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, brei kâo thâo kiă kriê êlah kƀông kâo, čiăng kơ klei kâo blŭ dưi ba klei bi mđĭ ai, leh anăn mơ̆ng anăn dưi bi rŭ mdơ̆ng gŏ sang jăk mơak leh anăn sa êpul êya suaih ktang.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Markôs 7

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Neeg Yws Taus – 2/6/2023 
Bài tiếp theoNgười Hay Tranh Cạnh – 2/6/2023