Tsis Yog “Twb” Tiamsis Yog “Tabtom” – 23/1/2023

330

 

 

Filipis 3:12-16 

Nqe cim

Yog li ntawd, kuv thiaj li khiav ncaj nraim mus rau tus ciam tom kawg kom kuv tau nqi zog.” (Filipis 3:14a).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus ntseeg Yexus lub homphiaj ua neej yog dabtsi?
  • Cov ntseeg Yexus thiab tus tub sibtw khiav zoo sib thooj yam twg hauv

txojkev dhia mus rau tus ciam tom kawg?

  • Hauv lub xyoo tshiab, qhov uas “tsis yog twb tiamsis yog tabtom” tau qhia

tshwm hauv peb lub neej zoo licas?

Lub xyoo laus dhau mus, txais lub xyoo tshiab yog ib lub sijhawm zoo rau peb tig rov ntsia xyoo dhau los, zeem paub tej yam ua tsis tau tau thiab kho, suav tej koob hmoov tau txais kom tau ua tus Tswv tsaug. Ntawd yog tes haujlwm muaj nqis thiab cheemtsum. Hauv ntu Vajluskub hnub no, Timthawj Paulus qhia rau peb txog lwm seem hauv lub neej ntseeg Yexus. Paulus siv zaj pivtxwv hais txog kev sib tw khiav, los qhia rau cov ntseeg hauv lub nroog Filipis paub lub homphiaj ntawm tus ntseeg Yexus yog ua kom tus kheej “zoo kawg nkaus” lossis “ua kom tiav” (nqe 12). Raws li phau ntawv Efexus 4:13, ces yog ua tau lub neej zoo ib yam li Yexus Khetos.Nyob qhov no, peb yuav tsum zeem paub hais tias tus ntseeg Yexus lub neej piv zoo ib yam li ib txojkev sib tw khiav, nyob txojkev ntawd tsis yog peb twb khiav mus txog tom kawg lawm, kuj tsis yog peb twb “ua tau kuv lub neej zoo kawg nkaus lawm” tiamsis yog peb tseem “tab tom siv zog ua” (nqe 12-14) lossis “tabtom khiav” (nqe 12).

Yuav ua licas thiaj ceev tau kom nco ntsoov txog qhov no? Timthawj Paulus ntuas hais tias: Tim ib, yuav tsum “tsis cim ntsoov” tej uas tau ua tas los lawm (nqe 13). Tus neeg tabtom sib tw khiav tsis muaj sijhawm zoo siab qhuas tias yus khiav dhau ntau ntu kev lawm, thiaj yuav tsis ua rau nws hnov qab ntu tom hauv ntej. Tau lub neej zoo thooj tus Tswv yog yam uas thaum ntsib tus Tswv tim ntsej tim muag lawm peb thiaj tau. Hnub twg peb nres txaus siab rau tej uas yus muaj, ces hnub ntawd peb yuav tsis “siv zog ntsos” khiav ntxiv lawm. Nyob ntawm no, txaus siab thiab paub ua tsaug tsis yog qhov uas qhuas tus kheej, txaus siab rau yam yus muaj.

Tim ob, yuav tsum “siv zog ntsos mus kom txog tej uas nyob tom hauv ntej” thiab “khiav ncaj nraim mus rau tus ciam tom kawg” (nqe 13, 14). Yam uas tus neeg sib tw khiav tsimnyog ua yog ntsia ntsoov tom hauv ntej thiab khiav ncaj nraim mus txog tom kawg. Ib yam nkaus li ntawd, yuav kom Yexus Khetos yim hnub yim pom meej nyob hauv peb, peb yuav tsum ntsia ntsoov Yexus tom hauv ntej thiab rhais ruam mus txhua hnub. Hnub no kuv zoo thooj tus Tswv heev dua nag hmo, tagkis kuj yuav zoo thooj tus Tswv heev dua hnub no.

Thaum nyuam qhuav los ntseeg tus Tswv, peb raws Nws qab mus tau deb heev. Tiamsis ntau xyoo tomqab, zoo li peb cia li nres twjywm lawm, qee zaug tseem thaub rov thiab. Yam uas peb pheej ua timkhawv tsuas yog hais txog peb lubneej pauv hloov yav puag thaum ub xwb. Peb rov xav txog lub neej thaud kom peb nco txog tus Tswv xwb, tsis yog peb saib lawm tom ntej kom paub zoo txog Nws. Cia li khiav ncaj nraim  mus kom txog tus ciam tom kawg. Peb tsis txhob cim ntsoov tej uas ua tau yav tas los, tiamsis yuav tsum siv zog ntsos lawm tom hauv ntej. Tsis yog hais txog tej yam “twb” ua tau tiamsis yog “tabtom” yuav ua mus.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus txhob nres thaum nrog Koj mus. Xyoo tshiab no, thov Koj pab kom nyuam yaus siv zog khiav kom txog lub homphiaj Koj hu nyuam yaus, kom yim hnub nyuam yaus yim zoo thooj Koj. Amees.

Peb npaj siab yuav ua dabtsi kom txog lub homphiaj yim zoo thooj tus Tswv?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exekees 16:44-63

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNăm Mới Tôi Muốn Được Gì? – 22/1/2023
Bài tiếp theoAmâo Djŏ “Ngă Leh” Ôh Ƀiădah “Dôk Ngă” – 23/1/2023