Bài 99: Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-Xu Bị Bắt Và Bị Xét Xử, Phi-e-rơ Chối Chúa.

7300

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

MA-THI-Ơ 26:36-75.

Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước chúng ta nghe và tìm hiểu phần đầu của sách Tin lành Ma-thi-ơ 26, nói đến những ngày cuối cùng trước khi chịu chết, Chúa Giê-xu được xức dầu bởi Ma-ri ở Bê-tha-ni, Chúa Giê-xu nói trước và cảnh tỉnh Giu-đa việc phản Ngài, và Chúa Giê-xu cử hành Lễ Tiệc Thánh. Ngài cũng báo trước cho Phi-e-rơ là ông sẽ chối Ngài.

 Hôm nay chúng ta tiếp xem diễn tiến kế tiếp ấy Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ trong vườn Ghết-sê-ma-nê cầu nguyện.

  VƯỜN GHẾT-SÊ-MA-NÊ.

  Ma-thi-ơ 26:36-39

36 Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. 37 Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. 38 Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. 39 Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.

  Chúng ta cần chú ý lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu về “cái chén.” Chén này biểu tượng cho thập tự giá, trong chén này chứa đựng tội lỗi của cả thế gian. Đây là điều dường như khó có thể tưởng tượng được, khó hình dung nổi, nó còn kinh khủng hơn sự đau đớn khi bị đóng đinh trên cây thập tự nữa.

  Chúng ta cần ghi nhớ điều này, Chúa Giê-xu là Đấng thánh khiết, phân cách với tội lỗi, trọn vẹn, nhưng Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta. Tại thập tự giá tất cả tội lỗi của cả nhân loại đều chất trên Ngài. Đó không phải là điều tưởng tượng như là một sự thật. Chúng ta không thể nào tưởng nổi sự kinh khủng mà Chúa Giê-xu cam chịu khi tội lỗi được chất trên Ngài. Đó là một từng trải đáng sợ cho Đấng Thánh khiết.

  Tôi xin nói thêm để các bạn có thể cảm nhận được phần nào về việc một người mang lấy tội lỗi. Khi người bạn của mình làm một điều sai, nhưng sợ bị khiển trách và mang xấu và tìm cách đổ lỗi đó cho chính các bạn, các bạn có cảm thấy dễ chịu không? Tôi tin là các bạn cảm thấy khó chịu lắm và sẽ tìm cách khước từ hay tìm cách biện hộ cho mình, dầu đó chỉ là một lỗi nhỏ. Huống chi Chúa Giê-xu mang lấy tội lỗi của toàn thể con người trên thân thể Ngài, thì nó còn kinh khiếp hơn bao nhiêu ngàn lần.

  Các bạn chú ý là Chúa Giê-xu không cầu xin thoát khỏi thập tự giá, nhưng Ngài xin ý Cha được nên. Thật các bạn và tôi không thể nào hiểu thấu được hết sự quan trọng của việc xảy ra tại vườn Ghết-sê-ma-nê, tôi tin rằng tại đó Chúa Giê-xu có sự chiến thắng. Thật không còn nghi ngờ gì nữa, Chúa Giê-xu đang bị cám dỗ bởi ma quỷ, giống như Ngài bị cám dỗ ở trong đồng vắng. Trong con người của Chúa Giê-xu Ngài cảm thấy hết sức kinh tởm vì mang tội lỗi của nhân loại trong giờ phút đó. Nhưng mặt khác Ngài trông cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu làm trọn theo ý muốn của Cha Ngài.

  Giờ đây chúng ta xem đến các môn đệ của Chúa Giê-xu ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê như thế nào? Có Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, sau lần cầu nguyện thứ nhất Chúa Giê-xu trở lại và thấy họ đang ngủ.

  Ma-thi-ơ 26:41-42

41 Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. 42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.

  Chúa Giê-xu bảo các môn đệ là hãy thức canh, tức là tỉnh thức, dè giữ, đề phòng, canh chừng. Đồng thời Chúa bảo họ hãy cầu nguyện để khỏi sa vào sự cám dỗ. Sự cám dỗ ở đây là gì? Ai cám dỗ họ? Ma quỷ đang ở tại đó, Chúa Giê-xu đang vật lộn với kẻ thù vô hình này. Dĩ nhiên là Chúa Giê-xu đắc thắng kẻ thù trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Chính sự chiến thắng tại đây đưa đến sự chiến thắng trên đồi Ca-va-ry. Vì Ngài hiến chính thân Ngài làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha.

  Ma-thi-ơ 26:43-45

43 Ngài trở lại nữa, thì thấy môn đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi. 44 Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước. 45 Rồi Ngài đi đến với môn đồ, mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! Nầy, giờ đã gần tới, Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội.

  Chúa Giê-xu nói với các môn đệ “Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi.” Rõ ràng là có một khoảng nghỉ giữa câu này và câu kế tiếp. Vì các môn đệ mệt quá và cần ngủ nghỉ. Ngài chú ý đến sự mệt mỏi của cơ thể. Sau đó Chúa Giê-xu bảo các môn đệ,

  Ma-thi-ơ 26:46-47

46 Hãy chờ dậy, đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia. 47 Khi Ngài còn đương phán, xảy thấy Giu-đa là một người trong mười hai sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế lễ và các trưởng lão trong dân đã sai đến.

  Thật ra Giu-đa và kẻ thù của Chúa Giê-xu, ông đã từng chứng kiến nhiều phép lạ của Ngài. Giu-đa và dân chúng biết rằng, Chúa Giê-xu có quyền năng siêu nhiên và họ nghĩ rằng Ngài có thể dùng quyền năng ấy. Cho nên khi đi bắt Chúa Giê-xu, họ kéo theo một đám đông người, phần lớn những người này là lính.

  Chúng ta biết là quan tổng đốc Phi-lát người La-mã không ưa thích thành Giê-ru-sa-lem, ông chỉ đến đó trong dịp lễ, và khi Phi-lát đến, ông mang theo lính bảo vệ ông ta, đồng thời giữ trật tự. Vì thường khi có nhiều lộn xộn xảy ra trong kỳ lễ Vượt qua, bởi vì có nhiều người trở về thành Giê-ru-sa-lem.

  Ma-thi-ơ 26:48-50

48 Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu nầy: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. 49 Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Jêsus mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài. 50 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng nó rằng: Bạn ơi! vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Jêsus.

  Cái hôn của Giu-đa là cái hôn phản bội, đây là một việc tệ nhất được ký thuật trong lịch sử. Cái hôn có thể là dấu hiệu của sự tiếp nhận hay khước từ. Trong trường hợp này Giu-đa hôn Chúa với cái hôn phản bội, đây là hành động bỉ ổi nhất của con người. Có người cho rằng Giu-đa được sanh ra để làm như vậy. Nếu thật vậy thì Giu-đa chỉ như một người máy. Tôi tin rằng Giu-đa quyết định phản Chúa, nhưng ông cũng có cơ hội thay đổi dự định của mình. Có vài người nói là, có lời tiên tri nói trước Giu-đa phản Chúa. Tôi đồng ý với các bạn là có lời tiên tri nói trước và Chúa Giê-xu đã đánh dấu và lưu ý đến Giu-đa. Nhưng những gì Giu-đa hành động ứng nghiệm lời tiên tri dự ngôn trước đó. Sau khi Chúa Giê-xu bị phản bội, Giu-đa có thể ăn năn. Chúa Giê-xu cho Giu-đa cơ hội ăn năn trở lại cùng Ngài.

  Ngay sau khi Giu-đa hôn Chúa Giê-xu để làm dấu cho quân lính bắt Ngài, Chúa gọi Giu-đa “bạn ơi.” Chúa không gọi Giu-đa là kẻ phản bội, Chúa Giê-xu vẫn còn sự nhơn từ với Giu-đa. Khi thấy các thầy tế lễ bắt Chúa Giê-xu giao cho quan Phi-lát, Giu-đa vẫn còn có cơ hội đến cùng Ngài và thưa ‘xin Chúa tha thứ cho tôi, vì tôi không biết việc mình làm.’ Nếu Giu-đa nói như thế thì chắc chắn Chúa Giê-xu sẽ tha thứ.

  Xin các bạn nghe tiếp sự ký thuật phản ứng của các môn đệ khi thấy Chúa Giê-xu bị bắt.

   Ma-thi-ơ 26:51 Và nầy, có một người trong những người ở với Đức Chúa Jêsus giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tai của người.

  Người môn đệ rút gươm ra bảo vệ Chúa Giê-xu chính là Si-môn Phi-e-rơ. Tôi nghĩ là ông muốn chứng tỏ một điều gì. Vì trước đó ông khoe khoang sẽ liều chết để bảo vệ Chúa Giê-xu, nhưng Ngài nói là Phi-e-rơ sẽ chối Ngài trong đêm đó. Phi-e-rơ có thanh gươm và ông muốn bảo vệ Chúa Giê-xu. Nhưng Phi-e-rơ là người đánh cá, ông không phải là người lính giỏi, ông chỉ chém đứt lỗ tai của người đến bắt Chúa Giê-xu.

  Ma-thi-ơ 26:52-53

52 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. 53 Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao?

  Chúa Giê-xu muốn nói với Phi-e-rơ rằng, Ta không cần cây gươm của ngươi đâu, Ta đến đây không phải chiến đấu chống lại những người lãnh đạo Do Thái, Ta đến đây để chịu chết cho tội lỗi của cả thế gian.

  Chúa Giê-xu cho phép việc này xảy ra, vì nếu cần Ngài có thể xin Cha Ngài ban mười hai đạo thiên sứ đến bảo vệ. Thật ra chỉ cần một thiên sứ thôi cũng tiêu diệt hết đám lính đang bao quanh bắt Chúa Giê-xu.

  Ma-thi-ơ 26:54-56

54 Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến? 55 Lúc bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó, mà các ngươi không bắt ta. 56 Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi.

  Các bạn thấy là việc xảy ra cho Chúa ứng nghiệm lời tri nói cách rõ ràng. Nay thì giờ Chúa Giê-xu bị bắt đã đến, các môn đệ bỏ Ngài chạy thoát thân.

  CHÚA GIÊ-XU BỊ GIẢI ĐẾN NHÀ THẦY CẢ CAI-PHE.

  Ma-thi-ơ 26:57 Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jêsus đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, tại đó các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại.

   Chúa Giê-xu được giải đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe để kết án lần thứ nhất, bởi người lãnh đạo tôn giáo này muốn yêu cầu chánh quyền La-mã kết án tử hình Chúa Giê-xu, cho nên ngay trong đêm đó họ cùng nhau lập một cáo trạng cấp tốc, kết tội Chúa Giê-xu, để họ có thể giải Ngài lên cho quan tổng đốc Phi-lát vào buổi sáng kế tiếp.

  Ma-thi-ơ 26:58 Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao.

 Phi-e-rơ theo Chúa xa xa, thật rất nguy hiểm cho ai theo Chúa xa xa, chúng ta xem thêm trong ký thuật Giăng 18:15-16 chép:

 15 Si-môn Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Jêsus. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Jêsus trong sân thầy cả thượng phẩm. 16 Song Phi-e-rơ đứng ngoài, gần bên cửa, Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đờn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào.

  Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm là Giăng, do nhờ Giăng giúp mà Phi-e-rơ có thể vào cổng nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ muốn xem chuyện xảy ra như thế nào, nhưng thời gian ngắn sau đó ông chối Chúa.

  Ma-thi-ơ 26:59-60

59 Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài, cho được giết Ngài. 60 Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến,

   Các bạn lưu ý là những người lãnh đạo tôn giáo này không tìm được một sự vi phạm nào để kết án Chúa Giê-xu, vì thế họ tìm người làm chứng dối. Nhưng cũng không phải dễ dàng tìm nhân chứng dối để đứng ra đối nại trước tòa án, vì Phi-lát có thể chất vấn và khó có thể trả lời cách hợp lý. Cuối cùng họ tìm được hai nhân chứng.

   Ma-thi-ơ 26:61 Sau hết, có hai người đến,.. nói như vầy: Người nầy đã nói Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày.

  Căn cứ vào Giăng 2:19-22 nói lời công bố của Chúa Giê-xu liên quan đến đền thờ,

 19 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! 20 Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! 21 Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. 22 Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã phán.

  Chúng ta thấy là các môn đồ và dân chúng hiểu sai điều Chúa Giê-xu muốn nói, cho đến khi Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại thì họ mới hiểu được. Trong khi Chúa Giê-xu nói với các môn đồ có người khác nghe là Chúa Giê-xu sẽ phá đền thờ, nhưng xin để ý là lời trích dẫn của họ không chính xác.

  Ma-thi-ơ 26:62 Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: Những người nầy làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao?

  Thầy cả cố gắng dùng câu trả lời của Chúa Giê-xu mà kết tội Ngài. Nhưng sự cáo buộc này hoàn toàn sai nên Chúa Giê-xu không trả lời.

  Ma-thi-ơ 26:63-64

63 Nhưng Đức Chúa Jêsus cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng? 64 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.

   Các bạn có thấy lạ không, với lời của thầy cả bảo Chúa Giê-xu phải thề là Ngài có phải là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đáp “Thật như lời.” Ngài công bố và xác nhận chính Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Đây là một tước hiệu cao nhất của Chúa Giê-xu. Đây là tước vị mà các tiên tri trong sách của Đa-ni-ên và Ê-xê-chi-ên đã dùng. Điều này chỉ rõ thần tánh của Ngài. Ngài còn nói địa vị cao hơn nữa, ấy là “Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời.”

   Ma-thi-ơ 26:65 Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thượng; chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao. Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó, thì nghĩ làm sao?

  Thầy cả thượng phẩm xé áo mình, ông làm như đau lòng lắm khi nghe một người công bố là Đấng Christ, là Con của Đức Chúa Trời. Họ cho đó là lời phạm thượng, lộng ngôn và như thế họ có một cáo trạng để kết án và giao nạp Chúa Giê-xu.

  Ma-thi-ơ 26:66-68

66 Chúng trả lời rằng: Nó đáng chết! 67 Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài, 68 mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi.

  Những người bắt Chúa Giê-xu rất là ghét Ngài. Đây là sự đối nghịch tự nhiên của lòng người đầy tội lỗi với Chúa Giê-xu nhơn từ, công bình, thánh khiết, khi Ngài bày tỏ chính Ngài là Đức Chúa Trời.

  Các bạn thân mến, các bạn có nhận thấy rằng, nếu các bạn và tôi chỉ có bản tánh cũ, chúng ta đang tìm cách đẩy Đức Chúa Trời ra khỏi ngôi của Ngài? Mấy năm trước đây có nhóm người nói là “Đức Chúa Trời đã chết.” Các bạn có biết tại sao họ nói như thế không? Bởi vì người ấy muốn đẩy Chúa ra khỏi ngôi Thiên thượng của Ngài, muốn khước từ Ngài. Lòng xác thịt con người ghét Chúa.

  Cho nên khi bắt được Chúa Giê-xu họ cố gắng làm cho Ngài phải xấu hổ bằng cách nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, vả mặt Ngài, chế nhạo Ngài. Đã thế họ còn trùm khăn và đánh Ngài, rồi thách đố Ngài nói tiên tri xem ai đã đánh. Dĩ nhiên là họ không bao giờ để Ngài nói đúng.

  PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA GIÊ-XU.

  Ma-thi-ơ 26:69-75

69 Bấy giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần, mà nói cùng người rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Jêsus, người Ga-li-lê. 70 Song Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi. 71 Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: Người nầy cũng ở với Jêsus, người Na-xa-rét. 72 Song Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy. 73 Một chặp nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. 74 Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu! Tức thì gà gáy. 75 Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay.

  Một điều lưu ý là giọng nói của Phi-e-rơ là giọng của người Ga-li-lê, khác giọng nói của người vùng Giu-đê. Tương tự như người Việt nam chúng ta mỗi miền nói giọng khác nhau ở mỗi vùng.

  Các bạn thấy là Phi-e-rơ chối Chúa trước mặt một đầy tớ gái, khác với những lúc ông tuyên bố mạnh mẽ trước đây. Bởi vì Phi-e-rơ không nhận biết sự yếu đuối của mình, Chúa Giê-xu đã cảnh giác Phi-e-rơ trước và cầu nguyện cho đức tin của Phi-e-rơ đừng té ngã. Nhưng Phi-e-rơ không dè giữ nên đã chối Chúa.

  Phi-e-rơ đã đến sai chỗ, đó là nơi đầy cám dỗ, kết quả dẫn đến sự chối Chúa. Chối Chúa là hành động tội lỗi. Không có gì có thể biện hộ cho việc chối Chúa. Dầu vậy, Phi-e-rơ đã thật sự ăn năn và quay trở về với sự yêu thương của Ngài, Ngài vẫn yêu Phi-e-rơ. Sau này, Chúa Giê-xu phục chức cho Phi-e-rơ và Chúa cho ông đặc ân rao giảng về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu trong ngày lễ Ngũ Tuần, có ba ngàn người được cứu.

  Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu bị bắt và bị xét xử trước những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái, họ kết án Ngài lộng ngôn, rồi đánh đập Ngài. Sau đó giải giao Chúa Giê-xu đến quan tổng đốc La-mã Phi-lát. Chúng ta sẽ tìm hiểu việc xảy ra kế tiếp trong Ma-thi-ơ 27.

Bài trướcV/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành TRƯƠNG MINH GIẢNG
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Tỉnh Phú Yên Tháng 11/2018