Totaub Txojkev Yus Yuav Mus – 22/10/2023

2022

 

 

 Pajlug 20:24; 3:5-7

Nqe cim zaj kawm:

“Tus TSWV yog tus uas coj peb txoj haukev, leejtwg thiaj yuav paub nws lub neej yav tom ntej?” (Pajlug 20:24).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       “Tus TSWV yog tus uas coj peb txoj haukev” muaj lub ntsiab li cas?

–       Yuav ua cas kom tibneeg thiaj totaub txoj haukev uas yus yuav mus?

–       Koj paub li cas txog peb txoj haukev puavleej yog nyob ntawm Vajtswv?

Tibneeg npaj thiab teem tseg txoj kev uas yus yuav mus, tiamsis txhua kauj ruam uas tibneeg rhais ruam mus yog Vajtswv ua tus coj. Raws li Pajlug 16:9 qhia “Koj yog tus npaj siab ua, tiamsis Vajtswv yog tus coj txoj haukev”. Yog hais tias, txhua kauj ruam puavleej yog Vajtswv ua tus coj kev; yuav ua cas peb thiaj totaub tau txoj kev uas yus yuav mus? Tibneeg ua neej nyob rau hauv lub ntiajteb no lawv muaj feem xaiv txoj kev uas yus yuav mus, xaiv saib yus lub neej yuav ua dabtsi, txhua yam uas yuav ua tau thiab ua tsis tau puavleej yog nyob ntawm Vajtswv yog tus txiav txim. Yog li ntawd, thaum peb muaj Vajtswv txoj kev txawjntse peb thiaj yuav totaub taug txoj kev uas peb yuav mus. Vim tibneeg txoj kev txawjntse thiab kev totaub muaj nrim, peb yeej tsis paub hais tias peb yuav mus rau qhov twg thiab txoj kev twg thiaj mus txog peb lub homphiaj. Peb yeej paub tsis txaus, tsuas Vajtswv thiaj paub xwb. Vim li ntawd, peb yuavtsum vamkhom Vajtswv thiab thov Nws qhia saib txoj kev twg yog txoj uas peb yuav tsum taug mus.

Thaum ub, tej laus pheej hais tias “Tibneeg ua tus npaj, ua tiav yog lub ntuj”. Tibneeg muaj ntau lub tswvyim yuav ua yam ub yam no, tiamsis qhov yuav ua tiav yog  nyob ntawm Vajtswv. Piv xam, peb twb npaj tseg yuav ua ib yam haujlwm twg lawm, tiamsis pw ib hmo txog tag kis peb txhais kotaw cia li mob heev, rhais kauj ruam xwb los twb tsaws tsis taus taw, yeej ua tsis tau dabtsi li. Thaum ntawd peb mam paub hais tias, txhua kauj ruam uas peb yuav mus nyob ntawm Vajtswv tiag. Tej ntawd tsuas hais txog sab nqaij tawv xwb tsis tau hais txog ntsujplig. Twb yog vim li ntawd vajntxwv Xalumoos thiaj qhia hauv Pajlug hais tias: “Cia siab rau tus TSWV kom kawg koj lub siab lub ntsws. Tsis txhob cia siab rau koj tej kev txawj ntse. Txhua yam uas koj ua koj yuav tsum nco ntsoov tus TSWV, nws thiaj yuav coj koj taug txojkev uas yog txoj tseeb. Tsis txhob xav hais tias koj yog tus ntse tshaj. Cia li hwm tus TSWV thiab tsis txhob mus ua kev txhaum” (Pajlug 3:5-7).

Thaum uas peb paub hwm Vajtswv, Nws yuav nrog nraim peb mus rau txhua txoj xubke, thiab Vaj Ntsujplig yuav qhia kom peb paub mus yog Vajtswv txoj kev. Tswv Yexus hais tias: “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau” (Yauhas 14:6). Thov Vajtswv pab kom peb txhua tus paub hwm Vajtswv, txhua kauj ruam uas peb mus muaj Vajtswv nrog peb mus ua ke, peb thiaj yuav mus txog peb Leej Txiv lub tsev, peb yuav tau txoj sia ibtxhis nyob saum Nws lub Tebchaws.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov qhia nyuam yaus ua lub neej paub hwm Koj thiab rhais ruam taug yog tus Tswv Koj txoj kev. Thov pab kom nyuam yaus paub vamkhom Koj pab txhua tes haujlwm uas nyuam yaus yuav ua rau Koj. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.  

Peb puas paub hwm Vajtswv thiab thov Nws pab peb npaj tej yuav ua hauv lub neej?

Nyeem Vajluskub hauv peb xyoos: 2 Kauleethaus 11:16-12:10.

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKiên Giang: Bồi Linh Phụ Nữ Năm 2023
Bài tiếp theoThâo Săng Êlan Pô – 22/10/2023