Tỉnh Thức và Cầu Nguyện – 16/4/2019

1831

 

Ma-thi-ơ 26:36-45

36 Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. 37 Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. 38 Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. 39 Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha. 40 Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được! 41 Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. 42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên. 43 Ngài trở lại nữa, thì thấy môn đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi. 44 Đoạn, Ngài bỏ họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước. 45 Rồi Ngài đi đến với môn đồ, mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! Nầy, giờ đã gần tới, Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. 

Câu gốc: “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ” (câu 41a).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu và các môn đồ đến vườn Ghết-sê-ma-nê để làm gì? Ngài kêu gọi họ phải tỉnh thức bao nhiêu lần? Tinh thần cầu nguyện của Chúa Giê-xu lúc ấy như thế nào? Bạn đáp lời kêu gọi tỉnh thức và cầu nguyện của Chúa ra sao?

Sau khi dự lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu cùng các môn đồ đi đến vườn Ghết-sê-ma-nê trước khi Ngài bị bắt, với mục đích là cầu nguyện, vì Chúa biết Ngài sắp đối diện với sự thương khó và các môn đồ sẽ đối diện nhiều thử thách trước mắt. Vì thế, họ cần tương giao với Đức Chúa Cha để nhận năng lực trước khi đối diện khó khăn. Thế mà năm lần bảy lượt các môn đồ của Chúa Giê-xu đã thất bại. Họ không thể “tỉnh thức” với Chúa dù chỉ một giờ (câu 40). Chúa đã nhắc đi nhắc lại “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ” (câu 41), nhưng do thể xác yếu đuối nên họ đã “ngủ” vì “mắt họ đã quá đừ rồi” (câu 43), trong khi Chúa Giê-xu thì tha thiết cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha đến nỗi “mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất” (Lu-ca 22:44). Bác sĩ Lu-ca cũng cho biết là trong thời gian cầu nguyện khẩn thiết đó, có thiên sứ từ trời xuống thêm sức cho Ngài (Lu-ca 22:43). Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, mà khi làm người Ngài đã khẩn thiết kêu cầu với Cha trước những thử thách, còn chúng ta là ai mà lại thờ ơ và bỏ qua sự cầu nguyện?

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân không thể tỉnh thức và cầu nguyện đủ như lời kêu gọi của Chúa, cho nên rất nhiều người dễ dàng sa vào cám dỗ và ngã lòng. Chúng ta đang sống giữa một thế giới bận rộn, một xã hội đầy những sa đọa, và ma quỷ dùng đủ mọi mưu chước tinh vi để tấn công con cái Chúa. Nếu chúng ta không tỉnh thức và cầu nguyện để biết ý muốn Chúa cũng như nhận lấy năng lực từ Ngài mà chống trả với ma quỷ, thì dễ lắm đức tin chúng ta sẽ sa sút, và lòng yêu mến Chúa sẽ nguội dần mà mình không nhận ra. Rõ ràng Sứ đồ Phi-e-rơ là môn đồ rất nhiệt tình và nóng cháy, nhưng do thiếu tỉnh thức và cầu nguyện trong lúc có cần, mà ông đã chối Chúa ba lần dù đã được Chúa cảnh báo trước. Vì vậy, sau này ông đã khuyên dạy từ kinh nghiệm của mình trong thư tín ông rằng: hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện” (I Phi-e-rơ 4:7).

Tỉnh thức và cầu nguyện rất quan trọng và cần thiết cho mỗi Cơ Đốc nhân trên hành trình theo Chúa. “Tỉnh thức và cầu nguyện” phải là phương châm của Cơ Đốc nhân để giữ vững đức tin nơi Chúa. Nếu chúng ta không tỉnh thức cầu nguyện thì sẽ không nhận ra được mưu kế của ma quỷ và dễ sa vào cám dỗ. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên chúng ta phải “cầu nguyện không thôi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).

Trước bao sóng gió của cuộc đời, bạn có luôn tỉnh thức để cầu nguyện không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con yếu đuối và ngủ mê trong xác thịt. Xin Chúa Thánh Linh luôn nhắc nhở và thúc giục con biết tỉnh thức và cầu nguyện không thôi.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 9.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org