Thứ Tự Ưu Tiên Của Gia Đình Cơ Đốc

1485

Kinh Thánh không ghi rõ từng thứ tự cụ thể cho các ưu tiên trong mối quan hệ gia đình. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn vào Kinh Thánh và tìm ra các nguyên tắc chung.

Chúa trên hết

Hiển nhiên, Đức Chúa Trời là thứ tự ưu tiên trước nhất của bạn. Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5, Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Khi bạn yêu kính Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, thì Chúa phải là trung tâm và ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của bạn. Một trong những cách mà gia đình bạn bày tỏ thứ tự ưu tiên này là qua việc gắn bó với Hội Thánh, thường xuyên nhóm lại thờ phượng Ngài.

Người phối ngẫu: vợ/chồng

Nếu bạn đã kết hôn, người phối ngẫu của bạn sẽ là thứ tự ưu tiên tiếp theo. Kinh Thánh dạy chồng phải yêu vợ mình như Đấng Christ yêu Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25). Ưu tiên hàng đầu của Đấng Christ — sau khi vâng lời và làm vinh hiển Cha — là Hội Thánh. Đây là hình mẫu mà người chồng nên làm theo: Chúa trước nhất, sau đó đến vợ của mình.

Cũng vậy, những người vợ phải vâng phục chồng mình “như vâng phục Chúa” (Ê-phê-sô 5:22). Nguyên tắc “chồng chỉ đứng sau Chúa” trong các ưu tiên của người vợ.

Con cái

Trong thứ tự ưu tiên của chúng ta, nếu chồng và vợ chỉ đứng sau Đức Chúa Trời, và vì vợ và chồng là một xương một thịt (Ê-phê-sô 5:31), thì đó là lý do mà kết quả của mối quan hệ hôn nhân – con cái – phải là ưu tiên tiếp theo. Cha mẹ phải nuôi dạy con cái tin kính Chúa, là thế hệ nối tiếp của những người hết lòng yêu mến Chúa (Châm Ngôn 22:6; Ê-phê-sô 6: 4). Ở đây, một lần nữa cho thấy Chúa luôn là ưu tiên trước hết. Tất cả các mối quan hệ gia đình đều phản ánh điều này.

Cha mẹ

Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16 dạy rằng con cái phải hiếu kính cha mẹ “hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”. Điều răn này không có quy định giới hạn độ tuổi, nghĩa là chừng nào cha mẹ chúng ta còn sống, chúng ta phải tỏ lòng hiếu kính.

Tất nhiên, khi đến tuổi trưởng thành, con cái không còn bắt buộc phải “nghe theo” cha mẹ trong những việc thuộc về thẩm quyền và trách nhiệm của mình, chẳng hạn như những việc của gia đình riêng sau khi đã kết hôn. Nhưng điều đó không có nghĩa là con đã hết trách nhiệm hiếu chính cha mẹ. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng cha mẹ là vị trí tiếp theo trong danh sách thứ tự ưu tiên, sau Đức Chúa Trời, người phối ngẫu, và con cái của chúng ta.

Bà con, họ hàng

Thứ tự ưu tiên kế tiếp là những thành viên trong “đại gia đình”. Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 5:8 dạy, “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa”.

Anh em cùng đức tin

Sau đại gia đình, thì danh sách ưu tiên tiếp theo của chúng ta là anh em cùng đức tin. Rô-ma 14 nói với chúng ta rằng đừng phán xét hoặc coi thường anh em của mình (câu 10) hoặc làm bất cứ điều gì khiến anh em cùng đức tin “vấp ngã”. Phần lớn sách I Cô-rinh-tô là những chỉ dẫn của Phao-lô về cách mà các thành viên trong Hội Thánh phải sống để bày tỏ sự thuận hòa, yêu thương lẫn nhau. Những lời khuyên khác nói đến anh chị em của chúng ta trong Đấng Christ là “hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (Ga-la-ti 5:13); “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32); “Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11); và Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành (Hê-bơ-rơ 10:24).

Phần còn lại của thế giới

Cuối cùng là phần còn lại của thế giới (Ma-thi-ơ 28:19), những người đang lạc mất mà trách nhiệm của chúng ta là phải mang Phúc Âm của Đấng Christ đến cho họ, môn đệ hóa họ.

Tóm lại, Kinh Thánh dạy thứ tự ưu tiên mà mỗi một gia đình Cơ Đốc cần phải có là: Đức Chúa Trời trước hết; tiếp đến là vợ/chồng; tiếp theo là con cái; sau đó là cha mẹ; rồi đến “đại gia đình”; các anh chị em trong Chúa, và cuối cùng là phần còn lại của thế giới.

Đôi khi danh sách thứ tự ưu tiên này sẽ ảnh hưởng đến cách mà chúng ta đưa ra các quyết định, nhưng mục tiêu ở đây không phải là để chúng ta bỏ bê bất kỳ mối quan hệ nào. Chúng ta sẽ có được sự quân bình khi nhờ cậy Chúa giúp chúng ta đáp ứng tất cả ưu tiên trong các mối quan hệ của chúng ta, bên trong và bên ngoài gia đình của chúng ta.

Hồng Nhung dịch
Nguồn: GotQuestion