Thơ: Đạo và Đời

414

Đạo – đời, đời – đạo, đạo – đời
Gẫm suy tóc bạc da mồi chửa thông
Đạo như nồi nước mát trong,
Đời như bếp lửa đun thời nước sôi.
Lỡ tay, quá lửa, lật nồi,
Nước kia đổ xuống, lửa thời tắt ngay.
Làm con dân Chúa xưa nay,
Đạo lo việc đạo, đời lo việc đời.
Tin Lành truyền khắp nơi nơi,
Nước Cha được đến, đạo-đời tốt thôi.

                                                    Mục sư Trần Thiên Tứ

Bài trước5 Điều Cần Tránh Khi Tìm Bạn Đời
Bài tiếp theoBình Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 3/2021