Tej Khoom Siv Hauv Chav Dawbhuv – 30/6/2023

2189

 

 

Khiavdim 37:10-29 

Nqe cim:

Nej tsis paub hais tias nej lub cev yog Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv uas Vajtswv muab pub rau nej lub tuamtsev no los? Nws nyob hauv nej lub siab, nej tsis yog tus tswv uas kav nej lub cev, tiamsis Vajtswv yog tus Tswv uas kav nej lub cev(I Kauleethaus 6:19).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Peb yam cuabyeej dawbhuv twg muab tso hauv Chav Dawbhuv?

–       Npexalees ua li cas rau tej uas tus Tswv qhia?

–       Tej cuabyeej dawbhuv no txhais tau li cas?

–       Zaj kawm hnub no qhia rau peb yam dabtsi ntsig txog lub neej pehawm Vajtswv?

Muaj peb yam cuabyeej dawbhuv ua los tso rau hauv Chav Dawbhuv yog lub rooj rau ncuav, ncej txawb teeb thiab lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab. Tim ib, lub rooj rau ncuav yog muab ntoo kubtwm los ua thiab vuam tseem kub rau, nrog rau tej twj tais siv rau lub rooj uas muab tseem kub ua xws li: phaj, khob, hub thiab tais rau cawv txiv hmab ua khoom fij. Saum lub rooj muaj kaum ob lub ncuav tib ua ob kab piv txog kaum ob xeem neeg Yixalayees, thiab tej cawv txiv hmab uas coj tuaj fij. Tej khoom fij tso saum lub rooj yog piv txog lub siab ua tus Tswv tsaug vim Nws pub muaj txaus siv hauv lub neej txhua hnub rau kaum ob xeem neeg Yixalayees, thiab kuj yog tus duab hais txog Tswv Yexus lub cev thiab cov ntshav cawm tibneeg ntiajteb.

Tim ob, tus ncej txawb teeb yog muab cov tseem kub los ua ncau xya ceg, txhua ceg teeb muaj cov paj zoo li paj txiv duaj nrog rau cov cos paj thiab nplai paj, Xya lub teeb no cig tabmeeg tus Tswv txhua hnub txhua hmo, piv txog tus Tswv lub tshwjchim ci ntsa iab rau cov Yixalayees. Cov roj uas siv taws teeb hauv Chav Dawbhuv yog roj txiv ntoo roj, tej pejxeem coj tuaj fij. Qhov kaj ntawm tus ncej txawb teeb qhia peb paub txog Tswv Yexus yog qhov kaj rau neeg ntiajteb (Yauhas 8:12).

Tim peb, lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab yog muab ntoo kubtwm los ua thiab muab tseem kub vuam rau. Cov povthawj yuav hlawv hmoov tshuaj tsw qab ib hnub twg ob zaug; sawv ntxov thiab yav tsaus ntuj (Khiavdim 30:7-8) los ntawm cov pa tshuaj tsw qab uas ua tshwjxeeb, tsuas siv rau kev pehawm tus Tswv xwb. Pa tshuaj fij tsw qab piv txog cov ntseeg tej lus thov Vajtswv.

Cov Yixalayees pib pehawm Vajtswv los ntawm qhov uas mloog tus Tswv lus tuag nthi ua Tsevntaub thiab ua tej cuabyeeb dawbhuv raws li tus Tswv tau qhia tseg (Khiavdim 25:23-40; 30:1-5, 22-38). Cov povthawj sawvcev ntawm cov pejxeem ua kevcai pehawm txhua hnub hauv lub Tsevntaub dawbhuv. Tej cuabyeej thiab kevcai pehawm thaum ntawd puavleej yog tus duab hais txog Tswv Yexus. Nws yog cov mov thiab cov dej uas cawm neeg ntiajteb, yog qhov kaj qhia rau txhua tus neeg paub pehawm Vajtswv kom tsimnyog. Nimno, tus Tswv cov menyuam lub cev yog Vaj Ntsujplig qhov chaw nyob, qhia rau peb paub pehawm kom yog. Kev pehawm ua rau Vajtswv txaus siab yog Nws haivneeg lub neej paub ua tsaug, mloog lus.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus paub pehawm Koj tsimnyog thiab mloog lus. Thov kom tej kev xav, kev hais lus thiab ua haujlwm qhia paub nyuam yaus yog Koj tug, thiab qhia tawm Koj nyob hauv nyuam yaus lub neej rau txhua tus paub. Amees.

Peb txiav txim siab hloov yam dabtsi hauv kev pehawm Vajtswv txhua hnub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Lukas 11:29-54

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTrại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Phú Yên Năm 2023
Bài tiếp theoKdrăp Mnơ̆ng Doh Jăk Hlăm Anôk Doh Jăk – 30/6/2023