Sĭt Suôr Hâo Hưn Klei Mrâo Mrang Jăk – 19/4/2021

381

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 23:25-28

Êlan kliăng:

“Mă bruă bĕ hŏng jih ai tiê čiăng jing mnuih Aê Diê tŭ, sa čô mă bruă amâo mâo klei hêñ ôh, thâo mtô bi djŏ klei blŭ sĭt nik Aê Diê.” (II Y-Timôthê 2:15).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Kơ hlei pô Klei Yêhôwa mtă? Ya bruă klam phung hluê ngă Klei Khua Yang mtă? Hruê anei ti anôk Klei Aê Diê Blŭ bi êdah? Si ngă phung hmư̆ hâo hưn Klei Mrâo Mrang Jăk?

 Phung hưn êlâo mgưt ăt yua Anăn Aê Diê čiăng hưn êlâo, ƀiădah dŭm klei hâo hưn anăn jing mgưt, hriê mơ̆ng klei čiăng hjăn, mơ̆ng klei êpei ƀuh mơ̆ng anak mnuih (êlan 25-26a). Klei blŭ mơ̆ng Yêhôwa dưi brei kơ phung mă bruă kơ Ñu, jing phung “…tuôm thâo săng leh klei Yêhôwa kčĕ” (êlan 18), anăn jing phung hưn êlâo mâo Aê Diê bi êdah hdră kčah, hdră kñăm Ñu kčah. Leh anăn ti nei, Yêhôwa lač tơdah phung hưn êlâo mgưt lač kơ klei pô êpei čiăng mplư phung đaŏ kơ Khua Yang wơr hĕ Aê Diê hŏng klei kkuh mpŭ kơ Ñu (êlan 27), snăn mklă hŏng anăn, phung mă bruă sĭt suôr kơ Aê Diê tơdah mâo Klei Khua Yang bi êdah snăn brei sĭt suôr hâo hưn klei anăn kơ anak čô Aê Diê (êlan 28). Brei diñu hâo hưn hŏng klei kpă ênô čiăng kơ phung đaŏ kơ Aê Diê thâo klei Khua Yang čiăng, hluê ngă čiăng kơ klei hdĭp mâo klei jăk jĭn mơ̆ng Aê Diê.

 Bruă klam hâo hưn Klei Blŭ mơ̆ng Aê Diê amâo djŏ knŏng jao kơ phung mă bruă kơ Ñu jing phung khua hưn êlâo đưm dih amâo dah phung khua pô mtô, pô mtô ară anei ôh, ƀiădah jing Klei Blŭ mơ̆ng Yêhôwa lač bruă klam anăn dưi jao kơ klei pô gưt asăp ñu”. Hlăm ênuk drei dôk hdĭp, Klei Aê Diê Blŭ amâo hin msĕ si ênuk Khua ngă yang Y-Hêli ôh (I Y-Samuel 3:1), ƀiădah Klei Blŭ anăn Aê Diê bi êdah kluôm ênŭm hlăm Klei Aê Diê Blŭ leh anăn jih jang phung drei dưi hmư̆, hriăm leh anăn dưi mlih mrâo kyua klei myang mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ. Ƀĭng kna Y-Pôl mtă kơ Y-Timôthê snei: “Mă bruă bĕ hŏng jih ai tiê čiăng jing mnuih Aê Diê tŭ, sa čô mă bruă amâo mâo klei hêñ ôh, thâo mtô bi djŏ klei blŭ sĭt nik Aê Diê” (II Y-Timôthê 2:15). Klei mtă anei yuôm bhăn kơ hlei pô dôk hlăm bruă hâo hưn Klei Aê Diê Blŭ, leh anăn ăt yuôm bhăn kơ grăp čô phung drei jing phung hmư̆ leh Klei Aê Diê Blŭ, brei gĭr hâo hưn kpă ênô, sĭt suôr. Amâodah lŏ lač si ngă pô hmư̆ pô hâo hưn snăn yơh, leh anăn brei ngă nanao amâo mjưh mdei ôh, amâo êdu ai, čiăng kơ phung hmư̆ mâo klei mđĭ ai, leh anăn wăt pô mâo klei mđĭ ai msĕ mơh. Lŏ thiăm amâo dah lui hĕ Klei Aê Diê Blŭ leh anăn hâo hưn soh Klei Aê Diê Blŭ jing klei huĭ hyưt kyua hlăm Klei Bi Êdah 22:18-19 hưn răng êlâo leh hŏng hlei pô ngă snăn.

Drei dôk hluê ngă bruă klam hưn Klei Aê Diê Blŭ pô mă leh hŏng klei kpă ênô mơ̆ ka?Si ngă di ih hưn Klei Aê Diê Blŭ anăn?

Ơ Khua Yang bŏ hŏng klei khăp! Mni kơ Ih kyua brei leh kơ kâo Klei Aê Diê Blŭ čiăng kơ kâo thâo leh anăn hluê ngă klei Ih čiăng, mơ̆ng klei anăn kâo mâo klei jăk mơak yuôm bhăn mơ̆ng Ih brei. Akâo kơ Ih đru kâo amâo djŏ knŏng tŭ mă ôh ƀiădah ăt sĭt suôr leh anăn gĭr hưn Klei Aê Diê Blŭ hŏng klei kpă ênô.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcTrung Tín Truyền Rao Lời Chúa – 19/4/2021
Bài tiếp theoĐồng Tháp: Huấn Luyện Giáo Viên Thánh Kinh Hè 2021