Si Ngă Wơr BĭT Hĕ? – 20/5/2023

2134

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 44:1-10

Êlan kliăng: Diih wơr bĭt hĕ leh klei ƀai phung aê diih, klei ƀai phung mtao Yuđa, klei ƀai phung mô̆ diñu, klei ƀai diih pô, leh anăn klei ƀai phung mô̆ diih diñu ngă leh hlăm čar Yuđa leh anăn hlăm êlan prŏng ƀuôn Yêrusalem? (Y-Yêrêmi 44:9)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei phung ƀuôn sang Aê Diê wơr bĭt hĕ? Ya jing boh jhat tơdah wơr bĭt hĕ jih jang klei anei? Ya ngă brei drei hdơr kơ jih jang klei soh drei ngă leh hŏng Aê Diê?

Mâo Klei Yêhôwa blŭ – blŭ klă kơ phung Yuđa dôk hlăm dŭm boh ƀuôn ti čar Êjip  “ƀuôn Mikdôl, ƀuôn Tahpanhes, ti ƀuôn Nôp, leh anăn hlăm čar Pathrôs” (êlan 1). Yêhôwa čiăng bi hdơr kơ phung Yuđa dôk hdĭp hlăm ƀuôn anăn lŏ hdơr kơ klei ƀuôn Yêrusalem leh anăn lu boh ƀuôn mkăn hlăm čar Yuđa jing leh ênguôl jing boh jhat mơ̆ng klei amâo gưt asăp kơ Aê Diê,

“kyuadah klei ƀai diñu ngă leh, mčhur ai brei Kâo ngêñ, hŏng klei diñu čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi leh anăn mă bruă kơ phung yang mkăn, phung yang diñu, diih, wăt phung aê diih amâo tuôm thâo kral ôh” (êlan 3). Ƀiădah lĕ, Aê Diê brei thâo, phung ƀuôn sang Ñu ênuk mphŭn dô ăt msĕ si ară anei hin mơh, amâo djŏ knŏng amâo mâo kmhal kơ klei soh diñu ngă leh ôh ƀiădah wăt diñu wơr bĭt hĕ mơh klei ƀai phung aê, phung mtao, wăt “phung mô̆ diñu, klei ƀai diih pô, leh anăn klei ƀai phung mô̆ diih diñu ngă leh hlăm čar Yuđa leh anăn hlăm êlan prŏng ƀuôn Yêrusalem?” (êlan 9).

Kyua hŏng klei wơr bĭt hĕ klei ƀai diñu ngă leh, snăn diñu ăt hdĭp hŏng klei ƀai, hngah kơ klei Aê Diê mtă blŭ leh hŏng ƀăng êgei phung khua pô hưn êlâo. Mâo lu boh blŭ tui tluôn boh blŭ “kăn” Aê Diê yua čiăng bi êdah klei khăng kŏ, khăng ai tiê phung ƀuôn sang Ñu mơ̆ng ênuk đưm hlŏng ênuk anei ăt msĕ: “amâo dôk hmư̆ kăn mđing knga rei, čiăng wir đuĕ mơ̆ng klei ƀai diñu” (êlan 5), “amâo tuôm bi luă gŭ diñu pô ôh truh kơ hruê anei, kăn diñu huĭ rei, kăn êbat tui hlue klei bhiăn leh anăn klei Kâo mtă rei, klei Kâo brei leh kơ diih leh anăn kơ phung aê diih” (êlan 10). Leh anăn mơ̆ng klei anăn, boh jhat knhal tuč năng kơ diñu tŭ jing “bi luč hĕ phung êkei leh anăn mniê, phung hđeh ĭ leh anăn phung anak mơ̆ng krah čar Yuđa amâo mâo pô ăt dôk ôh?” (êlan 7).

Wơr bĭt hĕ jing klei krưh, klei amâo thâo hdơr knga kbiă hriê mơ̆ng knuih mgao mnuih soh. Tơdah wơr bĭt hĕ klei ƀai, klei soh drei ngă leh hŏng Aê Diê, drei ăt srăng hdĭp hlăm klei bi kdơ̆ng amâo thâo huĭ, amâo mâo mông myun pioh kmhal klei soh lŏ wĭt kơ Aê Diê ôh. Sĭt nik boh jhat drei srăng mă tŭ jing tŭ klei Aê Diê bi kmhal kyuadah Klei Ñu Blŭ mtă leh: “Đăm brei arăng mplư diih ôh; arăng amâo dưi mưč kơ Aê Diê ôh. Kyuadah ya mjeh arăng rah, ñu srăng wiă boh anăn mơh. Kyuadah hlei pô rah kơ kđeh ñu pô srăng wiă mơ̆ng kđeh ñu klei rai tuč; ƀiădah hlei pô rah kơ Yang Mngăt jăk srăng wiă mơ̆ng Yang Mngăt Jăk klei hdĭp hlŏng lar” (Galati 6:7-8). Akâo Khua Yang đru drei amâo wơr bĭt ôh klei soh drei ngă leh msĕ si phung ƀuôn sang Aê Diê ênuk mphŭn dô ƀiădah thâo mđing hmư̆ Klei Aê Diê Blŭ leh anăn kmhal mtam kơ klei soh.

Diih hdơr mơ̆ kơ klei soh diih ngă leh hŏng Aê Diê leh anăn čiăng kmhal hĕ?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô Thâo Jih Jang Mnơ̆ng! Amâo mâo sa mta klei hgăm ôh ti anăp Ih. Đru kâo amâo mâo mdăp, kăn wơr bĭt lei kơ klei soh kâo ngă leh čiăng kmhal hĕ bi djăl, čiăng kơ klei hdĭp kâo mâo boh tŭ dưn kơ Khua Yang.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 24:36-25:30

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCas Tsis Nco? – 20/5/2023
Bài tiếp theoSao Lại Quên? – 20/5/2023