Sa Ai Mŭt Mbĭt Hlăm Kŭmpăn – 8/6/2023

4975

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mphŭn Dơ̆ng 7:1-7

Êlan kliăng: “Y-Nôê mŭt hlăm kŭmpăn mbĭt hŏng phung anak êkei ñu, mô̆ ñu, leh anăn phung mtâo mniê ñu, čiăng tlaih mơ̆ng êa lip” (Klei Mphŭn Dơ̆ng 7:7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mơ̆ng ya klei gŏ sang Y-Nôê sa ai mkra kŭmpăn leh anăn sa ai mŭt mbĭt hlăm kŭmpăn tơdah hmư̆ Khua Yang lač? Mơ̆ng rup gŏ sang Y-Nôê mñă kơ drei ya klei hlăm bruă uễn mĭn kơ klei đăo hlăm gŏ sang drei?

Klei Mphŭn Dơ̆ng kdrêč 6 hưn kơ drei thâo Y-Nôê gưt asăp Khua Yang mkra sa boh kŭmpăn djŏ trĭp tui si klei Khua Yang ktrâo mtă leh anăn mprăp jih jang mnơ̆ng djŏ msĕ si klei Aê Diê mtrŭn mtă. Mŭt hlăm kdrêč 7, Aê Diê hưn kơ ñu Aê Diê srăng brei adiê hjan ti lăn ala êjai pă pluh hruê leh anăn pă pluh mlam. Khua Yang lač kơ Y-Nôê mbĭt hŏng jih gŏ sang ñu “mŭt bĕ hlăm kŭmpăn” čiăng tlaih mơ̆ng hlĭm hjan êa lip kyuadah Khua Yang ƀuh knŏng hjăn păn Y-Nôê jing mnuih kpă ênô ti anăp Khua Yang đơ phung mnuih ênuk anăn (êlan 1). Khua Yang čiăng bi mtlaih ñu mbĭt hŏng jih gŏ sang ñu mơ̆ng klei êa lip bi rai jih jang mnơ̆ng ti rŏng lăn ala kyuadah phung mnuih ênuk anăn jing jhat ƀai đei (Klei Mphŭn Dơ̆ng 6:13).

Khua Yang ăt mtă kơ Y-Nôê brei pioh djuê hlô mnơ̆ng hŏng klei bi mŭt hlăm kŭmpăn sa hlâo grăp mta. Drei ƀuh Y-Nôê gưt ngă jih tui si klei Khua Yang lač. Ñu bi mŭt hlô mnơ̆ng hlăm kŭmpăn, leh anăn mbĭt hŏng mô̆ ñu, phung anak êkei ñu leh anăn phung mtâo mniê ñu čiăng tlaih mơ̆ng klei êa lip (êlan 7).

Klei đăo, klei kpă ênô leh anăn klei gưt asăp mơ̆ng Y-Nôê klă sĭt ba klei bi hmăi jăk lar kơ mô̆ anak ñu. Ti krah lu mta klei yuôm bhăn phung mnuih amâo dưi thâo săng, bi Y-Nôê knŏng đăo leh anăn gưt asăp kơ Aê Diê khut khat, mkra sa boh kŭmpăn prŏng prĭn êjai sui thŭn mlan. Wăt tơdah Klei Aê Diê Blŭ amâo čih klă ôh, ƀiădah drei ăt dưi ƀuh, mô̆ ñu leh anăn phung anak ñu sa ai kluôm dhuôm mbĭt hŏng ñu hlăm klei mkra kŭmpăn. Tơl bi leh bruă mkra kŭmpăn, Khua Yang lač kơ Y-Nôê mbĭt hŏng jih gŏ sang ñu mŭt hlăm kŭmpăn êjai adiê adôk mđiă kyuadah srăng mâo adiê hjan ti lăn ala êjai pă pluh hruê leh anăn pă pluh mlam, jih jang diñu jing msĕ si sa, mđrăm mbĭt mŭt hlăm kŭmpăn. Klei jih jang mnuih hlăm gŏ sang Y-Nôê sa ai anei, brei ƀuh diñu mâo sa klei đăo leh anăn klei gưt asăp prŏng êdi. Kyuadah diñu sa ai gưt Klei Aê Diê Blŭ, snăn jih gŏ sang Y-Nôê mâo klei bi knal kơ klei sĭt suôr prŏng prĭn leh anăn klei pap amâo mâo knhal Khua Yang hŏng diñu.

Rup jih gŏ sang Y-Nôê sa ai gưt ngă hlue klei Khua Yang lač leh anăn mŭt hlăm klei bi mtlaih mñă kơ drei brei uêñ mĭn kơ klei đăo hlăm gŏ sang drei lu hĭn mơh. Jing klei jăk mơak êdimima tơdah ung mô̆, anak aneh sa ai mŭt hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang, sa ai nao kơ Sang kkuh mpŭ kơ Aê Diê grăp hruê kjuh, sa ai hriăm Klei Aê Diê Blŭ, sa ai wah lač leh anăn sa ai gưt ngă tui si Klei Aê Diê Blŭ. Hmăng hmưi hlăm Phung Sang Aê Diê, grăp čô ama đăo kơ Krist jing khua gŏ sang pô mâo sa klei hdĭp “kpă ênô amâo mâo klei năng ƀuah ôh; …êbat mbĭt hŏng Aê Diê” msĕ si Y-Nôê (Klei Mphŭn Dơ̆ng 6:9) čiăng dưi atăt ba gŏ sang drei êbat mbĭt hŏng Khua Yang tơl truh kơ hruê knhal tuč leh anăn srăng mă tŭ klei hdĭp hlŏng lar Khua Yang brei.

Si ngă gŏ sang diih dôk sa ai, sĭt suôr êbat mbĭt hŏng Khua Yang mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei klei pap kơ kâo čiăng kơ gŏ sang kâo mđrăm mbĭt răng kriê klei đăo hdơ̆ng hmei, bi đru atăt mđrăm mbĭt êbat hŏng Khua Yang grăp mnĭt grăp mmông hlăm klei hdĭp leh anăn dôk sĭt suôr gưt asăp Khua Yang tơl knhal tuč.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Markôs 12:18-44

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKoom Siab Nce Mus Hauv Nkoj – 8/6/2023 
Bài tiếp theoĐồng Lòng Vào Tàu – 8/6/2023