Koom Siab Nce Mus Hauv Nkoj – 8/6/2023 

4819

 

 

Chivkeeb 7:1-7 

Nqe cim:

Nau-es thiab nws pojniam, nws cov tub thiab cov nyab puavleej mus nyob rau hauv lub nkoj kom tsis raug dej nyab.” (Chivkeeb 7:7).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim dabtsi ua rau Nau-es tsevneeg muaj kev koom siab txua nkoj thiab koom siab nce mus hauv nkoj thaum tus Tswv samhwm?

–       Tus duab ntawm Nau-es tsevneeg no qhia yam dabtsi rau peb txog kev ntseeg hauv yus tsevneeg?

Chivkeeb tshooj 6 qhia rau peb paub Nau-es ua li tus Tswv hais, nws txua ib lub nkoj raws li Vajtswv tus qauv thiab npaj txhua yam raws li tus Tswv samhwm. Hla mus rau tshooj 7, Vajtswv qhia rau Nau-es paub tias nag yuav los plaub caug hnub plaub caug hmo. Tus Tswv hais kom Nau-es thiab nws tsevneeg mus nyob rau hauv lub nkojkom tsis raug dej nyab, rau qhov Nws pom Nau-es yog ib tug neeg ncaj ncees tabmeeg tus Tswv nyob rau lub sijhawm ntawd (nqe 1). Tus Tswv xav cawm Nau-es thiab nws tsevneeg dim dej nyab ntiajteb vim thaum ntawd neeg ua phem ua qias heev (Chivkeeb 6:13).

Tus Tswv kuj hais kom Nau-es coj txhua yam tsiaj ib yam ib nkawm mus rau hauv lub nkoj. Peb pom Nau-es ua raws li txhua yam uas tus Tswv samhwm. Nws coj txhua yam tsiaj, nws pojniam, cov tub thiab cov nyab nce mus hauv lub nkoj kom tsis raug dej nyab (nqe 7).

Nau-es txojkev ntseeg, kev ncaj ncees thiab mloog lus ua rau nws pojniam thiab cov menyuam kawm tau. Nyob rau lub caij nyoog txawv kawg nkaus uas tibneeg totaub tsis txog, los Nau-es yeej ntseeg thiab ua raws li tus Tswv tej lus hais, txua nkoj tau ntau lub xyoo. Txawm yog Vajtswv Txojlus tsis hais txog, los peb pom hais tias Nau-es pojniam thiab nws cov menyuam koom siab nrog nws ua tes haujlwm txua nkoj. Mus txog thaum txua tau nkoj, tus Tswv hais rau Nau-es tsevneeg cia li mus rau hauv lub nkoj thaum nag tsis tau los, rau qhov yuav muaj nag los plaub caug hnub plaub caug hmo, Nau-es tsevneeg koom siab nce mus hauv nkoj. Txojkev koom siab ntawm Nau-es tsevneeg no, cheemtsum sawvdaws muaj kev ntseeg thiab kev mloog lus heev. Vim koom ua ib lub siab mloog tus Tswv lus, yog li Nau-es tsevneeg tau txais tus Tswv lub siab ncaj ncees thiab txojkev hlub uas loj kawg nkaus.

Tus duab uas Nau-es tsevneeg koom siab ua raws li tus Tswv tej lus hais nce mus hauv lub nkoj, ntuas qhia kom peb mob siab txog peb tsevneeg txojkev ntseeg ntau dua. Kaj siab kawg nkaus thaum tus pojniam, menyuam koom muaj txojkev nrog Vajtswv sib raug zoo, koom mus pehawm Vajtswv txhua lub athiv, koom kawm Vajtswv Txojlus, koom thov Vajtswv thiab koom ua raws li tus Tswv tej lus qhia. Qhov uas Vajtswv Pawg Ntseeg xav tau, yog txhua tus txivtsev ntseeg Yexus uas yog tus thawj coj tsevneeg yuav tsum muaj lub neej ncaj ncees thiab nws yeej ibtxwm ua zoo ua neej raws li Vajtswv lub siab nyiamzoo ib yam li Nau-es (Chivkeeb 6:9) kom coj tau tsevneeg nrog tus Tswv mus txog hnub kawg, tau txais txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas tus Tswv pub.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pub koob hmoov rau nyuam yaus kom ua tau tsevneeg ib leeg txhawb ib leeg txojkev ntseeg, ib leeg coj ib leeg nrog tus Tswv mus txhua lub sijhawm kom txog hnub kawg. Amees.

Nej lub tsevneeg puas tabtom koom siab, ncaj ncees nrog tus Tswv mus?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Malakaus 12:18-44

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 6/2023
Bài tiếp theoSa Ai Mŭt Mbĭt Hlăm Kŭmpăn – 8/6/2023