Rup Bi Hmô Kơ Klei Gĭr Tŭ – 5/5/2021

1023

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yakơ 5:9-11

Êlan kliăng: Ơ phung ayŏng amai adei, ksiêm bĕ phung khua pô hưn êlâo blŭ leh hlăm anăn Khua Yang, si diñu tŭ klei knap mñai leh anăn diñu gĭr jing klei bi hmô kơ diih (Y-Yakơ 5:10).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Y-Yakơ hưn mthâo kơ ya mta klei năng ai srăng truh kơ phung đăo êjai dôk guôn hruê Khua Yang lŏ hriê? Čiăng weh đuê̆ mơ̆ng klei năng ai srăng truh anei, ya mta klei brei phung đăo ngă hĕ? Ya mta klei đru drei tơdah tlă anăp hŏng klei lông dlăng hlăm klei hdĭp mă mơ̆ng hriăm anei?

Leh iêu mthưr phung đăo brei tŭ gĭr dôk guôn hruê Khua Yang lŏ hriê, Y-Yakơ brei thâo, tơdah amâo thâo răng snăn diñu srăng tŭ klei “phat kđi” kyuadah klei “blŭ dŭñ dŭñ hdơ̆ng diih” (êlan 9). Năng ai êjai dôk tŭ klei lông dlăng, diñu êlưih kƀah klei tŭ gĭr snăn amâo lŏ dưi jing “klă ênŭm, amâo kƀah sa klei ôh” leh anăn bi luč hĕ klei hơ̆k mơak (1:2-4). Tơdah klei hdĭp amâo mâo ôh klei hơ̆k mơak leh anăn dôk tŭ lu klei ruă knap ktrŏ kjham hlăm klei lông dlăng, snăn êlưih atăt truh kơ ai tiê phĭ, bi blŭ dŭñ dŭñ hdơ̆ng găp.

Hlăm klei truh msĕ snăn, lu mnuih khăng ur krao ƀuah kơ dhut klei hdĭp pô, ƀiădah Y-Yakơ mñă bi hdơr, klei lông dlăng êjai êbat hlăm êlan klei hdĭp myang anăn amâo djŏ knŏng truh kơ hjăn păn pô ôh. Ñu mtă mtăn kơ digơ̆ brei hdơr kơ “phung khua pô hưn êlâo blŭ leh hlăm anăn Khua Yang”, ksiêm dlăng bĕ klei hdĭp digơ̆ leh anăn mă klei anăn “si diñu tŭ klei knap mñai leh anăn diñu gĭr jing klei bi hmô kơ diih” (êlan 10). Klei Aê Diê Blŭ čih leh kơ bruă jao bŏ hŏng êa ală mơ̆ng phung khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi, Y-Êsai, Y-Ôsê… Ƀiădah klei gĭr tŭ klei knap mñai leh anăn dôk kjăp hlăm klei đăo kơ Aê Diê brei kơ digơ̆ dưi “yap phung dôk kjăp jing phung hơ̆k mơak” (êlan 11a).

Leh anăn Y-Yakơ hưn mdah kơ sa čô sĭt êmĭt hĭn kơ rup bi hmô kơ klei gĭr tŭ jing Y-Yôp, tŭ gĭr, dôk kjăp hlăm klei Aê Diê mtô mjuăt, kyuanăn yơh ti knhal tuč ñu dưi mă tŭ boh hơ̆k mơak. “Yêhôwa tuh klei jăk jĭn kơ Y-Yôp lu hĭn hlăm ênuk êdei kơ ênuk êlâo. Ñu mâo pluh pă êbâo drei biăp, năm êbâo drei aseh samô, dua êbâo drei êmô đoh wăng kai, leh anăn sa êbâo aseh dliê ana. Ñu mâo msĕ mơh kjuh čô anak êkei leh anăn tlâo čô anak mniê.” (Y-Yôp 42:12-13). Ƀiădah klei hơ̆k mơak prŏng hĭn kơ Y-Yôp mă tŭ, anăn yơh jing: “Kâo tuôm hmư̆ leh arăng yăl dliê kơ ih hŏng ƀăng knga kâo, ƀiădah ară anei hin ală kâo ƀuh ih; snăn yơh kâo bi êmut kơ kâo pô, leh anăn kmhal kơ klei soh êjai dôk gŭ hlăm bruih lăn leh anăn hbâo.” (Y-Yôp 42:5-6). Blŭ mdê hĭn, găn hŏng lu klei lông dlăng, ruă knap, Y-Yôp dưi thâo kral Khua Yang lu hĭn leh anăn hŏng klei anăn yơh ăt ñu dưi thâo kral ñu pô hĭn mơh, leh anăn hŏng klei thâo săng anei yơh bi mlih leh klei ñu bi mguôp hŏng Aê Diê.

Msĕ si Y-Yôp, lu mnuih hlăm phung drei tơdah dơ̆ng tlă anăp hŏng klei lông dlăng ăt bi ƀuh kơ drei pô bŏ hŏng klei năng pap hơưi êdi yơh, leh anăn phĭ ai tiê hŏng klei truh, hŏng pô mkăn, leh anăn wăt hŏng Aê Diê Pô mơh. Ƀiădah msĕ si hŏng Y-Yôp mơh, tơdah drei tŭ gĭr, dôk kjăp tơl knhal tuč snăn drei ăt srăng thâo kral “Khua Yang bŏ hŏng klei thâo pap leh anăn klei jăk” (êlan 11), leh anăn hlăk anăn boh blŭ mpŭ mni, lač jăk kơ Khua Yang srăng hrô kơ klei drei ur krao, kơŭ kơyăm.

 

Ti rup bi hmô kơ klei gĭr tŭ hlăm hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ bi mđĭ ai ih lu hĭn kơ jih jang?

Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Ih, kơ klei hdĭp ih brei leh kơ kâo, kơ klei lông dlăng Khua Yang brei truh čiăng mtô mjuăt, mprăp mkra, bi hriăm kâo čiăng kơ kâo dưi jing mnuih tŭ dưn kơ Khua Yang.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 1:1-31

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

 

Bài trướcNhững Tấm Gương Nhịn Nhục – 5/5/2021
Bài tiếp theoTrại Hè Bồi Linh – Thông Công Thanh Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Nai