Qhib Siab Tos Tus Tswv Los Yug – 24/12/2023

1211

 

 

Lukas 2:1-7

Nqe cim

“Malis yug nws tus metub hlob, nws muab khaubncaws qhwv tus menyuam thiab muab tso pw rau hauv ib lub dab zaub, rau qhov tej tsev so, neeg twb so puv tas lawm.” (Lukas 2:7).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Daviv lub nroog txais tos tus cawmseej los yug zoo li cas?

–       Vim li cas tej tsev so tsis muaj chaw rau Yauxej thiab Malis so?

–       Niaj hnub no tus Tswv xav kom peb tos tus Tswv los yug hauv lub siab zoo li cas?

Lub tebchaws Palexatees tabtom nyob qab tswj hwm ntawm cov Loos. Cia kom yoojyim rau tes haujlwm sau se thiab ua tubrog, Vajntxwv Aunkuxataus samhwm kom sau npe thoob tebchaws. Vim Yauxej yog Daviv xeebntxwv yog li nws thiaj coj Malis tus uas tabtom xeeb tub nrog nws mus sau npe nram lub nroog Npelehees uas thaum ub Vajntxwv Daviv nyob (nqe 1-5). “Thaum nkawd tseem nyob hauv lub nroog Npelehees, twb txog caij uas Malis yug menyuam lawm” (nqe 6). Qhov xwmtxheej no twb muaj tiav raws li tus cevlus Mikhas cevlus hais txog tus cawmseej qhov chaw yug (Mikhas 5:1-2).

Yauxej thiab Malis mus dhau ntau ncua kev pem Naxales mus rau nram Npelehees. Thiab ntawm no, Malis “yug nws tus metub hlob” (nqe 7a). Daviv lub nroog txais tos tus Metub Yexus “hauv ib lub dab zaub, rau qhov tej tsev so, neeg twb so puv tas lawm” (nqe 7c). Tus cawmseej Tswv Yexus los yug hauv lub nkuaj tsiaj, muab khaubncaws qhwv tso pw hauv lub dab zaub. Vim li cas tej tsev so tsis muaj chaw rau Yauxej thiab Malis nkawd so? Qeezaus ib feem twg yog lub nroog Npelehees yog lub nroog me, cov neeg tos sau npe coob heev; tej zaug yog tus tswv tsev qhua tsuas txais cov qhua muaj nyiaj so, tsis hlub tshua txog cov neeg muaj menyuam; lossis lawv tsis xav kom tabkaum qhov uas Malis yug menyuam hauv lawv tsev…

Daim duab lub dab zaub hauv nkuaj tsiaj ua rau peb muaj kev xav txog dabtsi hauv lub caij ua koobtsheej nco txog Tswv Yexus los yug xyoo no? Peb puas qhib yus lub siab zoo ib yam li lub dab zaub txais tos tus Tswv los yug? Ceevfaj nyob tsam peb tabtom nqa “lub dab zaub” hnub thaud mus tso cia rau hauv qhov chaw uas zoo kawg nkaus tsis yog lub nkuaj tsiaj! Qhov ntawd yog siv nyiaj txiag ntau mus npaj ua kevcai koobtsheej kom zoo, noj haus nroo ntws, ib leeg hais noj qab nyob zoo rau ib leeg…tsis nco npaj lub siab tos Tswv Yexus los yug.

Lub dab zaub hnub thaud qhia rau peb hais tias, txawm yog peb tsuas yog cov neeg tsis muaj meejmom dabtsi los yog peb qhib siab tos tus Tswv ces Nws yuav los nyob hauv peb lub siab. Peb cheemtsum npaj ib lub siab dawbhuv tsis muaj kev txhaum, tsis muaj kev xav phem, tsis txhawj kev ua neej, thiab qhia lub neej dawbhuv tawm hauv tuamtsev mus rau lub tebchaws, kom tus Tswv los nyob thiab foom koob hmoov. Cia li qhib siab txais tos tus Tswv los yug ces tej lus hais noj qab nyob zoo thiab tej kevcai koobtsheej thiaj muaj nuj nqis thiab txhawb tau peb lub zog.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, ua tsaug rau Koj txoj koob hmoov pub tus cawmseej los cawm neeg ntiajteb. Koj los yug qhov chaw txomnyem pw hauv dab zaub, thov Koj qhia kom nyuam yaus qhib siab txais yuav Koj. Thov Koj tshem tej kev txhawj ntshai, siab phem, kev txhaum mus thiab pub nyuam yaus ua lub neej tshiab. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb twb qhib lub siab txais tos tus Tswv los yug xyoo no li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Tshwmsim 12:1-13:10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTĩnh Tâm Giáng Sinh 2023 – ĐẤNG CỨU THẾ – NIỀM VUI LỚN
Bài tiếp theoPŏk Ai Tiê Drông Hruê Khua Yang Hriê Ti Lăn Ala – 24/12/2023