Pô Kiă Kriê Lăn Ala, Êngĭt Adiê – 23/10/2021

909

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 15:24-28

Êlan kliăng: “Tơdah jih jang mnơ̆ng mŭt Ñu leh, hlăk anăn Anak gơ̆ pô mơh srăng mŭt Pô bi mŭt kơ Ñu jih jang mnơ̆ng, čiăng kơ Aê Diê dưi jing jih kơ jih jang.” (I Kôrantô 15:28).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hbĭl jih jang mnơ̆ng jing ti gŭ klei Aê Diê kiă kriê? Mông Khua Yang Yêsu jao jih djăp klei dưi hlăm Aê Diê Ama ya jing? Ya klei drei čang hmăng hlăm hruê jih jang mnơ̆ng jing ti gŭ klei Aê Diê kiă kriê?

Leh Khua Yang Yêsu dưi hŏng “klei kiă kriê, jih klei dưi prŏng, leh anăn jih klei myang”, nao truh kơ klei dưi knhal tuč jing bi rai klei djiê (êlan 24‑26) snăn Ñu bi leh bruă Ama jao, hlăk anăn Khua Yang Yêsu srăng jao klei dưi hlăm kngan Aê Diê jing Pô brei djăp klei myang hlăm adiê leh anăn hlăm lăn ala kơ Ñu. (Y‑Mathiơ 28:18). Anei jing wưng djăp mta mnơ̆ng ti gŭ klei Aê Diê kiă kriê. Khua ƀĭng kna Y‑Pôl brei thâo: “Tơdah jih jang mnơ̆ng mŭt Ñu leh, hlăk anăn Anak gơ̆ pô mơh srăng mŭt Pô bi mŭt kơ Ñu jih jang mnơ̆ng, čiăng kơ Aê Diê dưi jing jih kơ jih jang” (êlan 28). Mông Khua Yang Yêsu jao klei dưi Ala mtao hlăm kngan Aê Diê leh anăn ti gŭ klei Aê Diê Ama kiă kriê amâo djŏ ôh jing Khua Yang Yêsu mâo klei dưi ƀiă hĭn kơ Aê Diê. Ƀiădah anei jing klei bi êdah mông tŭ dưi mơ̆ng Aê Diê Anak leh bi leh bruă klam Aê Diê Ama jao kơ Ñu. Hlăm mông anăn yơh, Khua Yang Yêsu Krist srăng hrăm mbĭt kiă kriê hŏng Aê Diê Ama hlăm ƀuôn Ala Mtao lă lar guh kơang, hlăk anăn knŏng sa anăn klei dưi kiă kriê mơ̆ng Pô mâo jih klei dưi anăn jing Aê Diê, Pô “dưi jing jih kơ jih jang.”

Ară anei, phung đaŏ kơ Khua Yang Yêsu Krist ăt dưi iêu mthưr pơ̆ng klei mgao pô ti kyâo bi kal leh anăn jao jih klei dưi kiă kriê klei hdĭp pô kơ Aê Diê čiăng ƀrư̆ thâo klei jăk mơak êbeh dlai hlăk êjai hdĭp ti gŭ klei Aê Diê kiă kriê. Khădah snăn, hdĭp ti lăn ala ăt mâo mơh mông drei bi blah hŏng phung roh čiăng kluôm ênŭm gưt kơ klei dưi Aê Diê (Êphêsô 6:10‑18). Ƀiădah truh hruê knhal tuč, leh jih jang mnơ̆ng gưt kơ Aê Diê (êlan 28) snăn drei dưi êngiê čiăng hdĭp gưt kơ klei dưi Aê Diê hŏng klei kluôm ênŭm leh anăn thâo kral klei hdĭp jăk mơak êbeh dlai hlăm Ala Mtao mơ̆ng Mtao Êđăp Ênang leh anăn Kpă Ênô.

Sa bliư̆ dơ̆ng drei dưi mñă hlăk êjai dôk čang hmăng hruê guh kơang, Hruê Aê Diê mâo klei dưi kiă kriê kluôm ênŭm lăn ala êngĭt adiê pral truh snăn brei dlăng kơ lu mnuih dôk ur krao ti gŭ klei kiă kriê mơ̆ng Satan leh anăn phung mâo klei dưi kiă kriê mơ̆ng ñu čiăng bi leh bruă Khua Yang Yêsu jao êlâo kơ Ñu đĭ wĭt kơ adiê.

Drei dôk čang guôn hruê Aê Diê mâo jih klei dưi kiă kriê mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô Mâo Jih Klei Myang Hĭn! Kâo mơak snăk leh anăn dôk guôn hruê guh kơang jăk mơak leh jih jang mnơ̆ng ti gŭ klei Aê Diê kiă kriê. Akâo kơ Ih brei klei dưi leh anăn brei kâo mâo kei hur har hiu hưn Klei Mrâo Mrang jăk čiăng mâo lu mnuih dưi hmư̆, thâo leh anăn mă tŭ klei bi mtlaih mơ̆ng Ih.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Samuel 15:13-16:4

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBận Rộn Quá, Làm Sao Để Tổ Chức Gia Đình Lễ Bái?
Bài tiếp theoĐấng Chủ Tể của Trời Đất – 23/10/2021