Pab Lwm Tus Nrhiav Tus Tswv – 28/9/2022

615

 

 

II. Xwmtxheej Vajntxwv 15:8-16

Nqe cim:

Nej cia li mus thoob plaws lub ntiajteb no thiab qhia Txojmoo Zoo kom sawvdaws hnov(Malakaus 16:15).

 

Lus nug rau sawvdaws xav: Vajntxwv Axas tau dabtsi tom qab uas mloog tus cevlus qhia? Vajntxwv tau pab cov neeg uas nyob rau lub tebchaws yav qaumteb nrhiav tus Tswv zoo li cas? Peb ua dabtsi pab kom lwm tus nrhiav tau tus Tswv?

Tom qab uas mloog tus cevlus Axaliyas tej lus qhia tshwm, Vajntxwv Axas “thiaj ua siab loj”. Tus Tswv pub rau vajntxwv muaj lub siab tawv coj tej pejxeem nrhiav tus Tswv tas siab tas ntsws los ntawm qhov uas muaj kev coglus rau tus Tswv. Vajntxwv rhuav tej mlom hauv lub tebchaws. Vajntxwv kuj rov kho dua tus Tswv lub thaj nyob ntawm lub tshavpuam hauv tus Tswv lub Tuamtsev (nqe 8). Vajntxwv tseem muaj lub siab tawv txo pog Ama-akas lub meejmom niam vajntxwv, rau qhov nws puab tus mlom pojniam Aselas (nqe 16).

Tsis yog rhuav tej mlom hauv cheebtsam nws kav xwb, vajntxwv tseem rhuav tej mlom uas nyob hauv tej nroog uas nws txeeb tau saum lub laj roob Efalayees nyob ze tus ciam teb tebchaws Yudas thiab Yixalayees uas ua ntej ntawd lub tebchaws qaumteb kav. Vajntxwv hu tagnrho cov neeg Yudas thiab xeem Npeeyamees uas nws kav, thiab cov pejxeem uas nyob hauv nws lub tebchaws tuaj ua ke, thiab qhia kom lawv muaj kev coglus rau tus Tswv. Cov pejxeem uas nyob lwm tebchaws tso lawv lub tebchaws tseg tuaj raws vajntxwv, rau qhov lawv paub hais tias tus Tswv nrog vajntxwv (nqe 9). Vajntxwv muaj nplooj siab xav coj cov neeg Yudas thiab cov neeg Yixalayees los cuag tus Tswv kom muaj kev hloov sab ntsujplig.

Peb yog Vajtswv tus neeg nyob hauv ntiajteb no, Vaj Ntsujplig qhia kom ua raws li Tswv Yexus tej lus samhwm, Nej cia li mus thoob plaws lub ntiajteb no thiab qhia Txojmoo Zoo kom sawvdaws hnov” (Malakaus 16:15). Peb kuj zoo ib yam li Vajntxwv Axas, ua taus “siab loj”, txaus siab hlo mloog lus. Kuj yuav tsum muaj lub siab zoo ib yam li Axas lub, xav pab txhua tus rhuav tshem tej mlom uas lawv tabtom pe kom lawv los pehawm tus Tswv. Peb kuj cheemtsum muaj lub siab tawv qhawv hla dhau tej kev sim siab kom pab tau peb cov txheebze tso kev pemlom tseg, pab tej phoojywg hnov tus Tswv Txojmoo Zoo.

Vajntxwv Axas coj ntau leej los ua li nws ua, muab tej mlom rhuav povtseg thiab rau siab ntso nrhiav tus Tswv vim lawv paub tus Tswv nrog nraim vajntxwv thaum vajntxwv “ua zoo thiab ua ncaj ncees… nws rhuav cov neeg txawv tebchaws tej thaj thiab tej chaw teev dab hais kom cov Yudas mloog tus Tswv uas yog lawv cov yawgkoob tus Vajtswv lus, thiab ua raws li tus Tswv tej lus qhia thiab tej lus samhwm(II. Xwmtxheej Vajntxwv 14:2-4). Yog li ntawd, lub tebchaws uas vajntxwv kav muaj kev thajyeeb, thiab tus Tswv pub lawv noj qab nyob zoo(nqe 15b). Thaum lwm tus pom peb lub neej dawbhuv thiab hlub tus Tswv, ces lawv yuav los cuag tus Tswv. Cia li qhia Txojmoo Zoo los ntawm yus tej lus hais thiab yus lub neej.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj zam txim thaum nyuam yaus qaug zog tsis hmov tshua txog lwm tus thiab pab lawv rhuav tshem tej mlom tig los cuag Koj. Thov Koj pab kom nyuam yaus ua tau lub neej haum Koj siab thiab coj tau ntau leej los cuag Koj. Amees.

Peb lub neej puas coj tau lwm los ntseeg tus Tswv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yaxayas 22

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGiép-thê Hay Con Gái Của Giép-thê?
Bài tiếp theoĐru Phung Mkăn Tui Duah Khua Yang – 28/9/2022