Đru Phung Mkăn Tui Duah Khua Yang – 28/9/2022

787

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 15:8-16

Êlan kliăng: “Leh anăn Yêsu lač kơ diñu, “Nao bĕ tar ƀar lăn ala leh anăn mtô klei mrâo mrang jăk kơ jih jang găp djuê mnuih” (Y‑Markôs 16:15).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya bruă Mtao Y-Asa ngă leh hmư̆ klei khua pô hưn êlâo lač? Si mtao lŏ đru phung hlăm ala čar kwar Dưr tui duah Aê Diê? Si drei ngă čiăng đru phung mkăn tui duah Aê Diê?

Leh hmư̆ klei mđĭ ai mơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y-Asaria leh anăn Khua pô hưn êlâo Y-Odet lač, Mtao Y-Asa “mâo klei mđĭ ai:. Aê Diê brei kơ mtao ai tiê jhŏng čiăng atăt ba jih jang phung ƀuôn sang tui duah Aê Diê jih ai tiê mơ̆ng bruă lŏ bi mguôp hŏng Ñu. Mtao jhŏng lăm lui rup yang hlăm kluôm ƀuôn. Mtao ăt lŏ mkra knưl Yêhôwa dôk ti anăp adring sang Yêhôwa (êlan 8). Mtao lŏ jhŏng hĭn leh brei amĭ mtao H’Maka mdei bruă, kyua ñu ngă leh sa rup yang Asêra Yêhôwa bi êmut (êlan 16).

Amâo djŏ knŏng lăm lui rup yang hlăm ala čar pô ôh, mtao lŏ lui jih rup yang mơ̆ng jih jang ƀuôn mâo plah mmiă ti krĭng čư̆ Êphraim ti knông lăn Yuđa hŏng Israel, êlâo dih jih hlăm ala mtao nah Dưr. Mtao bi kƀĭn jih jang phung Yuđa leh anăn Benjamin jing phung hlăm ala mtao pô, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang jing phung êlâo dih hlăm djuê ana kwar Dưr, čiăng ba digơ̆ hlăm klei lŏ bi mguôp hŏng Aê Diê. Phung ƀuôn sang anei lui leh ƀuôn sang digơ̆ tui hlue mtao kyua digơ̆ ƀuh Aê Diê dôk mbĭt hŏng mtao (êlan 9). Mtao mâo klei mĭn čiăng ba mnuih Yuđa hŏng phung Israel hlăm klei mkra mlih hlăm mngăt anei.

Jing phung hlăm Ala mtao Aê Diê ti lăn anei, phung đăo kơ Krist ăt mâo Yang Mngăt Jăk mđĭ ai čiăng hlue ngă Klei Khua Yang Yêsu mtă, “Nao bĕ tar ƀar lăn ala leh anăn mtô klei mrâo mrang jăk kơ jih jang găp djuê mnuih” (Y-Markôs 16:15). Drei ăt msĕ si Mtao Y-Asa mơh, “mâo klei mđĭ ai”, srăng ngă bruă čiăng bi êdah klei gưt asăp. Brei drei mâo ai tiê msĕ si Mtao Y-Asa, čang hmăng đru grăp čô mnuih hlăm djăp anôk lăm lui rup yang diñu dôk kkuh mpŭ čiăng kkuh mpŭ kơ Khua Yang Yêsu. Brei drei ăt mâo klei jhŏng hgao klei lông dlăng čiăng đru kơ phung găp djuê pô lăm lui rup yang, đru ƀĭng găp hlăm klei pô dưi hmaĭ thâo kơ Klei Mrâo Mrang Jăk Aê Diê.

Mtao Y-Asa iêô jak leh lu mnuih tui hluê pô lăm lui rup yang leh anăn jih ai tiê tui duah Aê Diê kyua diñu ƀuh knuih hdĭp mtao jing mnuih hdĭp mơ̆ng sa čô mnuih mâo Aê Diê dôk mbĭt hlăk mtao “ngă klei jăk leh anăn djŏ … bi rai hĕ knưl ngă yang phung tue leh anăn anôk ti dlông… mtă kơ phung Yuđa duah Yêhôwa, Aê Diê phung aê diñu, 4leh anăn djă pioh klei bhiăn leh anăn klei mtă” (II Klei Yăl Dliê 14:2-4). Kyua anăn mtao răng kriê klei êđăp ênang hlăm ƀuôn, “Yêhôwa brei kơ diñu klei êđăp ênang jŭm dar” (êlan 15b). Sĭt phung mkăn ƀuh knuih hdĭp drei djŏ leh anăn khăp kơ Aê Diê, diñu srăng dưi mđĭ ai nao kơ Aê Diê. Brei hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk hŏng klei blŭ leh anăn hŏng klei hdĭp pô.

Klei hdĭp drei iêô jak phung mkăn hriê kơ Aê Diê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih pap brei kơ kâo hlăk kâo êdu kƀah amâo mđing đru phung riêng gah kâo lui rup yang lŏ wĭt kơ Khua Yang. Akâo kơ Ih đru kâo mâo klei hdĭp bi mơak Ih čiăng iêô jak lu mnuih hriê kơ Khua Yang leh anăn dưi bi tuôm hŏng Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Êsai 22

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPab Lwm Tus Nrhiav Tus Tswv – 28/9/2022
Bài tiếp theoGiúp Người Khác Tìm Kiếm Chúa – 28/9/2022