Nuj Nqis Ntawm Tso Kev Ntseeg Tseg – 9/2/2023 

353

 

 

Henplais 6:4-8

Nqe cim:

“Txawm yog lawv twb paub li ntawd los tom qab ntawd lawv tseem tso Yexus tseg lawm thiab. Yog yuav coj lawv rov qab los hloov dua siab tshiab yeej tsis tau li, rau qhov qhov uas lawv tso Yexus tseg twb yog lawv rov muab Vajtswv tus Tub ntsia rau saum tus ntoo khaublig dua ib zaug thiab ua rau luag thuam luag rhuav Yexus ntsej muag ntag” (Henplais 6:6).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus sau phau Henplais muaj lus ceebtoom rau hom neeg twg?
  • Cov neeg uas tso kev ntseeg tseg lawv yuav xaus mus zoo licas?
  • Yuav ua licas thiaj tsis poob rau qhov uas tso kev ntseeg tseg?

Tus sau phau Henplais ceebtoom cov neeg Yudais uas ntseeg Yexus yav tas los Vajtswv twb ua rau cov neeg ntawd pom kev, nws foom koobhmoov thiab pub Vaj Ntsujplig rau lawv. Lawv puavleej paub hais tias Vajtswv Txojlus yog txoj uas tseemceeb kawg li thiab lawv twb pom lub fwjchim uas yuav muaj los tiam tom ntej no mentsis lawm” (nqe 4-5). Lawv yog cov uas tau hnov, tau paub, tau saj Vajtswv lub fwjchim thiab yam zoo hauv Txojmoo Zoo lawm. Lo lus “tso Yexus tseg” yog hais txog lawv rov mus coj raws li cov Yudais tej qub kevcai, tsis lees yuav txoj koobhmoov hauv kev cawmdim uas los ntawm Yexus kev tuag txhiv saum ntoo khaublig, tiamsis rov mus coj raws li qub kevcai qhia. Ib yam muaj tseeb uas peb tau pom los lawm, muaj qee leej mob siab ntseeg, kub siab ua Vajtswv haujlwm, tej zaum kuj tuav ib tes haujlwm twg hauv Pawg Ntseeg, tiamsis tsis ntev xwb lawv tso kev ntseeg tseg, lawv tawm lus hais tias lawv tsis yog tus ntseeg Yexus lawm!

Cov neeg uas tso kev ntseeg tseg li ntawd “yuav coj lawv rov qab los hloov dua siab tshiab yeej tsis tau li, rau qhov qhov uas lawv tso Yexus tseg twb yog lawv rov muab Vajtswv tus Tub ntsia rau saum tus ntoo khaublig dua ib zaug thiab ua rau luag thuam luag rhuav Yexus ntsejmuag ntag” (nqe 6). Tswv Yexus twb tuag saum ntoo khaublig txhiv lawv dim ntawm tej khi lawv, yog kev txhaum thiab kevcai, yog  kev khavtheeb thiab siv zog cawm tus kheej. Tswv Yexus muab nws tus kheej los hloov lawv chaw, thiab tsaws lawv los nyob qhov chaw lawv tsis tsimnyog txais uas yog los ua Vajtswv tus menyuam. Thaum lawv tso kev ntseeg Yexus tseg, ces nuj nqis yog raug kev puastsuaj muaj ibtxhis, vim tsis muaj sijhawm rov los lees txim lawm.

Qhov uas pab kom txhob tso kev ntseeg tseg, xubthawj yog rov zeem paub meej yus kev ntseeg thiab ua ib yam li Timthawj Paulus tau hais: “rau qhov thaum kuv qaug zog thaum ntawd kuv yuav muaj zog” (II Kauleethaus 12:10b). Ib tus cai uas Tswv Yexus tau taw qhia yog “saib txiv ces paub tsob ntoo”. Nyob hauv ob nqe 7-8, tus sau phau Henplais kuj siv txog ob yam av: yam av uas nqus dej nag ces yuav ua rau qoobloo hlob zoo thiab muaj nqis rau tus cog, yam av tuaj pos xwb ces tsis muaj nqis dabtsi thiab raug povtseg. Tus ntseeg tseeb yeej ua neej qhia tshwm Vaj Ntsujplig lub txiv, muaj lubneej hloov thiab ua tau yam zoo pub rau Vajtswv hauv txhua hnub los ntawm loj hlob sab ntsujplig. Tus ntseeg tseeb, nws tus ntsujplig yeej niaj hnub cog ruaj hauv tus Tswv thiab Vaj Ntsujplig yuav niaj hnub pab kom nws tsis poob rau txojkev uas tso tus Tswv tseg.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug, vim Koj tej lus cogtseg, tej lus txhawb zog thiab lus ceebtoom hauv Vajluskub, pab nyuam yaus rov los xav txog nyuam yaus txoj kev ntseeg, kom paub ntshai txog nuj nqis ntawm qhov uas tso kev ntseeg tseg. Thov pab nyuam yaus paub cia tus ntsujplig cog ruaj hauv tus Tswv Koj tsis txhob nrug deb. Amees

Peb lubneej sab ntsujplig puas tseem qhia tshwm tawm Vaj Ntsujplig lub txiv uas yog ib tug ntseeg tseeb?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exekees 31:1-32:6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThông Báo: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Mỹ Tho
Bài tiếp theoBoh Tŭ Kơ Klei Lui Wir – 9/2/2023