Ntshaw Pom Tus Tswv Lub Tshwjchim – 30/11/2022

432

 

 

Khiavdim 33:18-23

Nqe cim:

“Ces Mauxes txawm thov hais tias: Thov koj qhia koj lub tshwjchim uas ci ntsa iab rau kuv pom!” (Khiavdim 33:18).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Mauxes thov tus Tswv pub nws pom yam dabtsi?
  • Tus Tswv teb nws tej lus thov licas?
  • Peb kawm tau dabtsi txog tus Tswv dhau zaj kawm no?
  • Peb yuav tsum hloov dabtsi hauv kev thov tus Tswv txhua hnub?

Tomqab uas tus Tswv coglus nrog Nws haivneeg mus hauv tebchaws Kana-as lawm, Mauxes taij thov tus Tswv pub nws pom tus Tswv lub tshwjchim uas ci ntsa iab (nqe 18). Tagnrho noobneej, tsuas muaj Mauxes tibleeg thiaj tau txoj koobhmoov tshwjxeeb uas yog tau ntsib tus Tswv ntawm tsob ntoo hluav taws, tau nrog tus Tswv nyob ua ke plaub caug hnub hmos saum roob Xinais, thiab nrog tus Tswv sib tham tim ntsej tim muag ntau zaus thaum tawm nram tebchaws Iziv los. Txawm li ntawd, los Mauxes yeej ntshaw rwg pom tus Tswv lub tshwjchim tseeb meej ntxiv, uas tsis muaj tauv huab lossis tus nplaim hluav taws thaiv ntis. Saib los ntawm tus Tswv teb tej lus thov, peb paub hais tias tus Tswv txaus siab rau Mauxes tej lus thov. Tus Tswv pub rau Mauxes pom peb yam: Tim ib, Mauxes tau pom tus Tswv tej kev zoo. Tim ob, Mauxes tau tus Tswv qhia txog lub npe “Yehauvas” tabmeeg nws. Lub npe Tus Tswv lossis Yehauvas yog lub npe hais sau zog txog tus Tswv tus mojyam thiab Nws kev zoo. Nws yog tus ib txwm muaj nyob, nimno muaj nyob thiab yuav nyob mus ibtxhis. Nws tsis vamkhom leejtwg lossis yam dabtsi. Nws yog tus muaj hwjchim ua txhua yam uas Nws nyiam; yog li ntawd, Nws yeej ua raws li Nws tej lus cogtseg. Thiab Tim peb, tus Tswv qhia rau Mauxes paub hais tias Nws yog tus hlub tus uas Nws hlub, tshua tus uas Nws tshua. Ntawd yog nyob ntawm tus Tswv txoj koobhmoov xwb, tsis yog nyob ntawm tus uas tau txais tej koobhmoov (nqe 19). Yog li ntawd, tus Tswv tau qhia tshwm Nws lub tshwjchim dhau ntawm lub npe Yehauvas, tus mojyam, tej kev zoo, thiab kev sib txuas nrog yam uas Nws tsim los.

Tus Tswv hais tias, tus Tswv tsis pub Mauxes pom Nws lub ntsejmuag vim tsis muaj ib tug neeg twg uas pom tus Tswv es tseem muaj sia nyob (nqe 20). Tus Tswv hais kom Mauxes nce mus sawv saum lub pobzeb ntawm tus Tswv ib sab. Nws muab txhais tes los thaiv Mauxes thaum Nws hla dhau mus thiab tshem Nws txhais tes kom Mauxes pom Nws lub nraubqaum (nqe 21-23). Thaum tus Tswv tsis teb ib lo lus taij thov twg, Nws yuav pub yam zoo dua thiab muaj nqis dua rau peb. Qhov uas zeem paub tus Tswv, Nws tus mojyam, Nws tej kev zoo tseemceeb dua qhov uas pom tus Tswv lub ntsejmuag ntawm tibneeg lub qhov muag.

Zaj kawm hnub no qhia peb paub hais tias, tus Tswv zoo siab thaum peb ntshaw pom Nws lub tshwjchim uas ci ntsa iab. Tus Tswv ua tib zoo mloog peb tej lus taij thov thiab Nws yuav pub yam zoo tshajplaws rau peb. Cia li los cuag tus Tswv kom tau Nws teb lus thov zoo li Nws tau coglus tseg hais tias: “Nej thov, nej thiaj yuav tau; nej nrhiav, nej thiaj yuav ntsib; nej khob, Vajtswv thiaj yuav qhib qhovrooj rau nej. Rau qhov txhua tus uas thov yeej yuav tau, txhua tus uas nrhiav yeej ntsib, thiab txhua tus uas khob, Vajtswv yeej yuav qhib qhovrooj rau nws.” (Mathais 7:7-8).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj qhia Koj tus kheej thiab Koj txojkev hlub rau nyuam yaus lub neej! Thov Koj qhia nyuam yaus paub tseg sijhawm los sib raug zoo nrog Koj, qhia txhua yam nyuam yaus cheemtsum rau Koj, kom nyuam yaus yim hnub yim paub txog Koj txojkev hlub thiab kev zoo. Amees.

Thaum taij thov tus Tswv, peb ntshaw yam dabtsi tshajplaws?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yelemis 19:1-20:6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcChương Trình Huấn Luyện Công Tác Truyền Giảng Cho Thiếu Niên
Bài tiếp theoÊpa Mhao Ƀuh Klei Guh Kơang Aê Diê – 30/11/2022