Ntau Yam Los Sib Koom – 18/5/2022

771

 

 

Mathais 10:1-4

Nqe cim

“Twb yog vim li ntawd, lub cev thiaj muaj tes muaj taw, muaj taubhau thiab muaj siab muaj ntsws” (I Kauleethaus 12:20).

Phau Txhais Tshiab HMONGSV hais tias:

“Qhov tseeb muaj ntau yam ntawm lub cev tiamsis yeej yog tib lub cev xwb.”

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Muaj yam dabtsi tshwjxeeb nyob hauv plaub ntu Vajluskub sau cov timthawj tej npe nyob hauv Vajluskub Tshiab?
  • Peb kawm tau dabtsi dhau ntawm zaj uas Tswv Yexus xaiv cov timthawj?

Thaum nyeem txog cov timthawj uas tus Tswv xaiv tej npe, tej zaum peb yuav xav hais tias cov neeg uas tau xaiv no muaj yam dabtsi tshwjxeeb dua lwm tus? Muaj plaub zaug Vajluskub Tshiab sau hais txog cov timthawj tej npe (Mathais 10:2-4; Malakaus 3:16-19; Lukas 6:14-16; Tes Haujlwm 1:13) ua rau peb pom txog qhov sib thooj ntawm cov uas sau phau Vajluskub. Thaum saib mus rau cov timthawj tej npe, peb pom txog tej yam tshwjxeeb zoo li nram qab no:

Tim ib, lawv nyias muaj nyias chaw nyob sib txawv tuaj. Timthawj Petus, Adales, Yauhas, Yakaunpaus, Filipis, Npataulaumais (Nathana-ees), Mathais nyob Kalilais tuaj. Yudas Ixakali-us nyob Yudas tuaj. Muaj ib txhia tub tshuaj xyuas Vajluskub hais tias Ximoos tus uas xav kom nws haivneeg muaj kev ywjpheej yog neeg Kana-as (Malakaus 3:18; Mathais 10:4). Tim ob, lawv nyias muaj nyias tes haujlwm thiab qib kawm sib txawv. Muaj tug yog neeg ntaus ntses, kawm tsawg, muaj tug kawm siab tau ua neeg sau se… Tim peb, lawv muaj kev xav ua kam sib txawv. Muaj neeg ua haujlwm rau nomtswv Loos xws li Mathais, tiamsis kuj muaj neeg tawmtsam cov neeg Loos xws li Ximoos tus uas xav kom nws haivneeg muaj kev ywjpheej. Tim plaub, lawv nyias coj  nyias cwjpwm sib txawv. Muaj tug siab kub xws Petus, Yauhas, Yakaunpaus (Malakaus 3:17); muaj tug kub siab tiamsis ua tau haujlwm zoo thiab pheej ua xyemxyav xws li Thaumas (Yauhas 20:24-25); muaj tug ncajncees xws li Nathana-ees (Yauhas 1:45-51); muaj tug txhawjxeeb txog lwm tus xws li Adales, Filis (Yauhas 1:35-51); muaj tug ho ntshaw nyiaj, qia dub xws li Yudas Ixakhali-us. Tim tsib, lawv nyias muaj nyias tsamthawj ntsib thiab tau tus Tswv hu sib txawv.

Tswv Yexus txais yuav lawv tej kev sib txawv, kev qaug zog, tej uas lawv ua tsis tau zoo, tus Tswv xav kom lawv paub hais tias Nws xaiv lawv yog vim Nws “txoj koobhmoov” pub rau lawv; dhau qhov ntawd, tus Tswv xav kom lawv ib tug txais yuav ib tug, sib koom tes ua haujlwm. Tswv Yexus tau siv sijhawm cob qhia, ua qauv zoo thiab Nws kuj thov Vajtswv rau lawv kom lawv muaj kev hloov tshiab, kom lawv sib txais yuav thiab ua tiav lub luag haujlwm tus Tswv tau cob.

Peb yuav tsum zeem paub hais tias Vajtswv Pawg Ntseeg yog sib sau ntawm coob tug tibneeg uas nyias muaj nyias qhov sib txawv xws li kev muaj kev pluag, hnub nyoog, kev kawm ntaub ntawv, tus cwjpwm thiab kev ntseeg loj me. Tus Tswv xav kom peb xyaum sib txais yuav, sib pab kom loj hlob sab kev ntseeg thiab sib txhawb hauv kev ua tus Tswv haujlwm. Thaum uas peb tsis sib txais yuav, sib faib, ces yog peb ua rau tus Tswv Pawg Ntseeg raug mob thiab kuj yog ua rau tus Tswv raug mob. Yuav tsum nco ntsoov hais tias cov timthawj uas Tswv Yexus xaiv kuj zoo ib yam li peb xwb, tiamsis lawv tau tshajtawm tus Tswv Txojmoo Zoo txij li nroog Yeluxalees mus thoob plaws xeev Yudas, xeev Xamalis, mus thoob qab ntuj. Tus Tswv kuj xav peb zoo ib yam li lawv.

Peb puas txais yuav cov uas tus Tswv cia nyob ibncig peb kom sawvdaws koom tes ua tau tus Tswv tes haujlwm?

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus txawj hlub Koj thiab hlub nyuam yaus cov txheeb ze, uas tau Koj xaiv los nrog sib koom tes ua haujlwm, sib koom loj hlob hauv kev paub koj. Amees.

 

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 26:1-27:14

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Ngỏ Xây Dựng Nhà Nguyện Tin Lành Buôn Kli-A
Bài tiếp theoSa Ai Hlăm Lu Mta – 18/5/2022