Nrhiav Txojkev Ncajncees – 26/5/2024

407

 

 

Pajlug 21:20-21

Nqe cim:

“Yeej tsis tau hlo li, tus Tswv twb qhia yam zoo rau peb lawm. Tej uas nws xav kom peb ua yog li no: ua lub siab ncaj, cog kev sib hlub kom ruaj khov, thiab ua lub neej txo hwjchim nrog peb tus Vajtswv sib raug zoo?” (Mikhas 6:8).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Nqe 20 qhia pom kev sibtxawv ntawm tus neeg ruam thiab tus neeg ntse licas?

–       Yuav tsum nrhiav yam dabtsi kom tus kheej, niam txiv tau lwm tus hwm thiab ua rau tus Tswv tau koobmeej?

–       Peb thiab tej menyuam yuav tsum xub ua dabtsi kom muaj txaus sab nqaij tawv thiab tau lwm tus hwm?

Pajlug 21:20 hais txog kev “npluanuj” hauv tus neeg txawjntse lub tsev lossis hauv nws lub tsev muaj tej cuab txhiaj cuab tam muaj nqis. Tsis zoo li tus neeg ntse, tus neeg ruam “noj nws li tag huvsi” (HMOWSV) lossis “khwv tau nyiaj npaum twg los lawv muab siv tas nrho”. Lo lus “noj” muaj ntsiab hais tias tsis tswj siab, ntshaw noj ntshaw haus. Nqe no hais txog kev tsis txawj xav thaum siv tej khoom nyiaj txiag, siv lwj liam, siv tso laub lug ua rau nws pluag txomnyem.

Txuas ntxiv, nqe 21 hais meej txog nqi zog seem lub siab ntawm tus neeg nrhiav txojkev ua ncajncees thiab ua siab dawb siab zoo. Ntawd yog yuav tau txojsia nyob ntev, tau luag hwm, luag nyiam. Tus neeg txawjntse yog tus paub ua neej raws li Vajtswv Txojlus qhia: “ua lub siab ncaj, cog kev sib hlub kom ruaj khov, thiab ua lub neej txo hwjchim nrog peb tus Vajtswv sib raug zoo” (Mikhas 6:8). Thaum ua neej raws li tus Tswv tej kevcai, tus neeg txawjntse tsis yog tsuas vammeej sab nqaij tawv xwb, tseem tau pub “muaj sia nyob ntev, tau luag hwm, luag nyiam” thiab.

Tibneeg yim hnub yim saib hlob sab nqaij tawv, coob tug niam txiv txhawj nrhiav rau menyuam tej khoom nyiaj txiag sab nqaij tawv, tiamsis ntau zaug tsis nqis peev kom yog hauv kev qhuab qhia menyuam ua neej raws li tus Tswv txojkev ncaj ncees, siab dawb siab zoo. Ntau nkawm niam txiv khwv khaws tej khoom nyiaj txiag cia tiamsis menyuam siv laub lug ib nyuag pliag. Muaj ntau tug tub ntxhais hluas xyaum ua lubneej zoo nkaus li cov neeg uas lawv nyiam xws li cov tub yees duab, hu nkauj, ntxhais nkauj ntsuab… siv nyiaj laub lug, tsis muaj nqis thiaj poob rau kev tshuav luag nqi, raug poob mus rau kev txhaum, ua rau tus kheej thiab niam txiv poob ntsejmuag.

Thov kom txhua nkawm niam txiv muab kev qhia menyuam ua raws tus Tswv txojcai saib tseemceeb dua kev nrhiav nyiaj khaws tseg rau menyuam. Qhia menyuam nyeem thiab kawm Vajtswv Txojlus, paub qaij deb tej voj hlua kev txhaum, paub txuag, siv thiab nqis peev tej khoom nyiaj txiag los ntawm kev ncajncees thiab ua siab dawb siab zoo. Thov tus Tswv qhia cov menyuam paub hwm niam txiv dhau ntawm kev ua raws li Vajtswv Txojlus qhia, tas siab kawm xyaum, coj tus ntseeg tus cwjpwm, ua li ntawd tsis yog tsuas ua  rau muaj txaus sab nqaij tawv xwb tseem ua rau niam txiv tau meej thawj thiab ua Vajtswv tau koobmeej.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus paub ua lubneej ncajncees, siab dawb siab zoo. Thov pab nyuam yaus qhia tshwm nplooj siab hwm niam txiv hauv lubneej kom tus kheej thiab niam txiv tau lwm tus hwm thiab ua rau tus Tswv tau koobmeej. Thov pub nyuam yaus muaj tswvyim, ua siab ntev qhuab qhia tej menyuam, xeebleej xeebntxwv. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas xub nrhiav kev ncajncees thiab kev ua zoo rau txhua tus hauv peb cuabyig lawm tau? 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 19

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐồng Nai: Hội Đồng Bồi Linh Lần I Năm 2024 – “Phục Vụ Chúa”
Bài tiếp theoTui Duah Klei Kpă Ênô – 26/5/2024